SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: SATO lanseerasi uuden digitaalisen OmaSATO-palvelun asiakkailleen

Nov 6, 2018

SATO Oyj, Osavuosikatsaus, 6.11.2018 klo 9.00

Yhteenveto ajalta 1.1.-30.9.2018 (1.1.-30.9.2017)

 • Liikevaihto oli 217,2 (208,2) milj. €.

 • Tulos ennen veroja oli 184,6 (130,9) milj. €.

 • Osakekohtainen tulos oli 2,60 (1,85) €.

 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 86,6 (46,2) milj. €.

 • Oma pääoma oli 1 533,7 (1 366,6) milj. €, 27,09 (24,14) €/osake.

 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 96,5 (121,7) milj. €.

 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 403 (802) asuntoa.

 • Vuokrausaste Suomessa oli 97,7 (96,6) %.

 • Rakenteilla 873 uutta vuokra-asuntoa.

Yhteenveto ajalta 1.7.-30.9.2018 (1.7.-30.9.2017)

 • Liikevaihto oli 73,1 (70,6) milj. €.

 • Tulos ennen veroja oli 54,3 (54,5) milj. €.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,77) €.

 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 19,2 (24,3) milj. €.

 • Oma pääoma oli 1 533,7 (1 366,6) milj. €, 27,09 (24,14) €/osake.

 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 31,5 (59,1) milj. €.

 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 173 (297) asuntoa.

 • Vuokrausaste Suomessa oli 98,2 (97,2) %.

 • Rakenteilla 873 uutta vuokra-asuntoa.

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

- Hyvä kehityksemme jatkui vuoden kolmannella kvartaalilla. Taloudellinen vuokrausasteemme nousi katsauskaudella erinomaiselle tasolle ollen 98,2 % (Q3/2017 97,2 %). Hyvän kehityksen taustalla on Asiakas ensin -strategian aktiivinen läpivienti, kuten vuokraustoiminnan kehittäminen, huoltokumppaneiden sitouttaminen sekä asiakaskommunikoinnin parantaminen.

- Lanseerasimme elokuussa uuden, digitaalisen OmaSATO-palvelun, joka tuo asumisen palvelut asukkaidemme käden ulottuville missä vain ja milloin vain. Asiakas ensin -strategiamme mukaisesti tavoitteemme on palvella asukkaitamme entistä joustavammin, tehokkaammin ja henkilökohtaisemmin ja digitaalinen OmaSATO täydentää jo käytössä olevia perinteisempiä asiakaspalvelukanaviamme. OmaSATO on saanut hyvän vastaanoton ja sillä on tuhansia rekisteröityneitä käyttäjiä. OmaSATOa kehitetään jatkuvasti ja seuraavaksi tuomme sinne uusia palveluita yhteisöllisyyteen liittyen.

- Erilaiset kulttuurit ja yhteisöllisyys olivat koko henkilöstömme yhteisten SATO-päivien teemana syyskuussa. Pääsimme pohtimaan eri kulttuurien eroja, yhtäläisyyksiä sekä kohtaamista arjessa. SATO-päivillä kuultujen henkilökohtaisten tarinoiden ja käytännönläheisten esimerkkien myötä saimme uusia ajatuksia yhteisöllisyyden lisäämiseksi taloissa ja naapurustoissamme. Teemat liittyvät tiivisti SATOn Asiakas ensin -strategiaan sekä visioomme ihmisten hyvinvoinnin tukemisesta. Osaavina ja inspiroivina kumppaneinamme olivat Monik ry, Helsinki Urban Art ja StudioKodin yhteisöllisyyden koordinoinnista vastaava naapuritiimi.

- Olemme iloisia, että saimme olla mukana Asuntomessujen Kaupunkielämää-tapahtumassa, joka pidettiin syyskuussa Helsingin Jätkäsaaressa. Avajaistilaisuudessa haastoimme puolueita ottamaan asumisen hinnan yhdeksi seuraavien eduskuntavaalien teemoista. Kaupungistuminen on juuri nyt ratkaisevassa roolissa Suomen talouden ja kehityksen kannalta, mutta samalla kaupunkien uudet alueet ovat kalliita. Kalleudesta seuraa, että asuntojen koot pienenevät vastaamaan paremmin kaupunkilaisten maksuvalmiutta. Kestävää kaupungistumista ei ole mahdollista rakentaa ilman riittävää, eri tulotasoille soveltuvaa asuntotarjontaa, eikä riittävää asuntokantaa synny ilman pitkäjänteistä, kestävää kaupunkisuunnittelua ja asuntopolitiikkaa.

