SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Asiakasvetoisuus vauhditti vuokrausasteen kasvuun

16.8.2017

SATO Oyj, puolivuosikatsaus, 16.8.2017 klo 8.00

Yhteenveto ajalta 1.1.-30.6.2017 (1.1.-30.6.2016)

 • Tulos ennen veroja oli 75,2 (108,9) milj. €.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,06 (1,66) €.
 • Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 23,9 (63,0) milj. €.
 • Oma pääoma oli 1 322,1 (1 155,8) milj. €, 23,35 (20,41) €/osake.
 • Oman pääoman tuotto oli 9,3 (16,1) %.
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,1 (9,1) %.
 • Liikevaihto oli 137,6 (126,5) milj. €.
 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 62,6 (444,8) milj. €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 505 (2 412).
 • Vuokrausaste Suomessa oli 96,3 (94,9) %.
 • Rakenteilla 1 298 uutta vuokra-asuntoa.

Yhteenveto ajalta 1.4.-30.6.2017 (1.4.-30.6.2016)

 • Tulos ennen veroja oli 16,6 (45,6) milj. €.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,68) €.
 • Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli -8,4 (23,1) milj. €.
 • Liikevaihto oli 69,5 (65,4) milj. €.
 • Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 36,2 (407,6) milj. €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 190 (2 182).
 • Vuokrausaste Suomessa oli 96,5 (95,1) %.
 • Rakenteilla 1 298 uutta vuokra-asuntoa.

Toimintaympäristö

Suomen talous on kääntynyt nousu-uralle. Lähiajan kasvuennusteita on nostettu yli kahden prosentin tasolle. Kasvu on perustunut pääosin yksityiseen kulutukseen ja rakennusinvestointeihin, mutta kasvaneet tuotannolliset investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä viennin piristyminen ovat myös edesauttaneet talouskasvua ja tukevat kasvuodotuksia. Inflaatio on osoittanut kiihtymisen merkkejä, mutta keskuspankkien kevyt rahapolitiikka pitää lyhyet viitekorot edelleen poikkeuksellisen matalalla tasolla. Pitkien korkojen ennustetaan kääntyvän nousu-uralle. Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt ennätyksellisen korkealla ja kuluttajien arvio työttömyyskehityksestä on optimistinen.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt hyvänä. Asuntorakentaminen on vilkasta SATOn päätoimialueilla. Pääkaupunkiseudulla on rakenteilla useita kehittyviä asuinalueita, kuten Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Jätkäsaari Helsingissä, Niittykumpu Espoossa ja Tikkurila sekä Martinlaakso Vantaalla. Tampereella rakennetaan muun muassa Härmälänrantaa ja Turussa Kakolan aluetta. Valmistuvien uusien asuntojen suuren määrän vuoksi vuokra-asuntomarkkina on monin paikoin tasapainossa ja vuokrat ovat kehittyneet maltillisesti.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla on ennätysaktiivista (KTI). Sijoittajien tekemien asuntokauppojen määrä on pysynyt korkealla ja positiivista virettä on alkuvuonna ollut kuluttajien tekemissä asuntokaupoissa. Tämä näkyi alkuvuoden aikana muun muassa kasvaneiden lainahakemusten määrissä.

Venäjän talouden arvioidaan kääntyvän loivaan kasvuun. 

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

- Henkilöstön onnistumiset asiakasvetoisen strategian toteuttamisessa näkyivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana taloudellisen vuokrausasteen jatkuvana paranemisena: katsauskauden vuokrausaste oli 96,3 (94,9).

- Asiakas ensin -kehitysohjelmassa synnytetty uusi asiakaspalveluorganisaatio pääsi katsauskaudella hyvään vauhtiin. Yli 30 uutta asiakaspalveluhenkilöä yhdessä kokeneiden satolaisten kanssa ovat tarttuneet asiakaspalvelun syventämiseen energisesti. Myös asiakaspalvelukeskuksen uudistus sekä satolaisten koulutukset vahvistivat palvelua.

- Ruplan kurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus asunto-omaisuuden käypiin arvoihin ja siten myös tulokseen toisella kvartaalilla.

