SATO jatkaa aktiivisesti investointeja

21.4.2016

SATO Oyj, Osavuosikatsaus, 21.4.2016 klo 13.27

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016

Investoinnit työllistävät satoja

Yhteenveto ajalta 1.1. - 31.3.2016 (1.1.-31.3.2015)

  • Tulos ennen veroja oli 63,3 (58,3) milj. €.

  • Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 39,8 (36,6) milj. €.

  • Oma pääoma oli 1 011,9 (908,1) milj. €, 19,90 (17,86) €/osake.

  • Oman pääoman tuotto oli 20,1 (20,4) %.

  • Vuokratuotot olivat 61,1 (62,1) milj. €.

  • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 37,2 (29,3) milj. €.

  • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 32 (154) asuntoa.

  • Vuokrausaste oli 94,8 (96,4) %.

  • Rakenteilla noin 1 250 uutta vuokra-asuntoa.

Toimintaympäristö
Suomen talouskasvussa on orastavia piristymisen merkkejä, mutta talouskasvun ennustetaan olevan pitkään hidasta. Työttömyys on pysynyt korkeana. Inflaatio ja viitekorot ovat edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla.

Kuluttajien luottamus on alkuvuoden aikana vahvistunut jonkin verran, mutta on edelleen alle keskimääräisen tason.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt hyvänä, mutta kilpailu asiakkaista on lisääntynyt. Etenkin pääkaupunkiseudulla on rakenteilla useita uusia asuinalueita, esimerkiksi Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa Helsingissä, Tapiolassa ja Niittymaalla Espoossa sekä Keimolassa ja Kivistössä Vantaalla. Valmistuvien uusien asuntojen suuren määrän vuoksi vuokra-asuntomarkkina on tasapainossa ja vuokrat ovat kehittyneet maltillisesti.

Venäjän taloustilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana.

Toimitusjohtaja Saku Sipola:
- Jatkamme aktiivisesti vahvaa investointiohjelmaamme. Asuntoinvestointien vaikutus Suomen talouteen on merkittävä vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisen lisäksi myös verotulojen ja työllisyyden myötä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana investointimme vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamiseen olivat noin 37 miljoonaa euroa, minkä arvioidaan vastaavan noin 600* henkilötyövuotta ja lähes 12**miljoonan euron verokertymää. Viime vuoden uudis- ja korjausrakennusinvestointimme olivat noin 170 miljoonaa euroa vastaten noin 2 700 henkilötyövuotta ja 73 miljoonan euron verokertymää. 

- Kaupungistumiskehitys jatkuu voimakkaana seuraavina vuosikymmeninä ja vuokra-asuntoja tarvitaan SATOn toiminta-alueilla jatkossakin lisää. Viime vuosina useissa kaupungeissa on auennut rakentamiselle uusia alueita, joille on valmistunut paljon vuokra-asuntoja johtaen siihen, että monin paikoin vuokra-asuntojen tarjonta ja kysyntä ovat tällä hetkellä tasapainossa. Voimistuneen kilpailun vaikutuksesta asuntojemme vuokrausaste laski, mutta olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

- Katsauskauden jälkeen huhtikuussa tehdyillä kaupoilla SATOlle siirtyy yhteensä 2 270 vuokra-asuntoa perhetaustaisten myyjätahojen valittua SATOn asuntojensa ostajaksi. Myyjien kanssa hyvässä yhteistyössä toteutetuilla onnistuneilla hankinnoilla olemme nopeuttaneet kasvuamme tärkeimmissä kasvukeskuksissa.

*Laskentakäytäntö perustuu VTT:n ja Rakennusteollisuusliiton laskentakäytäntöön: 1 milj.€:n panostus rakentamiseen työllistää 16 henkilötyövuotta
**VTT,RT: 1 milj. €:n investointi kerrostalorakentamiseen kerryttää verotuloja 320 000 €

Liikevaihto ja tulos
Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 78,4 (96,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli -18,5 prosenttia. Liikevaihdon aleneminen johtui pääosin strategisesta päätöksestä luopua omistusasuntotuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan. Liikevaihdosta vuokratuottoja oli 61,1 (62,1) miljoonaa euroa.

Liikevoitto kasvoi 8,0 (12,3) prosenttia oli 72,9 (67,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman käyvän arvon muutosta oli 33,1 (30,9) miljoonaa euroa. Alkuvuoden arvonmuutokseen vaikuttivat positiivisesti ruplan arvon vahvistuminen sekä joidenkin kohteiden rajoitusten päättyminen.

