Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017: Asiakas ensin -strategia näkyi asiakasuskollisuudessa

27.4.2017

SATO Oyj, osavuosikatsaus, 27.4.2017 klo 8.00 

Yhteenveto ajalta 1.1.-31.3.2017 (1.1.-31.3.2016)

 • Tulos ennen veroja oli 58,6 (63,3) milj. €.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,99) €.
 • Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 32,3 (39,8) milj. €.
 • Oma pääoma oli 1 304,2 (1 011,9) milj. €, 23,03 (19,90) €/osake.
 • Oman pääoman tuotto oli 14,7 (20,1) %.
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 (10,4) %.
 • Liikevaihto oli 68,1(61,1) milj. €.
 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 26,4 (37,2) milj. €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 315 (32) asuntoa.
 • Vuokrausaste Suomessa oli 96,1 (94,8) %.
 • Rakenteilla 1 392 uutta vuokra-asuntoa.

Toimintaympäristö

Suomen talous on kääntynyt nousu-uralle ja lähiajan kasvun ennustetaan asettuvan selvästi yli yhden prosentin tasolle. Kasvu on perustunut pääosin yksityiseen kulutukseen ja rakennusinvestointeihin. Inflaatio on osoittanut kiihtymisen merkkejä, mutta etenkin lyhyet viitekorot ovat edelleen poikkeuksellisen matalalla tasolla. Pitkien korkojen ennustetaan kääntyvän nousu-uralle. Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut entisestään ja kuluttajien arvio myös työttömyyskehityksestä on optimistinen.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt hyvänä. Asuntorakentaminen on vilkasta SATOn päätoimialueilla. Pääkaupunkiseudulla on rakenteilla useita kehittyviä asuinalueita, kuten Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Jätkäsaari Helsingissä, Niittykumpu Espoossa ja Tikkurila sekä Martinlaakso Vantaalla. Tampereella rakennetaan muun muassa Härmälänrantaa ja Turussa Kakolan aluetta. Valmistuvien uusien asuntojen suuren määrän vuoksi vuokra-asuntomarkkina on monin paikoin tasapainossa ja vuokrat ovat kehittyneet maltillisesti.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla on ennätysaktiivista (KTI). Sijoittajien tekemien asuntokauppojen määrä on pysynyt korkealla ja positiivista virettä on alkuvuonna ollut myös kuluttajien tekemissä asuntokaupoissa. Tämä näkyi muun muassa tammikuussa 2017 nostettujen asuntolainojen määrissä. Viimeksi yhtä paljon lainoja on nostettu tammikuussa 2012.

Venäjän talouden arvioidaan kääntyvän loivaan kasvuun. 

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

 • Vahva keskittyminen asiakaspalvelutyöhön näkyi tarkastelujaksolla vaihtuvuuden laskuna. Olemme pystyneet parantamaan asiakaspysyvyyttämme.
 • SATOn uudistetun strategian ytimessä on asiakasvetoisuus, ja yhä parempaan asiakaspalveluun tähtäävä Asiakas ensin -kehitysohjelmamme etenee käytännön toimiin. Jatkossa SATOn omat asiakaspalveluhenkilöt pitävät asiakkaasta entistä paremmin huolta ja varmistavat johdonmukaisen palveluketjun toteutumisen ennalta määritellyn ajan puitteissa. Lisäksi aiemmin ulkopuolelta hankittuja isännöintipalveluja otetaan osaksi omaa tekemistä ja isännöinnin perinteiset tehtävät sisällytetään SATOn omien palvelupäälliköiden ja -johtajien työnkuviin. Muutoksen myötä SATOon on palkattu yli 30 ihmistä asiakaspalvelutehtäviin.
 • Haluamme kuunnella asiakasta entistä herkemmin sekä kehittää ja kehittyä saamamme palautteen ja tutkimustiedon pohjalta. Avasimme SATO Pulssin, mobiilisti toimivan asukaspaneelin, jonka avulla asukkaamme voivat vaikuttaa asumisratkaisuihin ja niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen.
 • Kaupungistumiskehitys jatkuu voimakkaana tulevaisuudessa. Kaupungistuminen on Suomen kansainvälisen menestyksen kannalta oleellista, koska uudet innovaatiot, yritykset ja työpaikat syntyvät pääsääntöisesti kaupunkiympäristössä. Tämä aiheuttaa jatkuvan tarpeen vuokra-asunnoille ja jatkamme edelleen investointejamme pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.
 • Asuntojen vuokraus on kehittynyt hyvin ja vuokrausaste parani viime vuodesta selkeästi. Verrattuna vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen, vuokrausaste on laskenut hieman, kun ensimmäisellä neljänneksellä tuli vuokraukseen uusia ja peruskorjattuja asuntoja 463 kappaletta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on vuoden alusta muuttanut raportointikäytäntöä siten, että liikevaihto muodostuu ainoastaan vuokratuotoista. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 1 on lisätietoja tehdyistä muutoksista.

