SATO Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

16.2.2024

SATO OYJ Pörssitiedote 16.2.2024 klo 16.15.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SATO Oyj:n (”Yhtiö”) merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi 14.2.2024. Lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 28 279 377 Yhtiön uutta osaketta, joka vastaa noin 99,90 prosenttia kaikista Osakeannissa tarjotuista 28 308 533 Yhtiön uudesta osakkeesta. Merkintähinta oli 7,07 euroa uudelta osakkeelta. Yhtiö saa Osakeannista noin 200 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannilla saadut varat merkitään täysimääräisesti Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön hallitus on tänään 16.2.2024 päättänyt Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen mukaisesti. Merkitsemättä jääneitä tarjottavia osakkeita ei tarjottu merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä, sillä Osakeanti merkittiin lähes kokonaan. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee Osakeannin myötä 28 279 377 osakkeella nykyisestä 56 783 067 osakkeesta 85 062 444 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat noin 33,25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 20.2.2024.

Uudet osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 21.2.2024.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226

www.sato.fi

JAKELU: Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 288,4 miljoonaa euroa, liikevoitto -113,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -185,8 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,9 miljardia euroa. www.sato.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota Tarjottavia Osakkeita tai mitään muita arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole eikä tämän tiedotteen liitteenä olevat Osakeannin ehdot ole asetuksessa (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) tarkoitettu esite eikä ne sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä niitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä Tarjottavia Osakkeita tai mitään muita arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.