Tulos ennen veroja kasvoi 8,6 (13,0) prosentilla ja oli 63,3 (58,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-maaliskuussa 21,0 (21,6) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus
Konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa yhteensä 3 287,1 (2 842,7) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 011,9 (908,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 19,90 (17,86) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 30,8 (31,9) prosenttia. Omavaraisuuden tilapäisen heikentymisen taustalla on maaliskuussa toteutettu joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku. Tavoitteena on vähintään 30 prosentin omavaraisuusaste.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 20,1 (20,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,4 (10,8) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli maaliskuun lopussa 1 946,1 (1 611,2) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 635,9 (1 239,2) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,5 (2,5) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -9,6 (-9,2) miljoonaa euroa.

Uutta pitkäaikaista rahoitusta hankittiin 300,0 miljoonaa euroa. Luototusaste (LTV) oli maaliskuun lopussa 55,1 (56,1) prosenttia. Maaliskuussa SATO laski liikkeeseen 300 miljoonan euron vakuudettoman eurooppalaisille sijoittajille tarjotun joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Laina sai Moodys'ilta Baa3 luottoluokituksen ja se on listattu Irlannin pörssiin.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli -6,6 (-0,5) miljoonaa euroa.

Asunto-omaisuus ja käypä arvo
Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuva vuokra-asuntokysyntä pitkällä tähtäimellä kasvaa. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

SATOn omistuksessa oli 31.3.2016 yhteensä 23 365 (24 241) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja niitä valmistui 32 asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 218.  

Vuokra-asuntojen käypä arvo oli maaliskuun lopussa 2 823,4 (2 585,3) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 70,5 (57,3) miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 16 prosenttia Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä sekä noin 4 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit ja realisoinnit
Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 37,2 (29,3) miljoonaa euroa. Alkuvuoden investoinneista 62 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Investoinneista kohdistettiin 86 prosenttia uudisasuntoihin.

Suomessa oli 31.3.2016 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 124,6 (68,3) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 66 (119) yhteisarvoltaan 7,3 (8,8) miljoonaa euroa.

Vuokraus
Tehokkaalla vuokraustoiminnalla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Vuokrauspalvelu hoidetaan pääasiassa SATOn vuokraustoimipisteissä. Lisäksi asiakkaan on helppo löytää sopiva koti SATOn sähköisissä kanavissa.

Vuonna 2015 toteutuneista realisoinneista johtuen vuokratuotot laskivat 1,7 prosenttia ja olivat 61,1 (62,1) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 94,8 (96,4) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 40,6 (39,3) prosenttia. Vaihtuvuuden lisääntymiseen ja vuokrausasteen laskuun on vaikuttanut viimeisen vuoden aikana samanaikaisesti vuokraukseen valmistuvien asuntojen suuri määrä ja siten voimistunut kilpailu. Vuokramarkkinat ovat tällä hetkellä paikoin tasapainossa.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat keskimäärin 15,97 (15,34) euroa/m2/kk ja osaomistusasuntojen 8,84 (8,76) euroa/m2/kk. Keskivuokraa nostaa investoinnit pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa. Vuokrankorotukset olivat aiempia vuosia maltillisempia.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 37,9 (40,0) miljoonaa euroa ja nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 5,8 (6,3).

Kiinteistökehitys
Kiinteistökehittämisellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli maaliskuun lopussa 57,0 (68,5) miljoonaa euroa. Maaliskuun loppuun mennessä hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 2,4 (1,5) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta 950 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria sekä tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten varmistamaan palvelujen pysyvyys alueilla.

Suomessa valmistui 32 (154) vuokra- ja 0 (65) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 31.3.2016 yhteensä 1 172 (773) vuokra- ja 76 (132) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 8,2 (11,4) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa myytiin yhteensä 48 (34) uudisasuntoa. Katsauskauden lopussa oli myymättä 29 (44) valmista ja 23 (132) rakenteilla olevaa myytävää uudisasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 25,8 (84,7) miljoonaa euroa. SATO on tehnyt strategisen päätöksen luopua omistusasuntotuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan.

Liiketoiminta Pietarissa
Pietarin asuntomarkkinat vastaavat volyymiltaan koko Suomen asuntomarkkinoita. SATO toteuttaa kasvuaan investoimalla vuokra-asuntoihin Pietarissa. Kohteet hankitaan kaupungin keskeisiltä sijainneilta*.*

Maaliskuun lopulla Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 111,5 (121,9) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli yhteensä 1,1 (8,2) miljoonan euron arvosta.

SATOlla oli maaliskuun lopussa Pietarissa yhteensä 460 (313) valmista ja 74 (217) rakenteilla olevaa asuntoa.

Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 77,0 (93,0) prosenttia. Vuokrausasteen lasku johtui Venäjän yleisestä taloustilanteesta, useiden asuntojen yhtäaikaisesta valmistumisesta vuokraukseen ja Pietarin joidenkin kaupunginosien väliaikaisista liikennejärjestelyongelmista.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 162 (173) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 152 (154). Tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 165 (171) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2016
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin Marcus Hansson.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivänä 9. helmikuuta 2016. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön liiketoimintaan liittyvän omaisuuden hankkimiseksi tai yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista siten, että osakeannissa annetaan uusia osakkeita enintään 5 200 000 osaketta ja että osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 9. helmikuuta 2016. Molemmat osakeantivaltuutukset ovat voimassa 28.2.2017 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2015 osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 25,4 miljoonaa euroa.

Hallituksen järjestäytyminen
Järjestäytymiskokouksessaan 3.3.2016 yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Hienosen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Erik Selinin sekä jäseniksi Andrea Attisanin, Jukka Hienosen ja Tarja Pääkkösen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Marcus Hanssonin sekä jäseniksi Esa Lagerin ja Timo Steniuksen.

Oikeudenkäynnit
Asunto Oy Helsingin Tila -nimisen rakennusprojektin toteuttamiseen liittyvä oikeudenkäynti päättyi, kun korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa. Tarvittava kuluvaraus tehtiin vuonna 2015 ja oikeudenkäynnin päättymisellä ei ole 2016 tulosvaikutusta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
SATO Oyj osti 1.4.2016 SVK Yhtymä Oy:n osakkeet. Kaupan myötä SATOlle siirtyy 1 255 pääosin 2000-luvulla rakennettua vuokra-asuntoa. Lisäksi huhtikuussa SATO osti Suomen Laatuasunnot Oy:ltä yhteensä 1 015 vuokra-asuntoa. Kaupoilla hankitut asunnot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun talousalueilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Hidas talouskasvu jatkuu, mikä heijastuu asunto- ja rahoitusmarkkinoihin.

Asuntojen markkinahintojen muutoksella on vaikutus SATOn asunto-omaisuuden arvoon. Asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys ja asuntojen vuokrattavuus varmistetaan keskittymällä kasvukeskuksissa oleviin pieniin vuokra-asuntoihin.

Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät asuntojen markkinahintojen kehittymiseen, valuuttakurssin vaihteluihin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muihin muutoksiin. Pietarin osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin. Pietarin nykyisen asunto-omaisuuden arvo konsernin koko asunto-omaisuudesta on noin neljä prosenttia.

Korkotason muutokset vaikuttavat SATOn tulokseen ja taseeseen korkokulujen muutoksena ja korkosuojausten markkina-arvomuutosten kautta. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa. Rahoituksen riittävyyttä seurataan juoksevasti likviditeettiennusteella.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2015 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät
Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys sekä korkotaso.

Suomen kansantalouden kasvun ja yleisen luottamusilmapiirin arvioidaan hieman piristyvän, mutta kasvun olevan hidasta. Korkotason arvioidaan pysyvän matalana, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin.

Kasvava kaupungistuminen ja maahanmuutto luovat hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle Suomessa, ellei vuokra-asuntoliiketoiminnan edellytyksiä heikennetä lainsäädäntömuutoksilla.

Asuntojen uudistuotantoa ohjaavaan säännöstöön on lisätty uusia laatuvaatimuksia usean vuoden ajan. Tämä on nostanut asuntojen tuotantokustannuksia samaan aikaan, kun ostovoima on heikentynyt.  Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on tämän johdosta vaikeutunut.

SATOn nettovuokratuoton arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla. Vuokrankorotusten arvioidaan kuitenkin olevan edellisvuosia maltillisempia.

Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän positiivisesti.

Venäjän taloustilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana. SATO pidättäytyy uusista investointipäätöksistä toistaiseksi.

 
**SATO Oyj:n osakkeenomistajat 12.4.2016          **

Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet 

|||
|:- | ------:|
| Fastighets Ab Balder  | 54,3 % |
| APG Asset Management NV | 22,8 % |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 12,9 % |
| Valtion Eläkerahasto | 5,0 % |
| Rakennusliitto ry. | 1,1 % |
|   |   |
| Muut osakkeenomistajat (72 kpl) | 3,9 % |
|   |   |

SATOn osakkeiden lukumäärä 12.4.2016 oli 51 001 842 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 77. Osakkeiden vaihtuvuus oli 1,1 prosenttia 1.1. - 12.4.2016.

