SATO Oyj:n hallitus on päättänyt osakeannista

13.12.2023

SATO OYJ Pörssitiedote 13.12.2023 klo 20:30

Korjaus

Sato Oyj korjaa 13.12.2023 klo 15:30 julkaisemaansa tiedotetta osakeannin järjestämisestä. Osakkeiden merkintäajan päättyminen oli todettu virheellisesti. Merkintäaika päättyy 14.2.2024. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SATO Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 20.11.2023 Yhtiön suunnittelevan enintään 200 miljoonan euron suuruista osakeantia vahvistaakseen Yhtiön omavaraisuusastetta. Yhtiön hallitus on tänään 13.12.2023 päättänyt Yhtiön ylimääräinen yhtiökokouksen 11.12.2023 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 28 308 533 Yhtiön uutta osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”) merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti Yhtiön olemassa oleville osakkeenomistajille samassa suhteessa, kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita (“Osakeanti”).

Osakeanti lyhyesti

  • Osakeannin tavoitteena on Yhtiön omavaraisuusasteen ja taseen vahvistaminen sekä korollisten velkojen lyhentäminen.

  • Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään 200 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 28 308 533 Tarjottavaa Osaketta.

  • Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien merkittäväksi olemassa olevien osakkeiden mukaisessa suhteessa.

  • Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 15.12.2023 (“Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden (“Merkintäoikeus”). Osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään kahdella (2) Merkintäoikeudella yhden (1) Tarjottavan Osakkeen.

  • Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 18.12.2023.

  • Merkintähinta on 7,07 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (“Merkintähinta”).

  • Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.12.2023 ja päättyy 14.2.2024 (“Merkintäaika”), ellei Merkintäaikaa jatketa. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä, ja ne poistetaan Merkintäoikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

  • Yhtiön suurin osakkeenomistaja Balder Finska Otas Ab (”Balder”) on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita osakkeenomistuksensa mukaisessa suhteessa eli yhteensä noin 113 miljoonalla eurolla sekä hankkimaan Yhtiön muilta osakkeenomistajila (pois lukien Yhtiön kolme seuraavaksi suurinta osakkeenomistajaa) Merkintäoikeuksia ennalta määrittelemäänsä hintaan.

  • Osakeantiin liittyvä materiaali ja ehdot lähetetään kirjallisesti jokaiselle Yhtiön osakkeenomistajalle ennen Merkintäajan alkamista.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +46 (0)31-10 95 92, sähköposti erik.selin@balder.se

www.sato.fi

JAKELU: Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota Tarjottavia Osakkeita tai mitään muita arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole eikä tämän tiedotteen liitteenä olevat Osakeannin ehdot ole asetuksessa (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) tarkoitettu esite eikä ne sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä niitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä Tarjottavia Osakkeita tai mitään muita arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.