SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: SATOn keskeiset tunnusluvut paranivat

Jul 18, 2018

SATO Oyj, Puolivuosikatsaus, 18.7.2018 klo 15.00 

Yhteenveto ajalta 1.1.-30.6.2018 (1.1.-30.6.2017)

 • Liikevaihto oli 144,2 (137,6) milj. €.

 • Tulos ennen veroja oli 130,3 (76,4) milj. €.

 • Osakekohtainen tulos oli 1,84 (1,08) €.

 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 67,4 (21,9) milj. €.

 • Oma pääoma oli 1 486,3 (1 321,9) milj. €, 26,25 (23,35) €/osake.

 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 65,0 (62,6) milj. €.

 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 230 (488) asuntoa.

 • Vuokrausaste Suomessa oli 97,5, (96,3) %.

 • Rakenteilla 852 uutta vuokra-asuntoa.

Yhteenveto ajalta 1.4.-30.6.2018 (1.4.-30.6.2017)

 • Liikevaihto oli 72,2 (69,5) milj. €.

 • Tulos ennen veroja oli 83,2 (17,2) milj. €.

 • Osakekohtainen tulos oli 1,18 (0,24) €.

 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 50,3 (-10,4) milj. €.

 • Oma pääoma oli 1 486,3 (1 321,9) milj. €, 26,25 (23,35) €/osake.

 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 46,7 (36,2) milj. €.

 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 215 (190) asuntoa.

 • Vuokrausaste Suomessa oli 97,6 (96,5) %.

 • Rakenteilla 852 uutta vuokra-asuntoa.

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

- Asiakas ensin -strategian mukaiset toimenpiteet purevat ja keskeisten tunnuslukujen paraneminen jatkui. Taloudellinen vuokrausasteemme nousi katsauskaudella hyvälle tasolle ollen 97,5 % (H1/2017 96,3 %) ja ulkoinen vaihtuvuus aleni ollen 28,3 % (H1/2017 30,0 %). Vuokrausasteen nousuun ja ulkoisen vaihtuvuuden alenemiseen ovat vaikuttaneet Asiakas ensin -strategiaohjelman mukaiset toimenpiteet, kuten vuokraustoiminnan kehittäminen, huoltokumppaneiden sitouttaminen sekä asiakaskommunikoinnin parantaminen.

- Jatkoimme katsauskaudella investointien eteenpäinviemistä. Kerroimme toukokuussa rakentavamme 179 uutta kotia Helsingin Jätkäsaareen. Kohteeseen tulee 147 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja 32 perhekokokoluokan Hitas-omistusasuntoa. Kyseessä on SATOn 75-vuotisjuhlavuosihanke, jonka korkeatasoinen suunnitelma ja toteutuksen suuntaviivat syntyivät kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tuloksena vuonna 2015. Teimme kesäkuussa investointipäätöksen Helsingin Katajanokalla erinomaisella paikalla sijaitsevasta Amiraalinkadusta, joka on purkavan saneerauksen kohde. Teimme kesäkuussa päätökset uusien asuntoinvestointien käynnistämisestä myös Espoon Vermonniityn Majurinkadulla ja Helsingin Kalasataman Verkkosaaressa sijaitsevassa Hitas-kohde Wandassa. Katajanokalle, Vermonniittyyn ja Kalasatamaan valmistuu yhteensä 216 kotia.

- Katsauskaudella laajensimme StudioKodissa käynnistettyä yhteisöllisyyttä myös muihin taloihimme. Asiakas ensin -strategian kulmakivenä on visiomme, Hyvinvoivia ihmisiä kukoistavissa kaupungeissa. Turvallisuuden tunne ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat hyvinvointiimme merkittävästi ja uskomme, että yhteisöllisyyttä tukevien toimintamallien avulla voimme parantaa 50 000 asiakkaamme hyvinvointia.** **

Toimintaympäristö

Suomen talous jatkaa kasvu-uralla. Kasvu on levinnyt kaikille talouden alueille, mutta makrotalouteen liittyvät epävarmuustekijät ovat lisääntyneet. Erityisesti Italiaan liittyvät ongelmat ovat nostaneet esiin eurokriisin leimahtamisen mahdollisuuden. Inflaatio on ollut alkuvuoden kiihtymisvaiheen jälkeen vaimeaa. Euroopan keskuspankin kevyt rahapolitiikka pitää lyhyet viitekorot edelleen poikkeuksellisen matalalla tasolla. Kuluttajien luottamus sekä omaan että Suomen talouteen on pysynyt ennätyksellisen korkealla ja kuluttajien arvio työllisyyskehityksestä on optimistinen.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt edelleen hyvänä ja kaupungistumiskehitys on jatkunut vahvana. Asuntorakentaminen on Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ollut vilkasta SATOn päätoimialueilla, joissa myös rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeita. Korkeat kustannukset yhdistettynä korkojen nousuodotuksiin voivat johtaa vuokrien nousupaineisiin tai vähentää kiinnostusta asuntoinvestointeihin.

