SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Vuokra-asuntojen markkinatilanne on edelleen haastava

16.7.2021

SATO Oyj, Puolivuosikatsaus 16.7.2021 klo 9.00

SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Vuokra-asuntojen markkinatilanne on edelleen haastava

Yhteenveto ajalta 1.1.–30.6.2021 (1.1.–30.6.2020)

• Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 94,6 (97,2) %.
• Liikevaihto oli 148,2 (152,1) milj. €.
• Nettovuokratuotto oli 100,0 (106,6) milj. €.
• Tulos ennen veroja oli 171,2 (76,3) milj. €.
• Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 112,0 (6,7) milj. €.
• Asuntoinvestoinnit olivat 59,6 (59,8) milj. €.
• Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 430,3 (4 335,0) milj. €.
• Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 % (4,7) %.
• Oma pääoma oli 2 274,5 (2 113,1) milj. €, 40,17 (37,32) €/osake.
• Osakekohtainen tulos oli 2,42 (1,07) €.
• Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 41 (608) asuntoa.
• Rakenteilla on 1 035 uutta vuokra-asuntoa ja 71 omistusasuntoa sekä 52 JoustoKotia.

Yhteenveto ajalta 1.4.–30.6.2021 (1.4.–30.6.2020)

• Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 94,4 (96,9) %.
• Liikevaihto oli 74,2 (76,5) milj. €.
• Nettovuokratuotto oli 55,1 (59,6) milj. €.
• Tulos ennen veroja oli 115,1 (41,8) milj. €.
• Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 80,4 (1,8) milj. €.
• Asuntoinvestoinnit olivat 42,7 (32,5) milj. €.
• Osakekohtainen tulos oli 1,63 (0,59) €.
• Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 41 (397) asuntoa.

Toimitusjohtaja Antti Aarnio:

  • Katsauskaudella SATOn vuokrausaste heikkeni ja oli 94,6 prosenttia (97,2 %). Vuokrausasteen heikkenemiseen vaikuttivat pääasiassa koronapandemiasta aiheutunut yleinen epävarmuus sekä lisääntynyt vuokra-asuntotarjonta.
  • Asiakas ensin -kehitysohjelman mukaisesti keskitimme palveluamme lähemmäs asiakasta. Laajensimme SATO Talomestari-mallia pääkaupunkiseudun lisäksi Turkuun ja Tampereelle. SATOn omat talomestarit ovat läsnä nyt jo noin 20 000 asukkaan arjessa. Vuoden 2019 lopussa käynnistetyssä toimintamallissa SATOn omat talomestarit hoitavat osan huoltokumppaneiden tehtävistä. 
  • Kannattavan kasvun varmistamiseksi kehitämme tonttivarantoamme ja rakennutamme itse uusia asuntoja SATOn päätoimialueille. Katsauskauden lopulla yhtiöllä oli rakenteilla yli 1 000 asuntoa. 
  • Katsauskaudella aloitettiin vapaarahoitteisen vuokra-asuntokohteen sekä osaomistusmuotoisen JoustoKoti-talon rakennustyöt Tampereen Hervantajärvellä. 
  • Haluan kiittää ansiokkaasta työstä satolaisia, jotka ovat tehneet kaikkensa asukkaidemme asumismukavuuden eteen myös tänä jatkuvasti muuttuvana ja haasteellisena aikana.

Toimintaympäristö

Valtiovarainministeriön toukokuun ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % tänä vuonna ja 2,5 % vuonna 2022. Koronaviruksen aiheuttaman tautilanteen helpottuessa ja rokotuskattavuuden kasvaessa talouskasvu pääsee vauhtiin ja normalisoituu. Tautitilanteen kehitys tuo kuitenkin edelleen suurta epävarmuutta.

Koronapandemian negatiivista vaikutusta Suomen talouteen pyritään rajoittamaan Euroopan Keskuspankin, EU:n sekä Suomen valtion tukitoimenpiteillä.

Suurten kaupunkien vuokra-asuntomarkkinoita on viime vuosina leimannut tarjonnan ripeä kasvu. Kasvu on pääosin lähtöisin vilkkaasta vuokra-asuntotuotannosta.