Tammi-maaliskuussa 2017 konsernin liikevaihto oli 68,1 (61,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 11,5 prosenttia. Kasvun syynä on asuntojen lukumäärän lisääntyminen ja vuokrausasteen myönteinen kehitys.

Liikevoitto oli 70,3 (72,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman käyvän arvon muutosta oli 38,0 (33,1) miljoonaa euroa. Alkuvuoden arvonmuutos oli 32,3 (39,8) miljoonaa euroa ja pääosin siihen vaikuttaa asuntojen hintojen nousu SATOn kohdealueilla, joidenkin kohteiden rajoitusten päättyminen ja ruplan kurssin vahvistuminen.

Tulos ennen veroja oli 58,6 (63,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-maaliskuussa 19,2 (21,0) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa yhteensä 3 562,5 (3 287,1) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 304,2 (1 011,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 23,03 (19,90) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 36,6 (30,8) prosenttia. Omavaraisuuden vahvistuminen johtuu arvon noususta ja hyvästä tuloksesta vuonna 2016. SATOn yhtiökokous teki päätöksen, jonka mukaan vuoden 2016 tuloksesta ei jaeta osinkoja investointitoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Tavoitteena on vähintään 35 prosentin omavaraisuusaste.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 14,7 (20,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 (10,4) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli maaliskuun lopussa 1 905,7 (1 946,1) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 437,1 (1 635,9) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,5 (2,5) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -11,7 (-9,6) miljoonaa euroa.

Uutta pitkäaikaista rahoitusta hankittiin 52,0 miljoonaa euroa. Luototusaste (LTV) oli maaliskuun lopussa 53,4 (55,1) prosenttia. Luototusaste parantui johtuen arvon noususta ja hyvästä tuloksesta vuonna 2016.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli 4,7 (-6,6) miljoonaa euroa.

Asunto-omaisuus ja käypä arvo

Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuva vuokra-asuntokysyntä pitkällä tähtäimellä kasvaa. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

SATOn omistuksessa oli 31.3.2017 yhteensä 25 499 (23 365) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja niitä valmistui 315 asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 117. 

Vuokra-asuntojen käypä arvo oli maaliskuun lopussa 3 414,2 (2 823,4) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 31,0 (70,5) miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopussa asuntojen arvosta noin 79 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 13 prosenttia Tampereella ja Turussa sekä noin 4 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit ja realisoinnit

Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 26,4 (37,2) miljoonaa euroa. Alkuvuoden investoinneista 78 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 74 prosenttia.

Suomessa oli 31.3.2017 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 107,5 (124,6) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 117 (66). Yhteisarvoltaan nämä olivat 28,4 (7,3) miljoonaa euroa.

Vuokraus

Tehokkaalla vuokraustoiminnalla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Vuokrauspalvelu hoidetaan pääasiassa SATOn vuokraustoimipisteissä. Lisäksi asiakkaan on helppo löytää sopiva koti SATOn sähköisissä kanavissa.