KATSAUSKAUSI 1.1.-30.6.2018 (1.1.-30.6.2017)

Liikevaihto ja tulos

Tammi-kesäkuussa 2018 konsernin liikevaihto oli 144,2 (137,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 4,8 prosenttia. Kasvu perustuu pääosin vuokrausasteen parantumiseen.

Liikevoitto oli 151,8 (99,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 84,4 (77,9) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli 67,4 (21,9) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 130,3 (76,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-kesäkuussa 41,7 (34,9) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa yhteensä 3 829,9 (3 565,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 486,3 (1 321,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 26,25 (23,25) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 38,8 (37,1) prosenttia. Uutta pitkäaikaista rahoitusta nostettiin 139,5 miljoonaa euroa ja luototusaste oli kesäkuun lopussa 51,4 (53,1) prosenttia.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 14,4 (9,5) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,9 (6,2) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun lopussa 1 973,3 (1 895,1) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 601,2 (1 461,5) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,1 (2,3) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -21,5 (-23,4) miljoonaa euroa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli 0,9 (9,5) miljoonaa euroa.

Asuntoliiketoiminta
Asuntoliiketoimintaamme kuuluu vuokraus, asiakaspalvelu sekä asuminen, elinkaarihallinta ja ylläpito. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja sähköisillä palveluilla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Laadukkaalla ylläpitotoiminnalla varmistamme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen. Palvelemme asiakasta asumisen arjessa asiakaslähtöisellä palveluorganisaatiolla.

 
Katsauskaudella vuokratuotot nousivat 4,8 prosenttia ja olivat 144,2 (137,6) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 97,5 (96,3) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 28,3 (30,0) prosenttia. Koko alkuvuoden vahvalla tasolla ollut vuokrausaste nousi katsauskaudella erinomaiselle tasolle. Ulkoinen vaihtuvuus pysyi samalla hyvällä tasolla kuin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Asiakas ensin -strategian mukaiset toimenpiteet jatkuivat kaikilla rintamilla, ja erityisesti vuokrauksessa toteutetut kehitystoimenpiteet vaikuttivat myönteisesti vuokrausasteen erinomaiseen kehitykseen katsauskaudella.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 16,75 (16,61) euroa/m2/kk. Vuokrankorotukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 98,0 (88,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuoton muutos vertailujaksoon nähden oli 10,7 prosenttia.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.6.2018 yhteensä 25 966 (25 487) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui 230 asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 24. 

Käypä arvo
Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuvan vuokra-asuntokysynnän odotetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

Suomen ja Pietarin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 3 767,9 (3 505,5) miljoonaa euroa, josta Pietarin sijoitusasuntojen osuus oli 112,9 (122,9) miljoonaa euroa. Pietarin sijoitusomaisuuden arvon muutos johtuu pääosin ruplan arvon muutoksesta. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 135,4 (19,3) miljoonaa euroa. Investointien ja realisointien lisäksi arvonmuutokseen vaikuttivat markkinahintojen sekä joidenkin asuinkohteiden ja liike- ja toimitilojen tuottovaatimusten muutokset.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia oli pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 13 prosenttia Tampereella ja Turussa, 4 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 3 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys
Investointitoiminnalla hallinnoidaan asuntosalkkua ja luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Kiinteistökehityksellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 65,0 (62,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 96 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 72 prosenttia. Suomessa oli 30.6.2018 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 109,2 (79,3) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 24 (269). Yhteisarvoltaan nämä olivat 3,5 (39,2) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 48,2 (57,9) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin uusia tontteja Helsingin Jätkäsaaresta, Verkkosaaresta ja Espoon Niittykummusta arvoltaan yhteensä 19,3 (0,0) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 200 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja tällä tavalla tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 230 (488) vuokra- ja 0 (57) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2018 yhteensä 852 (867) vuokra- ja 73 (0) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 20,1 (22,2) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli kesäkuun lopussa yhteensä 534 (534) valmista ja 0 (0) rakenteilla olevaa asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 92,5 (87,6) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 230 (217) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 196 (196). Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 214 (197) henkilöä.

KAUSI 1.4.-30.6.2018 (1.4.-30.6.2017)

Liikevaihto ja tulos

Huhti-kesäkuussa 2018 konsernin liikevaihto oli 72,2 (69,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 3,8 prosenttia.

Liikevoitto oli 93,9 (28,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 43,5 (39,2) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli 50,3 (-10,4) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 83,2 (17,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli huhti-kesäkuussa 28,5 (15,0) miljoonaa euroa.

Asuntoliiketoiminta

 
Katsauskaudella vuokratuotot nousivat 3,8 prosenttia ja olivat 72,2 (69,5) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 97,6 (96,5) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 29,4 (31,5) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 16,75 (16,61) euroa/m2/kk. Vuokrankorotukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 50,5 (45,4) miljoonaa euroa. Nettovuokratuoton muutos vertailujaksoon nähden oli 11,4 prosenttia.

