SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2016

28.7.2016

SATO Oyj, Puolivuosikatsaus, 28.7.2016, klo 12.15

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2016

SATOlla ennätyksellisen suuret investoinnit

Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.6.2016 (1.1.-30.6.2015)

 • Tulos ennen veroja oli 108,9 (93,0) milj. €.
 • Tulosparannus perustui vuokra-asuntojen käyvän arvon muutokseen 63,0 (44,7) milj. €.
 • Oma pääoma oli 1 156 (945) milj. €, 20,41 (18,59) €/osake.
 • Oman pääoman tuotto oli 16,1 (16,1) %.
 • **Omavaraisuusaste oli 33,0 (32,5) %.                                                                                                                                                                                **
 • Vuokratuotot olivat 126,5 (125,0) milj. €.
 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 444,8 (96,1) milj. €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 2 412 (485) asuntoa.
 • Rakenteilla 1 520 uutta vuokra-asuntoa.
 • Vuokrausaste Suomessa oli 94,9 (96,5) %.

Yhteenveto ajalta 1.4.-30.6.2016 (1.4.-30.6.2015)

 

 • Tulos ennen veroja oli 45,6 (34,7) milj. €.

 • Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 23,2 (8,1) milj. €.

 • Vuokratuotot olivat 65,4 (62,9) milj. €.

 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 407,6 (66,8) milj. €.

 • Kaksi merkittävää investointikokonaisuutta, joissa oli yhteensä 2 270 vuokra-asuntoa: 1 255 (SVK Yhtymä Oy)
  ja 1 015 (Suomen Laatuasunnot Oy).

 • Vuokrausaste Suomessa oli 95,1 (96,6) %.

Toimintaympäristö
Kevään aikana alkoi Suomessa näkyä joitakin merkkejä orastavasta talouskasvusta lähinnä rakennusteollisuuden vetämänä. Asuntokauppa on kevään aikana vilkastunut. Myös kuluttajien luottamus on vahvistunut. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,9 (12,5 toukokuussa ja 9,8 huhtikuussa). Suomen kansantalouden kasvu nojaa edelleen kulutukseen, sillä vienti on jatkanut laskuaan.

Kevään ja kesän aikana maailman taloudelliset, poliittiset ja turvallisuuteen liittyvät kriisit ovat lisänneet epävarmuutta selvästi. Britannian EU-eroa puoltava kansanäänestyksen 23.6.2016 tulos ja alkava eroprosessi voivat johtaa euroalueen talouskasvun hidastumiseen tai koko EU:n vakauden heikkenemiseen. Myös Italian pankkien heikko tilanne luo uhkia euroalueen talouskehitykselle.  Näiden vaikutukset Suomen talouteen voivat olla merkittäviä tilanteessa, jossa kasvun merkit ovat muutenkin hauraita. Epävarmuuden arvioidaan pitävän markkinakorot nykyisellä tasolla, lähellä nollaa, vielä pitkään.

Vuokra-asuntojen kysyntä on parantunut kevään aikana. Vaikka kysyntä on kasvanut, myös vuokra-asuntotarjonta on kasvukeskuksissa lisääntynyt merkittävästi. Lisääntynyt tarjonta on tasapainottanut vuokra-asuntojen tarjonnan ja kysynnän suhdetta useilla alueilla, mikä on lisännyt vaihtuvuutta koko vuokra-asuntokannassa.

Omistusasuntojen kysyntä on kevään kuluessa piristynyt.

Suomen Pankki arvioi, että Venäjän kansantalouden noin kaksi vuotta kestänyt supistuminen on päättymässä, vaikka kasvun käynnistyminen antaakin odottaa itseään mm. vähittäiskaupassa. Vähittäismyynnin ja yksityisen kulutuksen voimakasta laskua selittävät ostovoiman supistuminen ja kotitalouksien rahavarojen käyttö lainojen maksuun. Tulevien vuosien kasvu saadaan kestävälle pohjalle vasta, kun investoinnit käynnistyvät Venäjällä.

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

"SATO investoi katsauskauden aikana ennätyksellisen paljon, noin 450 miljoonaa euroa, vuokra-asuntokantansa kasvattamiseen. Pääosa investoinneista syntyi kahdella merkittävällä kaupalla, joilla hankimme yhteensä noin 2 300 vuokra-asuntoa. Hankitun asuntokannan haltuunotto ja asiakasyhteistyön aloittaminen ovat edenneet sujuvasti ja ollut hieno osoitus henkilöstömme ja kumppaniverkostomme osaamisesta."

"Vahvistimme pääomarakennettamme touko-kesäkuussa toteutetulla merkintäoikeusannilla osakkeenomistajille. Onnistunut merkintäoikeusanti osoittaa omistajien vahvaa sitoutumista yhtiön kasvuun ja kehittämiseen sekä hyvän pääomarakenteen ylläpitämiseen."

"Vahvan investointitoiminnan rinnalla olemme jatkaneet asiakastyön aktiivista kehittämistä. Vahvistamme olemassa olevia ja kehitämme uusia toimintamalleja asiakaspalvelumme parantamiseksi. Tuloksina työstä näkyvät kevään ja kesän aikana kasvanut uusien vuokrasopimusten määrä ja asukkaidemme parantunut halukkuus suositella SATOa."

KATSAUSKAUSI 1.1. - 30.6.2016 (1.1. - 30.6.2015)

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 9,8 prosenttia vertailujaksoon nähden ja oli 158,3 (175,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon aleneminen johtui strategisesta päätöksestä luopua omistusasuntotuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan.  Liikevaihdosta vuokratuottoja oli 126,5 (125,0) miljoonaa euroa.

Liikevoitto kasvoi 17,9 prosenttia ja oli 131,8 (111,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman käyvän arvon muutosta oli 68,8 (67,2) miljoonaa euroa. Alkuvuoden arvonmuutokseen vaikuttivat positiivisesti ruplan arvon vahvistuminen sekä joidenkin kohteiden rajoitusten päättyminen.

Tulos ennen veroja kasvoi 17,1 prosentilla ja oli 108,9 (93,0) miljoonaa euroa. Tulosparannus perustui vuokra-asuntojen positiiviseen arvonmuutokseen. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-kesäkuussa 34,4 (32,7) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus
Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa yhteensä 3 498,3 (2 909,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 155,8 (945,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 20,41 (18,59) euroa. Kesäkuussa järjestetyillä kahdella osakeannilla SATO Oyj:n omaa pääomaa vahvistettiin yhteensä 112,9 miljoonalla eurolla.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 33,0 (32,5) prosenttia. Tavoitteena on vähintään 30 prosentin omavaraisuusaste.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 16,1 (16,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,1 (8,8) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun lopussa 1 998,4 (1 654,0) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 518,0 (1 282,7) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,5 (2,4) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä 22,9 (18,8) miljoonaa euroa.

Uutta pitkäaikaista rahoitusta hankittiin 300 miljoonaa euroa ja luototusaste (LTV) oli katsauskauden lopussa 56 (56) prosenttia. Maaliskuussa SATO laski liikkeeseen 300 miljoonan euron eurooppalaisille sijoittajille tarjotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jolla on Moodys'in Baa3 -luottoluokitus. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli -12,1 (7,8) miljoonaa euroa ja tulokseen ennen veroja 0,0 (0,4) miljoonaa euroa.

Asunto-omaisuus ja käypä arvo
Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty asuntokokoluokkiin ja alueille, joilla vuokra-asuntokysyntä pitkällä tähtäimellä kasvaa. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

SATOn omistuksessa oli 30.6.2016 yhteensä 25 437 (24 356) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja niitä valmistui 2 412 asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 276. 

Vuokra-asuntojen käypä arvo oli kesäkuun lopussa 3 248,6 (2 652,9) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 495,7 (124,9) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 16 prosenttia Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä sekä noin 4 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit ja realisoinnit
Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 2,4 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 444,8 (96,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 62 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle.  Investoinneista kohdistettiin 15 prosenttia uudisasuntoihin.

Kesäkuun lopussa Suomessa oli lisäksi sitovia hankintasopimuksia 163,4 (245,7) miljoonan euron arvosta.

Katsauskauden aikana vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 128 (302) yhteisarvoltaan 12,2 (15,9) miljoonaa euroa.

Vuokraus
Tehokkaalla vuokraustoiminnalla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaa tuotto. Vuokrauspalvelu hoidetaan pääasiassa SATOn vuokraustoimipisteissä. Lisäksi asiakkaan on helppo löytää sopiva koti SATOn sähköisissä kanavissa.

Vuokratuotot kasvoivat 1,2 prosenttia ja olivat 126,5 (125,0) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 94,9 (96,5) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 40,8 (40,0) prosenttia. Vaihtuvuuden lisääntymiseen ja vuokrausasteen laskuun on vaikuttanut markkinoille viimeisen vuoden aikana vuokraukseen valmistuneiden asuntojen suuri määrä ja siten voimistunut kilpailu. Vuokramarkkinat ovat tällä hetkellä monin paikoin tasapainossa.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat keskimäärin 16,18 (15,36) euroa/m2/kk ja osaomistusasuntojen 8,84 (8,66) euroa/m2/kk. Keskivuokraa nostaa investoinnit pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa ja fokusalueen ulkopuolella olevien edullisempien vuokra-asuntojen realisoinnit. Vuokrankorotukset olivat aiempia vuosia maltillisempia.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 80,9 (78,6) miljoonaa euroa ja nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 5,8 (6,2).

Kiinteistökehitys
Kiinteistökehittämisellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 64,0 (58,6) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 9,6 (6,6) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta 950 asuntoa varten. Täydennysrakentamisella pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria sekä tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten tukemaan paikallisten palvelujen kehitystä. Ensimmäinen pääkaupunkiseudun edullisten asuntojen voimakkaaseen kysyntään vastaava SATO StudioKoti -talo on hyvä esimerkki täydennysrakentamisesta. Kohteen rakentaminen aloitetaan elokuussa Vantaan Martinlaaksoon SATOn omistaman vuokratalokohteen yhteyteen samalla lisäten pihapiirin toimivuutta ja viihtyvyyttä. Loppuvuodesta 2017 valmistuvassa talossa on 68 valoisaa parvekkeellista asuntoa, joissa huonekorkeus on lähes neljä metriä.

SATOlle valmistui Suomessa 98 (359) vuokra- ja 0 (99) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2016 yhteensä
1 446 (878) vuokra- ja 76 (98) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 19,4 (23,9) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa myytiin yhteensä 76 (76) uudisasuntoa. Katsauskauden lopussa oli myymättä 13 (44) valmista ja 19 (90) rakenteilla olevaa myytävää uudisasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 13,7 (66,2) miljoonaa euroa. SATO on tehnyt strategisen päätöksen luopua omistusasuntotuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan.

Liiketoiminta Pietarissa
Pietarin asuntomarkkinat vastaavat volyymiltaan koko Suomen asuntomarkkinoita. SATO on toteuttanut kasvuaan investoimalla vuokra-asuntoihin Pietarissa. Kohteet on hankittu kaupungin keskeisiltä sijainneilta.

Kesäkuun lopulla Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 118,7 (131,0) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli yhteensä 0,0 (4,7) miljoonan euron arvosta.

SATOlla oli kesäkuun lopussa Pietarissa yhteensä 460 (313) valmista ja 74 (217) rakenteilla olevaa asuntoa. Vuokrauksessa olevien asuntojen keskineliövuokrat olivat keskimäärin 12,92 (15,82) euroa/m2/kk.  Keskivuokran muutos johtuu pääosin ruplan kurssimuutoksesta sekä edullisimmille alueille valmistuneista asunnoista.

Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 79,8 (91,8) prosenttia. Vuokrausasteen lasku johtui Venäjän yleisestä taloustilanteesta, useiden asuntojen yhtäaikaisesta valmistumisesta vuokraukseen ja Pietarin joidenkin kaupunginosien silta- ja metrotyömaiden aiheuttamista liikenneongelmista.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 166 (171) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 154.
Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 165 (170) henkilöä.