Vuonna 2016 toteutuneista asuntohankinnoista ja parantuneesta vuokrausasteesta johtuen vuokratuotot nousivat 11,5 prosenttia ja olivat 68,1 (61,1) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,1 (94,8) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 37,0 (40,6) prosenttia. Vaihtuvuuden laskemiseen ja vuokrausasteen nousuun on vaikuttanut viimeisen vuoden aikana Asiakas ensin -strategiaohjelman mukaiset toimenpiteet, asiakaskommunikoinnin tiivistäminen ja laadun parantaminen sekä vuokraustoiminnan tehostaminen.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat kvartaalin lopussa 16,54 (16,06) euroa/m2/kk. Keskivuokraa nostaa investoinnit pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa. Vuokrankorotukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 42,4 (37,9) miljoonaa euroa ja nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 5,2 (5,7).

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehittämisellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli maaliskuun lopussa 62,6 (57,0) miljoonaa euroa. Maaliskuun loppuun mennessä hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 0,0 (2,4) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 050 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria sekä tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten varmistamaan palvelujen pysyvyys ja kehittyminen alueilla.

Suomessa valmistui 298 (32) vuokra- ja 57 (0) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 31.3.2017 yhteensä
1 392 (1 172) vuokra- ja 0 (76) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 8,8 (8,2) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa myytiin yhteensä 18 (48) uudisasuntoa. Katsauskauden lopussa oli myymättä 9 (29) valmista ja 0 (23) rakenteilla olevaa myytävää uudisasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 6,0 (25,8) miljoonaa euroa. SATO on tehnyt strategisen päätöksen luopua omistusasuntotuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan.

Liiketoiminta Pietarissa

Pietarin asuntomarkkina vastaa kooltaan Suomen asuntomarkkinaa. Investointitoiminnan laajentaminen Pietariin vuodesta 2007 alkaen on lisännyt mahdollisuuksia SATOn kasvulle. Kohteet hankitaan kaupungin keskeisiltä sijainneilta.

Maaliskuun lopulla Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 137,3 (111,5) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli yhteensä 0,0 (1,1) miljoonan euron arvosta.

SATOlla oli maaliskuun lopussa Pietarissa yhteensä 534 (460) valmista ja 0 (74) rakenteilla olevaa asuntoa.

Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 87,8 (77,0) prosenttia. Vuokrausasteen nousu edelliseen vuoteen nähden johtui pääosin uusimpien kohteiden myönteisestä vuokrausastekehityksestä.

SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 186 (162) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 171 (152). Tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 181 (165) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 8.3.2017

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäseninä jatkavat Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin Hans Spikker.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa vuodelta 2016.

Hallituksen järjestäytyminen

Järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2017 yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Hienosen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Erik Selinin sekä jäseniksi
Jukka Hienosen ja Tarja Pääkkösen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Marcus Hanssonin sekä jäseniksi Esa Lagerin, Hans Spikkerin ja Timo Steniuksen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. SATOn asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys ja asuntojen vuokrattavuus varmistetaan keskittymällä kasvukeskuksiin.

Energiatehokkuus- ja ympäristövaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa SATOn sijoitusasuntojen korjauskustannusten nousuun.

Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät toimintaympäristöön ja valuuttariskeihin. SATOn asunto-omaisuudesta noin neljä prosenttia on Pietarissa. SATO toistaiseksi pidättäytyy uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa. Konsernissa on asetettu vähintään 35 prosentin omavaraisuusastetavoite.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2016 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Suomen kansantalouden arvioidaan jatkuvan loivalla kasvu-uralla ja yleisen luottamusilmapiirin pysyvän keskimääräistä korkeammalla tasolla. Korkotason arvioidaan pysyvän vuonna 2017 matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin. Pitkien korkojen ennustetaan kääntyvän kasvu-uralle.

Suomen pankin mukaan maailmantalouden vakaa kasvu ja kevyet rahoitusolot tukevat euroalueen suotuisaa kehitystä lähivuosina, vaikkakin kasvunäkymiä varjostavat Iso-Britannian EU-vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus, muut mahdolliset talouden kasvua vaimentavat poliittiset tapahtumat sekä eräiden euromaiden pankkisektorin tilasta ja julkisen talouden näkymistä aiheutuva huoli. 

Kasvava kaupungistuminen luo hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle Suomessa. Nettomuuton osuuden väestönlisäyksestä on ennustettu olevan suurinta SATOn toiminta-alueilla. Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän muuta maata positiivisemmin.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteen mukaan hintojen ja vuokrien nousu jatkuu, omistusasuntojen kysyntä asuntomarkkinoilla kasvaa ja asuntokaupan vilkastuminen vähentää hieman paineita vuokramarkkinoilla.

SATOn nettovuokratuottoprosentin arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Pääkaupunkiseudun arvioitua 20 000 asunnon ja Tampereen 3 000 asunnon vajetta on nykyiselläkin rakentamistahdilla kirittävä kiinni useamman vuoden ajan. Uusille asuntoinvestoinneille on jatkuva tarve. Valtion teknisen tutkimuskeskuksen mukaan (VTT) Suomi tarvitsee kasvukeskuksiin vuosittain 25 000-30 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä.

Venäjän taloustilanteen ennustetaan kehittyvän hitaasti.

**SATO Oyj:n osakkeenomistajat 10.4.2017         **

Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet 

|||
|:- | ------:|
| · Balder Finska Otas AB (omistaja: Fastighets Ab Balder, 100 %) | 53,6 % |
| · Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool   (omistaja: Stichting Pensioenfonds ABP, >95 %;   manageri: APG Asset Management NV) | 22,6 % |
| · Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 12,7 % |
| · Valtion Eläkerahasto | 4,9 % |
| · Rakennusliitto ry | 1,1 % |
| · Muut osakkeenomistajat (91 kpl) | 5,1 % |

SATOn osakkeiden lukumäärä 10.4.2017 oli 56 783 067 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 96. Osakkeiden vaihtuvuus oli 0,0 prosenttia 1.1.-10.4.2017.