- Syyskuussa SATO Oyj ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, allekirjoittivat reaalivakuudettoman 100 miljoonan euron lainasopimuksen. Sopimus on jatkoa aiemmille, mm. OP:n, Aktian, Swedbankin ja EIP:n kanssa sovituille lainoille.

Toimintaympäristö

Suomen talous jatkaa kasvu-uralla, mutta makrotalouteen liittyvät epävarmuustekijät ovat lisääntyneet. Inflaatio on ollut kasvussa raaka-ainehintojen nousun johdosta pohjainflaation pysyessä vaimeana. Euroopan keskuspankin kevyt rahapolitiikka pitää lyhyet viitekorot edelleen poikkeuksellisen matalalla tasolla. Kuluttajien luottamus sekä omaan että Suomen talouteen on pysynyt korkealla tasolla ja kuluttajien arvio työllisyyskehityksestä on optimistinen.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt edelleen hyvänä ja kaupungistumiskehitys on jatkunut vahvana. Asuntorakentaminen on Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ollut vilkasta SATOn päätoimialueilla, joissa myös rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeita. Korkeat kustannukset yhdistettynä korkojen nousuodotuksiin voivat johtaa vuokrien nousupaineisiin tai vähentää kiinnostusta asuntoinvestointeihin.

KATSAUSKAUSI 1.1.-30.9.2018 (1.1.-30.9.2017)

Liikevaihto ja tulos

Tammi-syyskuussa 2018 konsernin liikevaihto oli 217,2 (208,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 4,3 prosenttia. Kasvu perustuu pääosin vuokrausasteen parantumiseen.

Liikevoitto oli 216,3 (165,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 129,7 (119,5) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli 86,6 (46,2) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 184,6 (130,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-syyskuussa 68,1 (64,3) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli syyskuun lopussa yhteensä 3 872,5 (3 645,9) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 533,7 (1 366,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 27,09 (24,14) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 39,6 (37,5) prosenttia. Uutta pitkäaikaista rahoitusta nostettiin 206,7 miljoonaa euroa ja luototusaste oli syyskuun lopussa 50,8 (52,7) prosenttia.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 13,3 (10,6) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,4 (6,8) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli syyskuun lopussa 1 972,9 (1 921,8) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 609,7 (1 511,8) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,1 (2,3) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -31,7 (-34,8) miljoonaa euroa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli 5,1 (10,7) miljoonaa euroa.

Asuntoliiketoiminta
Asuntoliiketoimintaamme kuuluu vuokraus, asiakaspalvelu, elinkaarihallinta ja ylläpito. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja sähköisillä palveluilla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Laadukkaalla ylläpitotoiminnalla varmistamme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen. Palvelemme asiakasta asumisen arjessa asiakaslähtöisellä palveluorganisaatiolla.

 
Katsauskaudella vuokratuotot nousivat 4,3 prosenttia ja olivat 217,2 (208,2) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 97,7 (96,6) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 29,8 (28,9) prosenttia. Vuokrausaste nousi katsauskaudella erinomaiselle tasolle ja siihen vaikuttivat Asiakas ensin -strategian mukaiset toimenpiteet. Ulkoinen vaihtuvuus nousi hieman verrattuna edelliseen kvartaaliin johtuen katsauskauden aikana käynnistyneistä peruskorjauksista.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 16,77 (16,65) euroa/m2/kk. Vuokrankorotukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 150,3 (139,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuoton muutos vertailujaksoon nähden oli 7,7 prosenttia.

Sijoituskiinteistöt

 
SATOn omistuksessa oli 30.9.2018 yhteensä 26 029 (25 731) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui 403 asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 84. 

Käypä arvo
Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuvan vuokra-asuntokysynnän odotetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

Suomen ja Pietarin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 3 809,1 (3 581,8) miljoonaa euroa, josta Pietarin sijoitusasuntojen osuus oli 108,8 (121,4) miljoonaa euroa. Pietarin sijoitusomaisuuden arvon muutos johtuu pääosin ruplan arvon muutoksesta. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 176,7 (95,7) miljoonaa euroa. Investointien ja realisointien lisäksi arvonmuutokseen vaikuttivat markkinahintojen sekä joidenkin asuinkohteiden ja liike- ja toimitilojen tuottovaatimusten muutokset.

Syyskuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 13 prosenttia Tampereella ja Turussa, 4 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 3 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys
Investointitoiminnalla hallinnoidaan asuntosalkkua ja luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Kiinteistökehityksellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 96,5 (121,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 92 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 67 prosenttia. Suomessa oli 30.9.2018 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 125,2 (87,5) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 84 (281). Yhteisarvoltaan nämä olivat 10,8 (44,6) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli syyskuun lopussa 40,4 (55,8) miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 19,9 (0,0) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 300 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja tällä tavalla tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 403 (635) vuokra- ja 0 (57) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.9.2018 yhteensä 873 (912) vuokra- ja 131 (0) omistusasuntoa. Vuoden 2018 alusta rakenteilla olevien asuntojen raportointiperiaate muuttui. Investointipäätöksen lisäksi edellytetään allekirjoitettua urakkasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa. Aiemmin rakenteilla oleviin asuntoihin luettiin kaikki ne asunnot, joista oli tehty investointipäätös.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 33,5 (31,2) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli syyskuun lopussa yhteensä 534 (534) valmista ja 0 (0) rakenteilla olevaa asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 92,5 (88,3) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 210 (211) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 193 (198). Tammi-syyskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 214 (203) henkilöä.

KAUSI 1.7.-30.9.2018 (1.7.-30.9.2017)

Liikevaihto ja tulos

Heinä-syyskuussa 2018 konsernin liikevaihto oli 73,1 (70,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 3,5 prosenttia. Kasvu perustuu pääosin vuokrausasteen parantumiseen.

Liikevoitto oli 64,5 (65,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 45,2 (41,7) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli 19,2 (24,3) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 54,3 (54,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli heinä-syyskuussa 26,4 (29,5) miljoonaa euroa.

Asuntoliiketoiminta

 
Katsauskaudella vuokratuotot nousivat 3,5 prosenttia ja olivat 73,1 (70,6) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 98,2 (97,2) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 32,7 (26,7) prosenttia. Vuokrausaste nousi katsauskaudella erinomaiselle tasolle ja siihen vaikuttivat Asiakas ensin -strategian mukaiset toimenpiteet. Ulkoinen vaihtuvuus nousi hieman verrattuna edelliseen kvartaaliin johtuen katsauskauden aikana käynnistyneistä peruskorjauksista.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 16,77 (16,65) euroa/m2/kk. Vuokrankorotukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 52,3 (51,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuoton muutos vertailujaksoon nähden oli 2,5 prosenttia.

Sijoituskiinteistöt

 
SATOn omistuksessa oli 30.9.2018 yhteensä 26 029 (25 731) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui 173 asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 60. 

Käypä arvo

Suomen ja Pietarin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 3 809,1 (3 581,8) miljoonaa euroa, josta Pietarin sijoitusasuntojen osuus oli 108,8 (121,4) miljoonaa euroa. Pietarin asunto-omaisuuden arvon muutos johtuu pääosin ruplan arvon muutoksesta. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 41,5 (76,3) miljoonaa euroa.

Syyskuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 13 prosenttia Tampereella ja Turussa, 4 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 3 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 31,5 (59,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 85 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 57 prosenttia. Suomessa oli 30.9.2018 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 125,2 (87,5) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 60 (53). Yhteisarvoltaan nämä olivat 7,3 (5,4) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli syyskuun lopussa 40,4 (55,8) miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 19,9 (0,0) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 300 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja tällä tavalla tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 173 (147) vuokra- ja 0 (0) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.9.2018 yhteensä 873 (912) vuokra- ja 131 (0) omistusasuntoa. Vuoden 2018 alusta rakenteilla olevien asuntojen raportointiperiaate muuttui. Investointipäätöksen lisäksi edellytetään allekirjoitettua urakkasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa. Aiemmin rakenteilla oleviin asuntoihin luettiin kaikki ne asunnot, joista oli tehty investointipäätös.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 13,4 (11,3) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli syyskuun lopussa yhteensä 534 (534) valmista ja 0 (0) rakenteilla olevaa asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 92,4 (89,8) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 210 (211) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 193 (198). Heinä-syyskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 217 (213) henkilöä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

 
Riskien hallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan.