KATSAUSKAUSI 1.4. - 30.6.2016 (1.4. - 30.6.2015)

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihdon muutos oli huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia vertailujaksoon nähden ja liikevaihto oli 79,9 (79,2) miljoonaa euroa.  Liikevaihdosta vuokratuottoja oli 65,4 (62,9) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 58,9 (44,4) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 45,6 (34,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 23,2 (8,1) miljoonaa euroa.

Rahoitus
SATO allekirjoitti 14. kesäkuuta syndikoidun 400 miljoonan euron vakuudettoman rahoituslimiittisopimuksen. Limiittisopimus koostuu kahdesta eri osasta: viisivuotinen 200 000 000 euron limiitti sekä kolmevuotinen
200 000 000 euron limiitti, molemmat kahdella yhden vuoden jatko-optiolla.

Limiittisopimuksella jälleenrahoitetaan yhtiön olemassa olevat rahoituslimiitit ja sitä käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Asunto-omaisuus, käypä arvo ja investoinnit
Asuntojen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 2 072 asunnolla. Käyvän arvon muutos oli 23,2 (8,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 407,6 (66,8) miljoonaa euroa ja realisoinnit Suomessa 62 (183) asuntoa yhteisarvoltaan 5,7 (7,3) miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit olivat SVK Yhtymä Oy:n osakekaupalla hankitut 1 255 vuokra-asuntoa ja Suomen Laatuasunnot Oy:ltä ostetut 1 015 vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun talousalueilla.

Vuokraus
Vuokratuotot kasvoivat 3,9 prosenttia ja olivat 65,4 (62,9) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 95,1 (96,6) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 40,6 (40,4) prosenttia.

Asuntokannan nettovuokratuotto oli 43,0 (38,6) miljoonaa euroa ja vuokra-asuntojen nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 6,2 (6,2).

Kiinteistökehitys
Huhti-kesäkuussa hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 5,7 (5,1) miljoonaa euroa.

Suomessa valmistui 66 (205) vuokra- ja 0 (34) myytävää asuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 14,3 (12,2) miljoonaa euroa.
Huhti-kesäkuussa myytiin yhteensä 20 (42) uutta asuntoa.

Liiketoiminta Pietarissa
Pietarin asunto-omaisuuden arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yhteensä 5,8 (5,8) miljoonaa euroa. Rakenteilla oli 74 (217) vuokra-asuntoa. Uusia hankintoja ei tehty.

Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 82,6 (91,6) prosenttia.

Osakeannit
Merkintäoikeusannissa 17.5.2016 -10.6.2016 SATOn osakkaat merkitsivät yhteensä 5 052 462 osaketta, josta ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkittiin 5 043 889 osaketta ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella 8 573 osaketta. Ensi- ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemättömiä osakkeita ei tarjottu uudelleenmerkittäviksi. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 19,53 euroa tarjottavalta osakkeelta ja SATO keräsi merkintäoikeusannilla noin 98,7 miljoonan euron varat. Merkintähinta on merkitty kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

SVK Yhtymä Oy:n osakekannan osto saatettiin päätökseen SATOn hallituksen hyväksymällä suunnatulla osakeannilla, jossa SVK Yhtymä Oy:n osakkeenomistajat merkitsivät yhteensä 728 763 SATOn osaketta. Kaupan myötä SATOlle siirtyi 1 255 modernia vuokra-asuntoa.

Edellä olevat osakeannit toteutettiin varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016 hallitukselle antamien valtuutusten nojalla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Hidas talouskasvu jatkuu, mikä heijastuu asunto- ja rahoitusmarkkinoihin.

Asuntojen markkinahintojen muutoksella on vaikutus SATOn asunto-omaisuuden arvoon. Asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys ja asuntojen vuokrattavuus varmistetaan keskittymällä kasvukeskuksissa oleviin pieniin vuokra-asuntoihin.

SATO toimii Venäjällä vain Pietarissa. Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät asuntojen markkinahintojen kehittymiseen, valuuttakurssin vaihteluihin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muihin muutoksiin. Pietarin osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin. Pietarin nykyisen asunto-omaisuuden arvo konsernin koko asunto-omaisuudesta on noin neljä prosenttia.

Korkotason muutokset vaikuttavat SATOn tulokseen ja taseeseen korkokulujen muutoksena ja korkosuojausten markkina-arvomuutosten kautta. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa. Rahoituksen riittävyyttä seurataan juoksevasti likviditeettiennusteella.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2015 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät
Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys sekä korkotaso.

Suomen kansantalouden kasvu ja yleinen luottamusilmapiiri on alkuvuoden aikana hieman piristynyt, mutta maailman taloudelliset, poliittiset ja turvallisuuteen liittyvät kriisit sekä Brexit-kansanäänestyksen tulos ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti ja erityisesti Euroopassa. Korkotason arvioidaan pysyvän matalana, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin.

Kasvava kaupungistuminen ja maahanmuutto luovat hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle Suomessa, ellei vuokra-asuntoliiketoiminnan edellytyksiä heikennetä lainsäädäntömuutoksilla.

Asuntojen uudistuotantoa ohjaavaan säännöstöön on lisätty uusia laatuvaatimuksia usean vuoden ajan. Tämä on nostanut asuntojen tuotantokustannuksia samaan aikaan, kun ostovoima on heikentynyt.  Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on tämän johdosta vaikeutunut.

SATOn nettovuokratuoton arvioidaan nousevan vuoden 2015 tasosta uusien investointien myötä. Vuokrankorotusten arvioidaan olevan edellisvuosia maltillisempia.

Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän positiivisesti.

Venäjän taloustilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana. SATO pidättäytyy uusista investointipäätöksistä toistaiseksi Venäjällä.

**SATO Oyj:n osakkeenomistajat 22.7.2016         **  
Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet 

|||
| - | ---------------- |
| Fastighets Ab Balder | 53,6 % |
| APG Asset Management NV | 22,6 % |
| Keskinäinen Työläkevakuutusyhtiö Elo | 12,7 % |
| Valtion Eläkerahasto |   4,9 % |
| Rakennusliitto ry. |   1,1 % |
|   |   |
| Muut osakkeenomistajat (78 kpl) |   5,1 %  100 % |
|   |   |
|   |   |

                                                                
SATOn osakkeiden lukumäärä 22.7.2016 oli 56 783 067 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 83. Osakkeiden vaihtuvuus oli 1,1 prosenttia 1.1.-22.7.2016.