Taloudelliset tunnusluvut, konserni

||||||||||||||||
|:--------------- |:--------------- |:------------------------ |:------------ | ---------:|:-------- | ---------:|:-------- | ---------:|:--------- | ---------:|:--------- | --------------------:| ------------------------:| ------------------------:|
| Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut |||| 1-3 /2017 || 1-3 /2016 || 1-12 /2016 || 1-12 /2015 || 1-12 /2014 | 1-12 /2013** | 1-12 /2012** |
| Liikevaihto, milj. € |||| 68 || 61 || 263 || 249 || 243 | 229 | 213 |
| Nettovuokratuotto, milj. € |||| 42 || 38 || 166 || 152 || 146 | 132 | 122 |
| Nettovuokratuotto (%) |||| 5,2 % || 5,7 % || 5,6 % || 6,0 % || 6,3 % | 6,2 % | 6,3 % |
| Tulos ennen veroja, milj. € |||| 59 || 63 || 219 || 159 || 152 | 141 | 121 |
| Taseen loppusumma, milj. € |||| 3 563 || 3 287 || 3 562 || 2 980 || 2 802 | 2 596 | 2 360 |
| Oma pääoma, milj. € |||| 1 304 || 1 012 || 1 253 || 993 || 892 | 823 | 693 |
| Korollinen vieras pääoma, milj. € |||| 1 906 || 1 946 || 1 943 || 1 676 || 1 585 | 1 501 | 1 375 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (%) |||| 8,8 % || 10,4 % || 9,1 % || 7,6 % || 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % |
| Oman pääoman tuotto (%) |||| 14,7 % || 20,1 % || 15,6 % || 13,5 % || 14,0 % | 15,5 % | 13,5 % |
| Omavaraisuusaste (%) |||| 36,6 % || 30,8 % || 35,2 % || 33,3 % || 31,8 % | 31,7 % | 29,4 % |
| Henkilöstö keskimäärin*** |||| 181 || 165 || 170 || 172 || 165 | 156 | 152 |
| Henkilöstö kauden lopussa |||| 186 || 162 || 175 || 170 || 169 | 156 | 150 |
|   |   |||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Osakekohtaiset tunnusluvut ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Tulos / osake (€) |||| 0,83 || 0,99 || 3,22 || 2,49 || 2,37 | 2,34 | 1,78 |
| Oma pääoma / osake (€) |||| 23,03 || 19,90 || 22,12 || 19,53 || 17,55 | 16,16 | 13,72 |
| Osakkeita, milj. kpl* |||| 56,6 || 50,8 || 56,6 || 50,8 || 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| ** ** ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| EPRA tunnusluvut ja operatiivinen kassavirta ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € |||| 19,2 || 16,7 || 69,5 || 64,5 || 65,1 | 62,7 | 44,4 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) |||| 0,34 || 0,33 || 1,28 || 1,27 || 1,28 | 1,23 | 0,87 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. €***** |||| 1 570,8 || 1 256,6 || 1 517,5 || 1 227,8 || 1 120,3 | 1 006,9 | 900,5 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€)***** |||| 27,74 || 24,72 || 26,80 || 24,15 || 22,04 | 19,80 | 17,71 |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € |||| 19,2 || 21,0 || 86,2 || 78,1 || 72,9 | 66,1 | 61,6 |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) |||| 0,34 || 0,41 || 1,59 || 1,54 || 1,43 | 1,30 | 1,21 |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Tunnusluvut vuosineljänneksittäin |||| Q1 2017 || Q4 2016 || Q3 2016 || Q2 2016 || Q1 2016 | ** ** | ** ** |
| Liikevaihto, milj. € |||| 68,1 || 67,9 || 68,3 || 65,4 || 61,1 |   |   |
| Nettovuokratuotto, milj. € |||| 42,4 || 40,8 || 44,6 || 43,0 || 37,9 |   |   |
| Nettovuokratuotto (%) |||| 5,2 % || 5,1 % || 5,7 % || 6,0 % || 5,7 % |   |   |
| Liikevoitto, milj. € |||| 70,3 || 59,3 || 76,1 || 58,9 || 72,9 |   |   |
| Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta |||| 32,3 || 22,7 || 38,5 || 23,2 || 39,8 |   |   |
| Nettorahoituskulut, milj. € |||| -11,7 || -12,7 || -12,1 || -13,3 || -9,6 |   |   |
| Tulos ennen veroja, milj. € |||| 58,6 || 46,5 || 64,0 || 45,6 || 63,3 |   |   |
| Tulos / osake (€) |||| 0,83 || 0,66 || 0,90 || 0,68 || 0,99 |   |   |
| Osakkeiden painotettu keskiarvo, milj. kpl* |||| 56,6 || 56,6 || 56,6 || 53,3 || 50,8 |   |   |
| Bruttoinvestoinnit, milj. € |||| 26,4 || 63,8 || 64,0 || 407,6 || 37,2 |   |   |
|   prosentteina liikevaihdosta |||| 38,8 % || 73,2 % || 88,3 % || 510,4 % || 47,4 % |   |   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| EPRA tunnusluvut ja operatiivinen kassavirta ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € |||| 19,2 || 16,3 || 20,1 || 16,4 || 16,7 |   |   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) |||| 0,34 || 0,29 || 0,36 || 0,31 || 0,33 |   |   |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € |||| 19,2 || 27,7 || 24,0 || 13,5 || 21,0 |   |   |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) |||| 0,34 || 0,49 || 0,42 || 0,25 || 0,41 |   |   |
|   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| *) || Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta  |||||||||||||
| **) || IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallin käyttöönoton vaikutus on huomioitu takautuvasti tunnusluvuissa. Takautuvasti tehdyt oikaisut ovat tilintarkastamattomia. |||||||||||||
| ***) || Sisältää kesätyöntekijät |   ||   ||   ||   ||   ||   |   |
| ****) || Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta |||||||||   ||   |   |
| *****) || Sisältää tasearvoon arvostetut kohteet |||   ||   ||   ||   ||   |   |

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017
Osavuosikatsausinfo 1.1.-31.3.2017

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli uuden laskentakäytännön mukaisesti 263,0 miljoonaa euroa*, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.

*Liikevaihtoluku on muutettu vastaamaan uutta laskentakäytäntöä.