Toimittajan tulee tukea ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja kohdella työntekijöitään oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja kunnioituksella. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on peruslähtökohta.

SATO ei hyväksy minkäänlaista syrjintää sen syistä ja esilletulosta tai yhteydestä riippumatta, oli kyse sitten rekrytoinnista, koulutuksesta, ylennyksestä tai irtisanomisesta.

Toimittajan tulee huolehtia, että minkäänlaista kiusaamista, uhkailua, ahdistelua, painostusta tai muunlaista negatiivista toimintaa ei esiinny. Toimittajan tulee varmistaa työntekijöiden mahdollisuus yhdistysvapauteen, liittoihin ja näiden mahdollisiin työehtosopimuksiin ilman uhkaa rangaistuksista, uhkailusta tai häirinnästä.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla kirjalliset työsopimukset käännettynä sille kielelle, jota työntekijä ymmärtää. Palkka-asioissa ei saa esiintyä syrjintää. Lapsityövoiman käyttöä ei saa esiintyä. Mikäli kansallista lainsäädäntöä lapsityövoiman käyttöä vastaan ei ole olemassa toimittajan toimintamaassa, ei toimittaja saa kuitenkaan missään tapauksessa työllistää ketään alle 15-vuotiasta.

SATO pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Toimittajalla tulee olla riittävä tieto ja hallintakyky voidakseen tehdä toimenpiteitä ympäristövaikutustensa vähentämiseksi. Toimittajan tulee jatkuvasti pyrkiä vähentämään päästöjään yhteiseen ympäristöömme, ja tehostamaan energian ja resurssien käyttöänsä.

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöiän, korjattavuuden ja ympäristörasituksen.

Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Pääurakoitsijan tulee myös huolehtia maanrakennus-, louhinta- ja rakennustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta niin, ettei naapurirakennusten rakenteille, laitteille yms., eikä katu- tai puistoalueille aiheuteta minkäänlaisia vaurioita.

Haluatko tarjota palvelujasi meille?

Rekisteröi yrityksesi SATOn eHankintaan »

SATOn yhteistyökumppanin tulee sitoutua henkilötietojen käsittelyssä SATOn toimintaohjeisiin
 • Toimeksisaaja (SATOn yhteistyökumppani) käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden, tietoturvapolitiikan, tietosuojakäytännön ja rekisteriselosteiden mukaisesti.

 • Toimeksisaaja ei siirrä henkilötietoja EU tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainväliselle järjestölle.

 • Toimeksisaaja ei luovuta henkilötietoja pääsopimukseen nähden kolmansille osapuolille.

 • Toimeksisaaja vastaa omalta ja työntekijöidensä osalta riittävän asiantuntemuksen ja luotettavuuden vaatimusten täyttymisestä ja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteisiin toteuttamisesta käsittelyn turvallisuus mukaan lukien.

 • Henkilötietoja ei ole lupa käyttää muuhun kuin yhteistyösopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

 • Henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

 • Toimeksisaaja toteuttaa tietosuojalainsäädännön mukaiset, kulloinkin tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet SATOn kulloinkin voimassa olevia vaatimuksia noudattaen.

 • Toimeksisaaja käyttää vain sellaisia alihankkijoita, joiden käyttöön se on etukäteen saanut SATOn nimenomaisen suostumuksen ja jotka noudattavat tätä sopimusta. Mikäli alihankkija ei täytä velvoitteittaan, toimeksisaaja vastaa täysimääräisesti alihankkijan virheistä tai laiminlyönneistä.

 • Toimeksisaaja auttaa SATOa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuudet.

 • Toimeksisaaja ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta SATOlle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 36 tunnin kuluessa saatuaan sen tietoonsa, sekä dokumentoi tietoturvaloukkaukset ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 • Toimeksisaaja SATOn valinnan mukaan joko poistaa tai palauttaa SATOlle käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot ja poistaa olemassa olevat jäljennökset (pl. käsittelijää koskevan lainsäädännön vaatimien tietojen säilyttäminen).

 • Toimeksisaaja tarjoaa SATOn saataville kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta SATO voi osoittaa täyttäneensä rekisterinpitäjän velvollisuutensa sekä ilmoittaa SATOlle, jos katsoo, että ohjeistus rikkoo EU:n tietosuoja-asetusta tai muuta tietosuojasäännöstöä.

 • Toimeksisaaja sallii SATOn, SATOn valtuuttaman auditoijan tai tietosuojaviranomaisen suorittamat auditoinnit, sekä osallistuu niihin.

Liiketapaohje

Liiketapaohje yhdessä SATOn arvojen ja johtamiskulttuurin kanssa muodostaa kehyksen yhtiön toimintatavalle ja korostaa sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan.