SATO Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2006

15.2.2006

SATOlla historiansa paras tulos

SATOn strategiaa liiketoiminnan painopisteiden, kannattavuustavoitteiden ja maantieteellisten toiminta-alueiden osalta toteutettiin määrätietoisesti. Tämä johti vuonna 2005 suotuisassa markkinatilanteessa SATOn historian parhaaseen tulokseen.

SATO-konsernin vuoden 2005 liikevaihto oli 289,6 M€ (361,6 M€ vuonna 2004). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 43,1 (34,2) M€. Konsernin omistuksessa oli tilikauden päättyessä 22 693 (23 095) asuntoa. Tilikauden aikana investointiin asuntoihin 65,0 M€ ja vuokra-asuntoja realisoitiin yhteensä 42,7 M€. Vuonna 2005 rakennutettiin yhteensä 866 (1 327) uutta asuntoa, joista 655 (831) oli omistus- ja osaomistusasuntoja ja 211 (496) asuntoja toimeksiantohankkeissa. Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 15,6 % (14,3). Oman pääoman tuotto oli 19,1 % (15,8) ja sijoitetun pääoman tuotto 7,1 % (6,6).

SATO on asumisratkaisuja tarjoava yhtiö, jonka liiketoiminnan muodostavat asuntosijoittaminen ja asuntorakennuttaminen. SATO keskittyy asuntojen omistamiseen, vuokraamiseen, rakennuttamiseen ja myyntiin. Alueellisesti toiminta keskittyy pääkaupunkiseudun ja Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän talousalueille.

Toimintaympäristö
Omistusasuntojen kysyntä pysyi edelleen vahvana vuoden 2005 aikana. Toisen vuosipuoliskon koronnousulla ei ollut vaikutusta kysyntään ja uusia asuntoluottoja nostettiin 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen on edelleen hyvällä tasolla.
Vuokramarkkinoilla tilanne on melko tasapainoinen, vaikka suurimpien asuntojen osalta tarjonta paikoin ylittää kysynnän myös kasvukeskuksissa. Tämä on osaltaan pitänyt vuokrat vakaina. Muuttoliike, elinkeinorakenteen muutos ja muutokset perhesuhteissa ylläpitävät jatkuvaa vuokra-asuntojen tarvetta. Yleisesti ottaen vuokra-ajat ovat lyhentyneet. Vuokralla asuminen on tyypillistä nuorten ja pienkotitalouksien keskuudessa. Uusien vuokra-asuntojen rakentaminen on vähäistä johtuen korkeista tuotantokustannuksista suhteessa markkinavuokratasoon.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema
Konsernin liikevaihto oli 289,6 miljoonaa euroa (361,6 miljoonaa euroa vuonna 2004), josta asuntosijoitustoiminnan liikevaihto oli 166,7 (249,7) miljoonaa euroa ja asuntorakennuttamisen liikevaihto 122,9 (111,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon alenemiseen vaikutti merkittävästi kymmenen vuoden osaomistusasuntojen myynnin päättyminen.
Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 43,1 (34,2) miljoonaa euroa. Asuntosijoitustoiminnan tulos oli 34,0 (26,5) miljoonaa euroa. Asuntorakennuttamisen tulos oli 9,1 (7,7) miljoonaa euroa.
Konsernin oman pääoman tuotto oli 19,1 (15,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 7,1 (6,6) prosenttia. Konsernitaseen loppusumma 31.12.2005 oli 1 130,3 (1 105,8) miljoonaa euroa ja konsernin korollinen vieras pääoma 770,1 (789,8) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 15,6 (14,3) prosenttia.

Rahoitus
Konsernin ja emoyhtiön rahoitustilanne on ollut hyvä koko tilikauden. Konsernin rahoitusvarat vuoden lopussa olivat 19,0 (20,4) miljoonaa euroa.
Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 770,1 (789,8) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 323,1 (306,0) miljoonaa euroa, korkotukilainojen määrä 102,2 (112,4) miljoonaa euroa ja aravalainojen määrä 293,3 (316,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa omistettujen asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin kohdistuu 51,5 (55,1) miljoonan euron velkaosuudet.
Markkinaehtoisten lainojen pääomasta oli tilikauden päättyessä 197,0 (180,0) miljoonaa euroa suojattuna koronvaihtosopimuksin, joiden keskimaturiteetti oli 45 (31) kuukautta.

Toiminimen muutos
Varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2005 yhtiön toiminimen muuttamisesta SATO Oyj:ksi. Muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.5.2005.

Konsernirakenne
SATO Oyj on SATO-konsernin emoyhtiö.
Toiminnan tehostamiseksi ja konsernirakenteen selkiyttämiseksi sulautettiin ja lakkautettiin vapaaehtoisen selvitystilan kautta tilikauden aikana yhteensä 38 tytäryhtiötä.