Koronapandemian seurauksena aiemmin lyhytaikaisessa vuokrauskäytössä olleita asuntoja on tarjottu pidempiaikaiseen vuokrakäyttöön, mikä on joissain kaupungeissa tuonut merkittävänkin lisän tarjontaan. Vuokra-asuntojen kysyntään on toisaalta osittain heikentävästi vaikuttanut toisen asteen ja korkeakoulujen opetuksen siirtyminen etäopetukseen.

Vuonna 2020 alkaneesta koronapandemiasta huolimatta vuokra-asunnoille on kysyntää ja kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen vahvana.

KATSAUSKAUSI 1.1.–30.06.2021 (1.1.–30.6.2020)

Liikevaihto ja tulos

Tammi-kesäkuussa 2021 konsernin liikevaihto oli 148,2 (152,1) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 194,0 (99,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 82,0 (93,1) miljoonaa euroa. Tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 112,0 (6,7) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -22,7 (-23,4) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 171,2 (76,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-kesäkuussa 38,5 (59,1) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 2,42 (1,07) euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa yhteensä 5 012,9 (4 915,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 2 274,5 (2 113,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 40,17 (37,32) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 45,4 (43,0) prosenttia. Uutta pitkäaikaista rahoitusta nostettiin 7,0 miljoonaa euroa ja luototusaste oli kesäkuun lopussa 42,8 (43,8) prosenttia.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 12,4 (5,8) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 (4,7) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun lopussa 2 155,7 (2 221,9) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 952,9 (1 992,8) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 1,7 (2,0) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -22,7 (-23,4) miljoonaa euroa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli 9,1 (-3,1) miljoonaa euroa.

Reaalivakuudettoman rahoituksen osuus oli 85,1 (80,6) prosenttia kaikista lainoista. Reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus oli kesäkuun lopussa 86,9 (83,9) prosenttia koko taseesta.

Asuntoliiketoiminta

Asuntoliiketoimintaamme kuuluu vuokraus, asiakaspalvelu, elinkaarihallinta ja ylläpito. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja digitaalisilla palveluilla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Laadukkaalla ylläpitotoiminnalla varmistamme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen. Palvelemme asiakasta asumisen arjessa asiakaslähtöisellä palveluorganisaatiolla.

Vuokratuotot olivat 148,2 (152,1) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 94,6 (97,2) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 32,3 (30,0) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 17,48 (17,44) euroa/m2/kk.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 100,0 (106,6) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.6.2021 yhteensä 26 718 (26 767) asuntoa. Katsauskaudella valmistui 41 (608) vuokra-asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 41.

Käypä arvo

Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuvan vuokra-asuntokysynnän odotetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 4 916,4 (4 706,5) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 162,9 (48,6) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 85 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 11 prosenttia Tampereella ja Turussa, 2 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 2 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investointitoiminnalla hallinnoidaan asuntosalkkua ja luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Kiinteistökehityksellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 59,6 (59,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 92,7 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 45,6 prosenttia. Suomessa oli 30.6.2021 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 122,7 (58,5) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella aloitettiin vapaarahoitteisen vuokra-asuntokohteen sekä osaomistusmuotoisen JoustoKoti-talon rakennustyöt Tampereen Hervantajärvellä. SATO rakennuttaa kehittyvälle Hervantajärven alueelle, rakenteilla olevan raitiolinjan päätepysäkin läheisyyteen, yhteensä lähes 200 vuokra- ja osaomistusasuntoa. Rakentaminen alkoi tämän vuoden kesäkuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2023. Asuinrakennusten suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Talojen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi vuokrakotitaloon toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala. JoustoKoti on lyhytaikainen osaomistamisen malli, jossa asuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla ja jonka voi viiden vuoden osaomistusajan jälkeen lunastaa kokonaan itselleen.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 11 (61). Yhteisarvoltaan nämä olivat 2,5 (3,9) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 32,5 (59,3) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 15,5 (1,8) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 400 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 41 (608) vuokra- ja 0 (99) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2021 yhteensä 1 035 (410) vuokra- ja 71 (57) omistusasuntoa sekä 52 (0) JoustoKotia.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 40,8 (33,8) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli kesäkuun lopussa yhteensä 532 (533) asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 95,2 (89,7) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 283 (224) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 248 (205). Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 259 (223) henkilöä.