Sijoituskiinteistöt

 
Käypä arvo

Suomen ja Pietarin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 3 767,9 (3 505,5) miljoonaa euroa, josta Pietarin sijoitusasuntojen osuus oli 112,9 (122,9) miljoonaa euroa. Pietarin asunto-omaisuuden arvon muutos johtuu pääosin ruplan arvon muutoksesta. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 98,5 (8,2) miljoonaa euroa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 46,7 (36,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 98 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 75 prosenttia. Suomessa oli 30.6.2018 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 109,2 (79,3) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 18 (152). Yhteisarvoltaan nämä olivat 2,8 (11,4) miljoonaa euroa.

Suomessa valmistui 215 (190) vuokra- ja 0 (0) myytävää asuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 10,9 (10,2) miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 230 (217) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 196 (196). Huhti-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin  219 (212) henkilöä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

 
Riskien hallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan.

SATOn liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit sekä rahoitusriskit. Riskien hallinnassa SATO pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia.

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. Asuntomarkkinan selkeä heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti SATOn asuntokannan markkina-arvoon. SATO on strategiansa mukaisesti keskittynyt sijoituksissaan kasvukeskuksiin ja siten varmistamaan asuntojen vuokrattavuuden.

Myös viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen ja siten SATOn liiketoimintaan.

Rahoitusriskien hallintaa ohjaa konsernin rahoituspolitiikka. Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. SATOlla on käteisvaroja, luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.  Konsernin korkoriskiä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti pitämällä kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista yli 60 prosentissa.

Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät toimintaympäristöön ja valuuttariskeihin. SATOn asunto-omaisuudesta noin kolme prosenttia on Pietarissa. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2017 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Suomen kansantalouden arvioidaan jatkuvan kasvu-uralla ja yleisen luottamusilmapiirin pysyvän keskimääräistä korkeammalla tasolla. Korkotason arvioidaan pysyvän vuonna 2018 matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin. Pitkien korkojen ennustetaan kääntyvän nousu-uralle.

Kasvava kaupungistuminen luo hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle Suomessa. Nettomuuton osuuden väestönlisäyksestä on ennustettu olevan suurinta SATOn toiminta-alueilla. Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän muuta maata positiivisemmin.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteen mukaan hintojen ja vuokrien nousu jatkuu, omistusasuntojen kysyntä asuntomarkkinoilla kasvaa ja asuntokaupan vilkastuminen vähentää hieman paineita vuokramarkkinoilla.

Ennätysvilkkaan asuntorakentamisen odotetaan hieman vähenevän tulevina vuosina.

Suomen Pankin ennusteen mukaan maailmantalouden vakaa kasvu ja kevyt rahapolitiikka tukevat euroalueen suotuisaa kehitystä lähivuosina, vaikkakin kasvunäkymiä varjostavat Iso-Britannian EU-vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus, muut mahdolliset talouden kasvua vaimentavat poliittiset tapahtumat sekä eräiden euromaiden pankkisektorin tilasta ja julkisen talouden näkymistä aiheutuva huoli. Erityisesti Italiaan liittyvät ongelmat ovat nostaneet esiin eurokriisin leimahtamisen mahdollisuuden.

Maailmantalouden näkymiä varjostavat vakavat uhat, kuten protektionismin lisääntyminen ja geopoliittiset jännitteet. Riskejä heikompaan kehitykseen lisäävät myös mahdolliset varallisuushintojen globaalit korjausliikkeet sekä uudistustahdin hiipuminen niin Kiinassa kuin euroalueella samalla kun velkaantuneisuus pysyy suurena.

SATOn nettovuokratuoton arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

**SATO Oyj:n osakkeenomistajat 10.7.2018         **

Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet 

||||
|:- | ----------:| ------:|
|   | kpl | % |
| · Balder Finska Otas AB | 30 547 806 | 53,8 % |
| · Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool | 12 811 647 | 22,6 % |
| · Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 7 233 081 | 12,7 % |
| · Valtion Eläkerahasto | 2 796 200 | 4,9 % |
| · Rakennusliitto ry | 619 300 | 1,1 % |
| · Valkila Erkka | 390 000 | 0,7 % |
| · Rakennusalan työttömyyskassa | 330 000 | 0,6 % |
| · Hengityssairauksien tutkimussäätiö | 227 000 | 0,4 % |
| · Rausanne Oy | 194 920 | 0,3 % |
| · Entelä Tuula | 179 000 | 0,3 % |
| · Muut osakkeenomistajat (107 kpl) | 1 454 113 | 2,6 % |

SATOn osakkeiden lukumäärä 10.7.2018 oli 56 783 067 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 117. Osakkeiden vaihtuvuus oli 0,11 prosenttia 1.1.-10.7.2018.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018
Puolivuosikatsaus, esitysmateriaali 1.1.-30.6.2018

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 25 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

 
Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 280 miljoonaa euroa, liikevoitto 231 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 185 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,8 miljardia euroa.