SATOn liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit sekä rahoitusriskit. Riskien hallinnassa SATO pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia.

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. Asuntomarkkinan selkeä heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti SATOn asuntokannan markkina-arvoon. SATO on strategiansa mukaisesti keskittynyt sijoituksissaan kasvukeskuksiin ja siten varmistamaan asuntojen vuokrattavuuden.

Myös viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen ja siten SATOn liiketoimintaan.

Rahoitusriskien hallintaa ohjaa konsernin rahoituspolitiikka. Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. SATOlla on käteisvaroja, luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.  Konsernin korkoriskiä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti pitämällä kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista yli 60 prosentissa.

Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät toimintaympäristöön ja valuuttariskeihin. SATOn asunto-omaisuudesta noin kolme prosenttia on Pietarissa. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2017 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Suomen kansantalouden arvioidaan jatkuvan kasvu-uralla, mutta kasvun oletetaan hidastuvan ja yleisen luottamusilmapiirin odotetaan pysyvän keskimääräistä korkeammalla tasolla. Korkotason arvioidaan pysyvän vuonna 2018 matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin. Pitkien korkojen ennustetaan kääntyvän nousu-uralle vuoden 2019 aikana.

Jatkuva kaupungistuminen luo hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle SATOn päätoimialueilla Suomessa. Nettomuuton osuuden väestönlisäyksestä on ennustettu olevan suurinta SATOn toiminta-alueilla. Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän muuta maata positiivisemmin.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteen mukaan hintojen ja vuokrien nousu jatkuu, omistusasuntojen kysyntä asuntomarkkinoilla kasvaa ja asuntokaupan vilkastuminen vähentää hieman paineita vuokramarkkinoilla.

Ennätysvilkkaan asuntorakentamisen odotetaan vähenevän tulevina vuosina.

Suomen Pankin ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu hidastuu. Kevyt rahapolitiikka tukee euroalueen suotuisaa kehitystä, vaikkakin kasvunäkymiä varjostavat Iso-Britannian EU-vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus, muut mahdolliset talouden kasvua vaimentavat poliittiset tapahtumat sekä eräiden euromaiden pankkisektorin tilasta ja julkisen talouden näkymistä aiheutuva huoli.

Maailmantalouden näkymiä varjostavat vakavat uhat, kuten protektionismin lisääntyminen ja geopoliittiset jännitteet. Riskejä heikompaan kehitykseen lisäävät myös mahdolliset varallisuushintojen globaalit korjausliikkeet sekä uudistustahdin hiipuminen niin Kiinassa kuin euroalueella samalla kun velkaantuneisuus pysyy suurena.

SATOn nettovuokratuottoprosentin arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

**SATO Oyj:n osakkeenomistajat 29.10.2018         **

Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet 

||||
|:- | ----------:| ------:|
|   | kpl | % |
| · Balder Finska Otas AB (Fastighets AB Balder) | 30 882 806 | 54,4 % |
| · Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool | 12 811 647 | 22,6 % |
| · Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 7 233 081 | 12,7 % |
| · Valtion Eläkerahasto | 2 796 200 | 4,9 % |
| · Rakennusliitto ry | 619 300 | 1,1 % |
| · Valkila Erkka | 390 000 | 0,7 % |
| · Hengityssairauksien tutkimussäätiö | 227 000 | 0,4 % |
| · Rausanne Oy | 194 920 | 0,3 % |
| · Entelä Tuula | 179 000 | 0,3 % |
| · SATO Oyj | 160 000 | 0,3 % |
| · Muut osakkeenomistajat (108 kpl) | 1 289 113 | 2,3 % |

SATOn osakkeiden lukumäärä 29.10.2018 oli 56 783 067 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 118. Osakkeiden vaihtuvuus oli 0,7 prosenttia 1.1.-29.10.2018.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET

Osavuosikatsaus 1.1.-31.9.2018
Osavuosikatsaus, esitysmateriaali 1.1.-31.9.2018

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 25 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 280 miljoonaa euroa, liikevoitto 231 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 185 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,6 miljardia euroa.