KAUSI 1.4.–30.06.2021 (1.4.–30.6.2020)

Liikevaihto ja tulos

Huhti-kesäkuussa 2021 konsernin liikevaihto oli 74,2 (76,5) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 126,0 (54,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 45,7 (52,4) miljoonaa euroa. Tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 80,4 (1,8) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -11,0 (-12,4) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 115,1 (41,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli huhti-kesäkuussa 17,2 (29,8) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,63 (0,59) euroa.

Asuntoliiketoiminta

Asuntoliiketoimintaamme kuuluu vuokraus, asiakaspalvelu, elinkaarihallinta ja ylläpito. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja digitaalisilla palveluilla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Laadukkaalla ylläpitotoiminnalla varmistamme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen. Palvelemme asiakasta asumisen arjessa asiakaslähtöisellä palveluorganisaatiolla.

Vuokratuotot olivat 74,2 (76,5) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 94,4 (96,9) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 33,5 (31,8) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 17,48 (17,44) euroa/m2/kk.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 55,1 (59,6) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.6.2021 yhteensä 26 718 (26 767) asuntoa. Katsauskaudella valmistui 41 (397) vuokra-asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 36.

Käypä arvo

Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuvan vuokra-asuntokysynnän odotetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 4 916,4 (4 706,5) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 111,9 (17,4) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 85 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 11 prosenttia Tampereella ja Turussa, 2 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 2 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investointitoiminnalla hallinnoidaan asuntosalkkua ja luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Kiinteistökehityksellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 42,7 (32,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 93,0 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 47,5 prosenttia. Suomessa oli 30.6.2021 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 122,7 (58,5) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella aloitettiin vapaarahoitteisen vuokra-asuntokohteen sekä osaomistusmuotoisen JoustoKoti-talon rakennustyöt Tampereen Hervantajärvellä. SATO rakennuttaa kehittyvälle Hervantajärven alueelle, rakenteilla olevan raitiolinjan päätepysäkin läheisyyteen, yhteensä lähes 200 vuokra- ja osaomistusasuntoa. Rakentaminen alkoi tämän vuoden kesäkuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2023. Asuinrakennusten suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Talojen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi vuokrakotitaloon toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala. JoustoKoti on lyhytaikainen osaomistamisen malli, jossa asuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla ja jonka voi viiden vuoden osaomistusajan jälkeen lunastaa kokonaan itselleen.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 6 (5). Yhteisarvoltaan nämä olivat 1,1 (1,5) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 32,5 (59,3) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 15,5 (1,8) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 400 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 41 (397) vuokra- ja 0 (99) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2021 yhteensä 1 035 (410) vuokra- ja 71 (57) omistusasuntoa sekä 52 (0) JoustoKotia.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 29,8 (17,9) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli kesäkuun lopussa yhteensä 532 (533) asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 95,4 (88,2) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 283 (224) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 248 (205). Huhti-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 273 (222) henkilöä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskien hallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. SATOn liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit sekä rahoitusriskit.

Lähiajan merkittävin riski on koronapandemia, jonka kestoa ja vaikutusta Suomen talouteen on vaikea arvioida. Pandemian jatkuminen voi vaikuttaa merkittävän haitallisesti talouskasvuun, yritystoimintaan Suomessa sekä Suomen työllisyyteen ja työn tekemisen tehokkuuteen. Tällaisella talouden tai toiminnan heikentymisellä sekä karanteenilla tai muilla rajoittavilla toimenpiteillä voi olla haitallinen vaikutus SATOn omistamien kiinteistöjen taloudelliseen tulokseen tai toimintaan, rahoituskustannuksiin tai arvoon.

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. Asuntomarkkinan heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti SATOn asuntokannan markkina-arvoon. SATO on strategiansa mukaisesti keskittynyt sijoituksissaan kasvukeskuksiin ja siten varmistamaan asuntojen vuokrattavuuden ja arvon kehityksen.

Viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen ja siten SATOn liiketoimintaan. SATO seuraa ja ennakoi näitä sekä tuo esiin haitalliseksi katsomansa sääntelyn vaikutuksia.