 
**Taloudelliset tunnusluvut, konserni  **

||||||||||||||||||
|:---------------- |:--------------- |:------------------------ |:------------ | --------:|:------- | --------:|:------- | --------:|:-------- | --------:|:-------- | ----------:|:---------- | ----------:|:---------- | ---------------------:|
| KUMULATIIVISET TUNNUSLUVUT |||| 1-6/ 2016 || 1-6/ 2015 || 1-12/ 2015 || 1-12/ 2014 || 1-12/ 2013** || 1-12/ 2012** || 1-12/ 2011** |
| Liikevaihto, milj. € |||| 158 || 175 || 323 || 312 || 312 || 287 || 232 |
| Tulos ennen veroja, milj. € |||| 109 || 93 || 159 || 152 || 141 || 121 || 174 |
| Tulos / osake (€) |||| 1,66 || 1,45 || 2,49 || 2,37 || 2,34 || 1,78 || 2,63 |
| Taseen loppusumma, milj € |||| 3 498 || 2 910 || 2 980 || 2 802 || 2 596 || 2 360 || 2 167 |
| Oma pääoma, milj. € |||| 1 156 || 945 || 993 || 892 || 823 || 693 || 635 |
| Korollinen vieras pääoma, milj. € |||| 1 998 || 1 654 || 1 676 || 1 585 || 1 501 || 1 375 || 1 255 |
| Oma pääoma / osake (€)**** |||| 20,41 || 18,59 || 19,53 || 17,55 || 16,16 || 13,72 || 12,59 |
| Osakkeiden painotettu keskiarvo, milj. kpl* |||| 52,0 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 |
| Osakkeita, milj.kpl* |||| 56,6 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (%) |||| 9,1 % || 8,8 % || 7,6 % || 7,7 % || 7,7 % || 7,7 % || 10,9 % |
| Oman pääoman tuotto (%) |||| 16,1 % || 16,1 % || 13,5 % || 14,0 % || 15,5 % || 13,5 % || 22,8 % |
| Omavaraisuusaste (%) |||| 33,0 % || 32,5 % || 33,3 % || 31,8 % || 31,7 % || 29,4 % || 29,5 % |
| Henkilöstö keskimäärin*** |||| 165 || 171 || 172 || 165 || 156 || 152 || 137 |
| Henkilöstö kauden lopussa |||| 166 || 170 || 170 || 169 || 156 || 150 || 141 |
|   |   |||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
| EPRA TUNNUSLUVUT JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA ||||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € |||| 33,1 || 31,8 || 64,5 || 65,1 || 62,7 || 44,4 || 43,2 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) |||| 0,64 || 0,63 || 1,27 || 1,28 || 1,23 || 0,87 || 0,85 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. €***** |||| 1 419,6 || 1 171,6 || 1 227,8 || 1 120,3 || 1 006,9 || 900,5 || 825,1 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€)***** |||| 25,1 || 23,0 || 24,2 || 22,0 || 19,8 || 17,7 || 16,2 |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € |||| 34,4 || 32,7 || 78,1 || 72,9 || 66,1 || 61,6 || 51,9 |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) |||| 0,66 || 0,64 || 1,54 || 1,43 || 1,30 || 1,21 || 1,02 |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |||| Q2 2016 || Q1 2016 || Q4 2015 || Q3 2015 || Q2 2015 || Q1 2015 || ** ** |
| Liikevaihto, milj. € |||| 79,9 || 78,4 || 78,6 || 69,3 || 79,2 || 96,3 ||   |
| Liikevoitto, milj. € |||| 58,9 || 72,9 || 65,9 || 18,7 || 44,4 || 67,5 ||   |
| Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta |||| 23,2 || 39,8 || 36,1 || -18,3 || 8,1 || 36,6 ||   |
| Nettorahoituskulut, milj. € |||| -13,3 || -9,6 || -9,0 || -9,2 || -9,6 || -9,2 ||   |
| Tulos ennen veroja, milj. € |||| 45,6 || 63,3 || 57,0 || 9,4 || 34,7 || 58,3 ||   |
| Tulos / osake (€) |||| 0,68 || 0,99 || 0,90 || 0,15 || 0,55 || 0,90 ||   |
| Osakkeiden painotettu keskiarvo, milj. kpl* |||| 53,3 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 || 50,8 ||   |
| Bruttoinvestoinnit, milj. € |||| 407,6 || 37,2 || 55,5 || 98,9 || 66,8 || 29,3 ||   |
|   prosentteina liikevaihdosta |||| 510,4 % || 47,4 % || 70,5 % || 142,6 % || 84,4 % || 30,4 % ||   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
|   ||||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
| EPRA TUNNUSLUVUT JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA ||||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € |||| 16,4 || 16,7 || 14,7 || 18,0 || 17,3 || 14,5 ||   |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) |||| 0,31 || 0,33 || 0,29 || 0,35 || 0,34 || 0,29 ||   |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € |||| 13,5 || 21,0 || 23,3 || 22,2 || 11,1 || 21,6 ||   |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) |||| 0,25 || 0,41 || 0,46 || 0,44 || 0,22 || 0,42 ||   |
|   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |
| *) || Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta  |||||||||||||||
| **) || IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallin käyttöönoton vaikutus on huomioitu takautuvasti tunnusluvuissa. Takautuvasti tehdyt oikaisut ovat tilintarkastamattomia. |||||||||||||||
| ***) || Sisältää kesätyöntekijät |   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
| ****) || Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta |||||||||||||||
| *****) || Sisältää tasearvoon arvostetut kohteet |||||||||||||||

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001, matkap. 040 551 5953
Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005, matkap. 040 5001 003
www.sato.fi

LIITTEET
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2016
Osavuosikatsausinfo 1.1.- 30.6.2016

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa oli Q2/2016 lopussa yhteensä noin 25 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,2 miljardia euroa (Q2/2016).