Asuntosijoitus
Konsernin omistuksessa oli 31.12.2005 yhteensä 22 693 asuntoa (23 095). Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 96,7 (96,5) prosenttia ja vaihtuvuus keskimäärin 35,8 (36,5) prosenttia. Vuokra-asuntojen nettovuokratuotto oli 8,1 (8,0) prosenttia.
Asuntosijoitustoiminnan liikevaihto oli 167 (250) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 34,0 (26,5) miljoonaa euroa. Asuntosijoituksen liikevaihtoon sisältyy kymmenen vuoden osaomistusajan päättymisen johdosta osaomistusasuntojen osakemyyntiä 6 (81) miljoonaa euroa.
Vuoden 2005 aikana hankittiin valmiista asuntokannasta yhteensä 914 (1 629) asuntoa. Konsernin omistukseen valmistui yhteensä 29 (179) uutta asuntoa. Asuntoinvestointien arvo oli yhteensä 65 miljoonaa euroa. Asuntokannan peruskorjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 24 (23) miljoonaa euroa.
Tilikauden aikana myytiin 1 224 (1 423) sijoitusasuntoa yhteisarvoltaan 43 (57) miljoonaa euroa.

Asuntorakennuttaminen
Tilikauden aikana valmistui yhteensä 866 (1 327) asuntoa. Näistä 655 (701) oli omistusasuntoja ja toimeksiantohankkeissa valmistui 211 (496) asuntoa. Valmistuneiden omistusasuntojen yhteenlaskettu hankinta-arvo oli 123 (122) miljoonaa euroa.
Vuoden vaihteessa oli rakenteilla 777 (723) omistusasuntoa. Toimeksiantohankkeissa oli rakenteilla 64 (251) asuntoa. Rakenteilla olleen omistusasuntotuotannon hankinta-arvo oli 154 (135) miljoonaa euroa.
Asuntorakennuttamisen liikevaihto oli 123 (112) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 9,1 (7,7) miljoonaa euroa.
Konsernin omistaman tonttivarannon kirjanpitoarvo vuoden vaihteessa oli 35 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana hankittiin tonttivarantoa yhteensä 25 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana myydyn ja asuntotuotantoon siirretyn tonttivarannon arvo oli 18 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja realisoinnit
Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 89,9 (153,2) miljoonaa euroa, josta 65,0 (133,9) miljoonaa euroa kohdistui käyttöomaisuuteen ja 24,9 (19,3) miljoonaa euroa vaihto-omaisuuteen. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta hankitut noin 900 asuntoa ja 12 000 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeudet hankinta-arvoltaan 61,5 miljoonaa euroa olivat vuoden 2005 merkittävin investointi.
Tilikauden aikana myytiin omaisuutta yhteensä 45,0 (59,8) miljoonalla eurolla.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 178 (215) henkilöä. Konsernin henkilöstö oli vuoden aikana keskimäärin 181 (228) henkilöä. Henkilöstömäärän vähennys johtui tehdyistä ulkoistamisratkaisuista.

IFRS-aikataulu
SATO Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti konserni siirtyy noudattamaan IFRS -laskentaperiaatteita tilikauden 2007 alusta alkaen.

Osakkaat ja osakkeet
Varsinainen yhtiökokous 31.3.2005 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia osakkeita määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo tai osakkeiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä osakkeiden hankinnan jälkeen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään edellä mainitun valtuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 439 569 kappaletta yhtiön uusia 2,00 euron nimellisarvoisia osakkeita. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa yhteensä enintään 879 138,00 eurolla.
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutuksia ei ole käytetty.
SATO Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2005 yhteensä 2 220 osaketta vastaten 0,10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
SATO Oyj:n osakkeiden vaihtuvuus tilikauden aikana on ollut 4,7 prosenttia.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kauppaneuvos Jouko Tuunainen. Hallituksen jäseninä ovat toimineet ekonomi Heikki Hyppönen, talous- ja hallintojohtaja Mauri Jaakonaho 31.3.2005 saakka, ekonomi Jarmo Rytilahti 31.3.2005 saakka, sijoitusjohtaja Jorma Kuokkanen 31.3.2005 alkaen, varatoimitusjohtaja Juhani Järvi, varatoimitusjohtaja Raimo Lind, rahoitusjohtaja Martti Porkka, toimitusjohtaja Pekka Pystynen ja hallintotoimintojen johtaja, kauppaneuvos Jukka Salminen.
Toimitusjohtajana on toiminut Erkka Valkila.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, jonka vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Markku Sohlman, KHT.

Johtoryhmän jäsenet
Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Erkka Valkila, asuntosijoituksen toimialajohtaja Tuula Entelä, asuntorakennuttamisen toimialajohtaja Pekka Komulainen, talousjohtaja Harri Huttunen, lakiasiainjohtaja Katri Innanen ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Monica Aro.
Kauppatieteiden maisteri Harri Huttunen nimitettiin konsernin talousjohtajaksi 21.11.2005 alkaen vastuualueenaan talous-, rahoitus-, tietohallinto- ja henkilöstöasiat.

Näkymät
Asuntosijoituksen vuokratuottojen ja vuokrausasteen arvioidaan olevan vuonna 2006 edellisen vuoden tasolla. Asuntojen realisointitoiminnan volyymi pienenee edellisestä vuodesta.
Omistusasuntojen kysynnän ja hintatason arvioidaan pysyvän vakaana. Yhtiön omistusasuntojen tuotantovolyymi pysyy edellisen vuoden tasolla.
Konsernin toiminnallisen tuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Tuloksen arvioidaan kokonaisuutena alenevan johtuen realisointien tuloksen pienenemisestä.

Osingonjako
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 7,00 (5,50) euroa osakkeelta, eli yhteensä 15,4 M€.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh.0201 34 4001, gsm 050 62 050
Talousjohtaja Harri Huttunen, puh. 0201 34 4005, gsm 0400 959 600

Tilinpäätösinfo »