**Taloudelliset tunnusluvut, konserni  **

||||||||||||||||
|:---------------- |:--------------- |:------------------------ |:------------ | ---------:|:-------- | --------:|:------- | --------:|:-------- | --------:|:-------- | ---------------------:| ---------------------:| ---------------------:|
| KUMULATIIVISET TUNNUSLUVUT |||| 1-3/ 2016 || 1-3/ 2015 || 1-12/ 2015 || 1-12/ 2014 || 1-12/ 2013** | 1-12/ 2012** | 1-12/ 2011** |
| Liikevaihto, milj. € |||| 78 || 96 || 323 || 312 || 312 | 287 | 232 |
| Tulos ennen veroja, milj. € |||| 63 || 58 || 159 || 152 || 141 | 121 | 174 |
| Tulos / osake (€) |||| 0,99 || 0,90 || 2,49 || 2,37 || 2,34 | 1,78 | 2,63 |
| Taseen loppusumma, milj € |||| 3 287 || 2 843 || 2 980 || 2 802 || 2 596 | 2 360 | 2 167 |
| Oma pääoma, milj. € |||| 1 012 || 908 || 993 || 892 || 823 | 693 | 635 |
| Korollinen vieras pääoma, milj. € |||| 1 946 || 1 611 || 1 676 || 1 585 || 1 501 | 1 375 | 1 255 |
| Oma pääoma / osake (€) |||| 19,90 || 17,86 || 19,53 || 17,55 || 16,16 | 13,72 | 12,59 |
| Osakkeita, milj.kpl* |||| 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (%) |||| 10,4 % || 10,8 % || 7,6 % || 7,7 % || 7,7 % | 7,7 % | 10,9 % |
| Oman pääoman tuotto (%) |||| 20,1 % || 20,4 % || 13,5 % || 14,0 % || 15,5 % | 13,5 % | 22,8 % |
| Omavaraisuusaste (%) |||| 30,8 % || 31,9 % || 33,3 % || 31,8 % || 31,7 % | 29,4 % | 29,5 % |
| Henkilöstö keskimäärin*** ||||  165 || 171 || 172 || 165 || 156 | 152 | 137 |
| Henkilöstö kauden lopussa ||||  162 || 173 || 170 || 169 || 156 | 150 | 141 |
|   |   |||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| EPRA TUNNUSLUVUT JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € |||| 16,7 || 14,5 || 64,5 || 65,1 || 62,7 | 44,4 | 43,2 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) |||| 0,33 || 0,29 || 1,27 || 1,28 || 1,23 | 0,87 | 0,85 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. €***** |||| 1 256,6 || 1 138,3 || 1 227,8 || 1 120,3 || 1 006,9 | 900,5 | 825,1 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€)***** |||| 24,7 || 22,4 || 24,2 || 22,0 || 19,8 | 17,7 | 16,2 |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € |||| 21,0 || 21,6 || 78,1 || 72,9 || 66,1 | 61,6 | 51,9 |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) |||| 0,41 || 0,42 || 1,54 || 1,43 || 1,30 | 1,21 | 1,02 |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |||| Q1 2016 || Q4 2015 || Q3 2015 || Q2 2015 || Q1 2015 | ** ** | ** ** |
| Liikevaihto, milj. € |||| 78,4 || 78,6 || 69,3 || 79,2 || 96,3 |   |   |
| Liikevoitto, milj. € |||| 72,9 || 65,9 || 18,7 || 44,4 || 67,5 |   |   |
| Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta |||| 39,8 || 36,1 || -18,3 || 8,1 || 36,6 |   |   |
| Nettorahoituskulut, milj. € |||| -9,6 || -9,0 || -9,2 || -9,6 || -9,2 |   |   |
| Tulos ennen veroja, milj. € |||| 63,3 || 57,0 || 9,4 || 34,7 || 58,3 |   |   |
| Tulos / osake (€) |||| 0,99 || 0,90 || 0,15 || 0,55 || 0,90 |   |   |
| Bruttoinvestoinnit, milj. € |||| 37,2 || 55,5 || 98,9 || 66,8 || 29,3 |   |   |
|   prosentteina liikevaihdosta |||| 47,4 % || 70,5 % || 142,6 % || 84,4 % || 30,4 % |   |   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| EPRA TUNNUSLUVUT JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA ||||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € |||| 16,7 || 14,7 || 18,0 || 17,3 || 14,5 |   |   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) |||| 0,33 || 0,29 || 0,35 || 0,34 || 0,29 |   |   |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € |||| 21,0 || 23,3 || 22,2 || 11,1 || 21,6 |   |   |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) |||| 0,41 || 0,46 || 0,44 || 0,22 || 0,42 |   |   |
|   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |   |   |
| *) || Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta  |||||||||||||
| **) || IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallin käyttöönoton vaikutus on huomioitu takautuvasti tunnusluvuissa. Takautuvasti tehdyt oikaisut ovat tilintarkastamattomia. |||||||||||||
| ***) || Sisältää kesätyöntekijät |   ||   ||   ||   ||   ||   |   |
| ****) || Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta |||||||||   ||   |   |
| *****) || Sisältää tasearvoon arvostetut kohteet |||   ||   ||   ||   ||   |   |

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001, matkap. 040 551 5953
Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005, matkap. 040 5001 003

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 600 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.