- SATOn tavoite muuttaa rahoitusrakennettaan vakuudettomaan suuntaan vahvistui, kun SATO ja OP Yrityspankki allekirjoittivat sopimuksen 100 miljoonan euron seitsemän vuoden vakuudettomasta lainasta 29.5.2017. Tärkeimmiltä ehdoiltaan ulkona olevien vakuudettomien joukkovelkakirjalainojemme mukainen kahdenvälinen pankkilaina on valitsemamme suunnan mukainen. Tämä rahoitussopimus onkin selkeä jatkumo aiemmille Aktian ja EIP:n kanssa sovituille lainoille. Katsauskauden jälkeen, 4.8.2017 solmittu 100 miljoonan euron sopimus vakuudettomasta lainasta Swedbankin kanssa vahvisti rahoitusrakenteemme muutosta entisestään.

- SATOn digitaalisten palveluiden ensimmäinen vaihe, LöydäKoti-projekti, saatiin maaliin kesäkuussa. Projektissa luotiin digitaalinen palvelualusta asunnon hakijoiden tarpeisiin sekä vahva teknologinen pohja digitaalisten palveluiden jatkokehitykselle.

- SATO Pulssi -asukaspaneelin ensimmäinen kysely julkaistiin kesäkuussa. Vuokrakodin tärkeimpiä ominaisuuksia selvittäneeseen kyselyyn vastasi 178 SATOn asukasta. Heidän mukaansa sijainti, hinta ja huoneiston kunto olivat tärkeimpiä vuokrakodin valintaan vaikuttavia ominaisuuksia. Mobiilisti toimiva paneeli auttaa meitä edelleen syventämään asiakasymmärrystämme. Halusimme myös tarjota asiakkaillemme väylän vaikuttaa oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja saada nopeaa tutkimustietoa liiketoimintamme kehittämisen tueksi.

KATSAUSKAUSI 1.1.-30.6.2017 (1.1.-30.6.2016)

Liikevaihto ja tulos

Tammi-kesäkuussa 2017 konsernin liikevaihto oli 137,6 (126,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 8,8 prosenttia. Kasvun syynä on ensisijaisesti vuokrausasteen myönteinen kehitys.

Liikevoitto oli 98,6 (131,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoitusasuntojen käyvän arvon muutosta oli 74,7 (68,8) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli 23,9 (63,0) miljoonaa euroa. Positiiviseen kehitykseen vaikutti pääosin asuntojen hintojen nousu SATOn kohdealueilla ja joidenkin kohteiden rajoitusten päättyminen. Ruplan kurssi vaikutti positiivisesti ensimmäisellä kvartaalilla ja vastaavasti negatiivisesti toisella kvartaalilla.

Tulos ennen veroja oli 75,2 (108,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-kesäkuussa 33,7 (34,7) miljoonaa euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa yhteensä 3 565,7 (3 498,3) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 1 322,1 (1 155,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 23,35 (20,41) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,1 (33,0) prosenttia, kun tavoitteena on vähintään 35 prosentin omavaraisuusaste. Uutta pitkäaikaista rahoitusta nostettiin 54,2 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 53,1 (56,1) prosenttia. Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta kuvaavien tunnuslukujen vahvistuminen johtuu asunto-omaisuuden arvon noususta ja pitkään jatkuneesta hyvästä tuloskehityksestä. SATOn yhtiökokous 8.3.2017 teki myös päätöksen, jonka mukaan vuoden 2016 tuloksesta ei jaeta osinkoja.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 9,3 (16,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,1 (9,1) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun lopussa 1 895,1 (1 998,4) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1461,5 (1518,0) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,3 (2,5) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä 23,4 (22,9) miljoonaa euroa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli 9,5 (-12,1) miljoonaa euroa.

Asunto-omaisuus ja käypä arvo

SATOn omistuksessa oli 30.6.2017 yhteensä 25 487 (25 437) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja niitä valmistui 505. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 269. 

Vuokra-asuntojen käypä arvo oli kesäkuun lopussa 3 430,5 (3 248,6) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 47,2 (495,7) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 79 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 13 prosenttia Tampereella ja Turussa, 4 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 4 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit ja realisoinnit

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 62,6 (444,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 83 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 75 prosenttia.

Suomessa oli 30.6.2017 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 79,3 (163,4) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 269 (128). Yhteisarvoltaan nämä olivat 39,2 (12,2) miljoonaa euroa.

Vuokraus

Toteutuneista asuntohankinnoista ja parantuneesta vuokrausasteesta johtuen vuokratuotot nousivat 8,8 prosenttia ja olivat 137,6 (126,5) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,3 (94,9) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 38,5 (40,8) prosenttia. Vaihtuvuuden laskemiseen ja vuokrausasteen nousuun ovat vaikuttaneet viimeisen vuoden aikana Asiakas ensin -strategiaohjelman mukaiset toimenpiteet, asiakaskommunikoinnin tiivistäminen ja laadun parantaminen sekä vuokraustoiminnan tehostaminen.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 16,61 (16,12) euroa/m2/kk. Keskivuokraa nostavat investoinnit pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa. Vuokrankorotukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 88,5 (81,4) miljoonaa euroa, ja nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 5,4 (5,7).

Kiinteistökehitys

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 57,8 (64,0) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 0,0 (9,6) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 350 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria sekä tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten varmistamaan palvelujen pysyvyys ja kehittyminen alueilla.

Suomessa valmistui 488 (98) vuokra- ja 57 (0) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2017 yhteensä
1 298 (1 446) vuokra- ja 0 (76) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 19,0 (19,4) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa myytiin yhteensä 21 (76) uudisasuntoa. Katsauskauden lopussa oli myymättä 6 (13) valmista ja 0 (19) rakenteilla olevaa myytävää uudisasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 4,0 (13,7) miljoonaa euroa. SATO on tehnyt strategisen päätöksen luopua omistusasuntotuotannosta ja keskittyä vuokra-asuntoliiketoimintaan.

Liiketoiminta Pietarissa

Kesäkuun lopussa Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 122,9 (118,7) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli yhteensä 0,0 (0,0) miljoonan euron arvosta.

SATOlla oli kesäkuun lopussa Pietarissa yhteensä 534 (460) valmista ja 0 (74) rakenteilla olevaa asuntoa.

Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 87,6 (79,8) prosenttia. Vuokrausasteen nousu edelliseen vuoteen nähden johtui pääosin uusimpien kohteiden myönteisestä vuokrausastekehityksestä.

SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 217 (166) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 197 (154). Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 197 (165) henkilöä.

KAUSI 1.4.-30.6.2017 (1.4.-30.6.2016)

Liikevaihto ja tulos

Huhti-kesäkuussa 2017 konsernin liikevaihto oli 69,5 (65,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos vertailujaksoon nähden oli 6,3 prosenttia.

Liikevoitto oli 28,3 (58,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoitusasuntojen käyvän arvon muutosta oli 36,6 (35,7) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli -8,4 (23,2) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli negatiivinen ruplan vaihtokurssin muutoksen vuoksi.

Tulos ennen veroja oli 16,6 (45,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli huhti-kesäkuussa 14,5 (13,8) miljoonaa euroa.

Asunto-omaisuus ja käypä arvo

SATOn omistuksessa oli 30.6.2017 yhteensä 25 487 (25 437) asuntoa. Vuokra-asuntoja hankittiin ja niitä valmistui 190. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 152. 

Vuokra-asuntojen käypä arvo oli kesäkuun lopussa 3 430,5 (3 248,6) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvon muutos, johon sisältyvät katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 16,3 (425,2) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 79 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 13 prosenttia Tampereella ja Turussa, 4 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 4 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit ja realisoinnit

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 36,2 (407,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 82 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 75 prosenttia.

Suomessa oli 30.6.2017 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 79,3 (163,4) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 152 (62). Yhteisarvoltaan nämä olivat 10,1 (5,7) miljoonaa euroa.

Vuokraus

Toteutuneista asuntohankinnoista ja parantuneesta vuokrausasteesta johtuen vuokratuotot nousivat 6,3 prosenttia ja olivat 69,5 (65,4) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,5 (95,1) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 39,9 (40,6) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat vuosipuoliskon lopussa 16,61 (16,12) euroa/m2/kk.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 45,4 (43,2) miljoonaa euroa ja nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 5,4 (6,0).

