Yhtiökokous

OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUS SAADA ASIA VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan on esitettävä sitä koskeva vaatimuksensa SATOn hallitukselle kirjallisesti viimeistään perjantaina 8. helmikuuta 2019. Vaatimus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen katri.innanen@sato.fi.

KUTSU SATO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SATO Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3.4.2019 klo 13.00 SATOtalon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen
  Hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaisi 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta.
  Osinko maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.4.2019.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava palkkiot säilyvät ennallaan ja että toimikaudelta, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 18 000 euroa sekä kokouspalkkiona maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän jäsentä.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan entiset jäsenet Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Erik Selin.

 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

 15. Tilintarkastajan valitseminen
  Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että SATO Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos yhtiö valitaan SATO Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Eero Lumme, KHT.

 16. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SATO Oyj:n internet-sivuilla www.sato.fi. SATO Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.4.2019 alkaen.

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 22.3.2019 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.3.2019 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • kirjeitse osoitteella SATO Oyj, Kati Laakso, PL 401, 00601 Helsinki,
 • puhelimitse numeroon 0201 34 4002/Kati Laakso, ma-pe klo 9.00-16.00 tai
 • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@sato.fi

Osakkeenomistajien SATO Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2019 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen SATO Oyj, Kati Laakso, PL 401, 00601 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

SATO Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä yhteensä 56 783 067 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, 27.2.2019

SATO OYJ
Hallitus

Kutsu yhtiökokoukseen (.pdf)
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (.pdf)
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle (.pdf)

expand_less

SATO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2017

SATO Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.3.2017 klo 12.00 SATO-talon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.30.

Yhtiökokouspöytäkirja 1/2017

Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös 2016
Tilintarkastuskertomus 2016
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu henkilö
Ehdotettu hallituksen kokoonpano

expand_less

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.3.2016

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.3.2016 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin
Marcus Hansson.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivänä 9. helmikuuta 2016. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista laissa mainituin edellytyksin suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön liiketoimintaan liittyvän omaisuuden hankkimiseksi tai yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Valtuutuspäätös ei kumoa yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160 000 oman osakkeen osalta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakeannissa annetaan uusia osakkeita enintään 5 200 000 osaketta ja että osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 9.helmikuuta 2016. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Valtuutuspäätös ei kumoa edellä mainittua osakeantivaltuutusta eikä yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160 000 oman osakkeen osalta.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2015 osinkona 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 25 420 921,00 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 7.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 22.3.2016.

Yhtiökokouspöytäkirja 3.3.2016

expand_less

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015 päätti valita SATO Oyj:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Fastighets AB Balderin toimitusjohtajan Erik Selinin 22.10.2015 alkaen. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Niina Rajakoski on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.

Muilta osin SATOn hallituksen kokoonpano säilyy entisellään: puheenjohtaja Esa Lager, varapuheenjohtaja Jukka Hienonen sekä jäsenet Andrea Attisani, Tarja Pääkkönen, Timo Stenius ja Ilkka Tomperi.

Yhtiökokouspöytäkirja 22.10.2015

expand_less

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.3.2015

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.3.2015 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Lagerin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Niina Rajakoski, Tarja Pääkkönen ja Ilkka Tomperi. Uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Hienonen ja Timo Stenius.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 160 000 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakkeista. Hallitus päättää osakeannin ehdoista sekä osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on ennestään yhtiön osakkeita (suunnattu osakeanti), jos poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 28.2.2020 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Osingonjako ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2014 osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,62 euroa osakkeelta, yhteensä 31 521 942,04 euroa. Osinko, 0,20 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautus, 0,42 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 5.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 20.3.2015.

Yhtiökokouspöytäkirja 3.3.2015

expand_less

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2014

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2014 päätti vahvistaa SATO Oyj:n hallituksen jäsenmäärän kahdeksaksi.

Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallitukseen 23.10.2014 alkaen yhden uuden jäsenen. Jäseneksi valittiin Andrea Attisani, APG Asset Managementin Senior Portfolio Manager, Strategic Real Estate Europe. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Muut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässä: puheenjohtaja Juha Laaksonen, varapuheenjohtaja Esa Lager sekä jäsenet Timo Hukka, Vesa Immonen, Tarja Pääkkönen, Niina Rajakoski ja Ilkka Tomperi.

Yhtiökokouspöytäkirja

expand_less

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2014

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 5.3.2014 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Juha Laaksonen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Timo Hukka, Vesa Immonen, Niina Rajakoski ja Tarja Pääkkönen hallituksen jäseninä. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa Lager ja kauppatieteiden tohtori, sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Osingonjako ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2013 osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 30 505 105,20 euroa. Osinko, 0,18 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautus, 0,42 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 10.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 21.3.2014.

Yhtiökokouspöytäkirja

satofi-dev-67-g1c9a70e