Kiinteistökehitys

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 57,8 (64,0) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 0,0 (5,7) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 350 asuntoa varten.

Suomessa valmistui 190 (66) vuokra- ja 0 (0) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2017 yhteensä
1 298 (1 446) vuokra- ja 0 (76) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 10,2 (14,3) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuussa myytiin yhteensä 3 (20) uudisasuntoa. Kauden lopussa oli myymättä 6 (13) valmista ja 0 (19) rakenteilla olevaa myytävää uudisasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 4,0 (13,7) miljoonaa euroa.

Liiketoiminta Pietarissa

Kesäkuun lopussa Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 122,9 (118,7) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli yhteensä 0,0 (0,0) miljoonan euron arvosta.

SATOlla oli kesäkuun lopussa Pietarissa yhteensä 534 (460) valmista ja 0 (74) rakenteilla olevaa asuntoa.

Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 87,5 (82,6) prosenttia.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 217 (166) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 197 (154). Huhti-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 212 (164) henkilöä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SATO Oyj ja Swedbank solmivat 4.8.2017 sopimuksen 100 miljoonan euron vakuudettomasta lainasta. Vakuudettomalla lainalla tarkoitetaan lainaa, jolla ei ole reaalivakuutta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. SATOn asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys ja asuntojen vuokrattavuus varmistetaan keskittymällä kasvukeskuksiin.

Energiatehokkuus- ja ympäristövaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa SATOn sijoitusasuntojen korjauskustannusten nousuun.

Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät toimintaympäristöön ja valuuttariskeihin. SATOn asunto-omaisuudesta noin neljä prosenttia on Pietarissa. SATO toistaiseksi pidättäytyy uusista investointipäätöksistä Venäjällä.

Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa. Konsernissa on asetettu vähintään 35 prosentin omavaraisuusastetavoite.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2016 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Suomen kansantalouden arvioidaan jatkuvan kasvu-uralla ja yleisen luottamusilmapiirin pysyvän keskimääräistä korkeammalla tasolla. Korkotason arvioidaan pysyvän vuonna 2017 matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin. Pitkien korkojen ennustetaan kääntyvän kasvu-uralle.

Suomen Pankin mukaan maailmantalouden vakaa kasvu ja kevyet rahoitusolot tukevat euroalueen suotuisaa kehitystä lähivuosina, vaikkakin kasvunäkymiä varjostavat Iso-Britannian EU-vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus, muut mahdolliset talouden kasvua vaimentavat poliittiset tapahtumat sekä eräiden euromaiden pankkisektorin tilasta ja julkisen talouden näkymistä aiheutuva huoli. 

Kasvava kaupungistuminen luo hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle Suomessa. Nettomuuton osuuden väestönlisäyksestä on ennustettu olevan suurinta SATOn toiminta-alueilla. Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän muuta maata positiivisemmin.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteen mukaan hintojen ja vuokrien nousu jatkuu, omistusasuntojen kysyntä asuntomarkkinoilla kasvaa ja asuntokaupan vilkastuminen vähentää hieman paineita vuokramarkkinoilla.

SATOn nettovuokratuoton arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Pääkaupunkiseudun arvioitua 20 000 asunnon ja Tampereen 3 000 asunnon vajetta on nykyiselläkin rakentamistahdilla kirittävä kiinni useamman vuoden ajan. Uusille asuntoinvestoinneille on jatkuva tarve. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n mukaan Suomi tarvitsee kasvukeskuksiin vuosittain 25 000-30 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä.

Venäjän taloustilanteen ennustetaan kehittyvän hitaasti.

**SATO Oyj:n osakkeenomistajat 1.8.2017         **

Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet

SATOn osakkeiden lukumäärä 1.8.2017 oli 56 783 067, ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 102. Osakkeiden vaihtuvuus oli 0,05 prosenttia 1.1.-1.8.2017.

Taloudelliset tunnusluvut, konserni

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017
Puolivuosikatsaus, esitysmateriaali 1.1.-30.6.2017

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli uuden laskentakäytännön mukaisesti 263,0 miljoonaa euroa*, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.

*Liikevaihtoluku on muutettu vastaamaan uutta laskentakäytäntöä.