Rahoitusriskien hallintaa ohjaa konsernin rahoituspolitiikka. Riskienhallinnan periaatteemme on määritetty SATOn hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Keskeisimpiä rahoitusriskejämme ovat maksuvalmius-, jälleenrahoitus- ja korkoriski. Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskiä hallitsemme hajauttamalla velkasalkkumme rahoituslähteitä, maturiteettia sekä pitämällä riittäviä maksuvalmiusreservejä luottolimiittien ja muiden rahoitussitoumusten muodossa.

SATOn maksuvalmiusriskin hallinnan välineinä käytetään muun muassa kassavaroja, pankkitililimiittiä, sitovia luottolimiittejä sekä yritystodistusohjelmaa. Maksuvalmiusreservien määrää kasvatetaan rahoitustarpeiden kasvaessa. Tavoitteenamme on pitää aina tulevan 12 kuukauden rahoitusvaade katettuna sitovin sopimuksin.

Vaihtuvakorkoiset lainat muodostavat korkoriskin, jota hallitsemme tasapainottamalla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen velan suhdetta joko kiinteäkorkoisilla velkajärjestelyillä tai korkojohdannaisilla. Katsauskauden päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 69,7 % velkasalkusta.

Pietarin liiketoiminnassa on liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä, mukaan lukien valuuttariski. Vieraassa valuutassa arvostettujen omaisuuserien yhdistelystä konsernitilinpäätökseen syntyy myös translaatioriskiä, jonka suojausmahdollisuutta tarkastelemme rahoituspolitiikan mukaisesti. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investoinneista Venäjällä.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2020 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Alkuvuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Suomen talouteen. Koronaviruksen aiheuttaman tautilanteen helpottuessa ja rokotuskattavuuden kasvaessa talouskasvu pääsee vauhtiin ja normalisoituu. Valtiovarainministeriön toukokuun ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % tänä vuonna ja 2,5 % vuonna 2022. Tautitilanteen kehitys tuo kuitenkin edelleen suurta epävarmuutta.

Koronapandemian negatiivista vaikutusta Suomen talouteen pyritään rajoittamaan Euroopan Keskuspankin, EU:n sekä Suomen valtion tukitoimenpiteillä. Euroopan heikosta talouskehityksestä johtuen korkotason arvioidaan pysyvän pidemmän aikaa matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin.

Suurten kaupunkien vuokra-asuntomarkkinoita on viime vuosina leimannut tarjonnan ripeä kasvu. Kasvu on pääosin lähtöisin vilkkaasta vuokra-asuntotuotannosta. Alhaisen korkotason sekä vahvan sijoittajakysynnän johdosta asuntorakentamisen odotetaan pysyvän korkealla tasolla.

Koronapandemian aikana aiemmin lyhytaikaisessa vuokrauskäytössä olleita asuntoja on tarjottu pidempiaikaiseen vuokrakäyttöön, mikä on joissain kaupungeissa tuonut merkittävänkin lisän tarjontaan. Vuokra-asuntojen kysyntään on toisaalta osittain heikentävästi vaikuttanut toisen asteen ja korkeakoulujen opetuksen siirtyminen etäopetukseen. Kun pandemian leviämisen estämiseen liittyvät rajoitukset puretaan, matkustaminen yleistyy ja opetuksessa siirrytään takaisin lähiopetukseen, vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan lähtevän kasvuun SATOn päätoimialueilla.

Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden ja lisääntyneen vuokra-asuntotarjonnan seurauksena SATOn vuokralaisten ulkoinen vaihtuvuus on kasvanut ja taloudellinen vuokrausaste on heikentynyt viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden ylläpitämiseksi yhtiö on tehostanut myynti- ja markkinointitoimenpiteitä sekä panostanut kustannustehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. SATO panostaa voimakkaasti läsnäoloon asiakkaiden lähellä sekä digitaalisiin palveluihin. Toimenpiteiden odotetaan vaikuttavan positiivisesti vuokrausasteeseen keskipitkällä aikavälillä.  

SATO Oyj:n osakkeenomistajat 30.6.2021          

Lisätietoja
Antti Aarnio, p. 0201 34 4200
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Puolivuosikatsaus esitysmateriaali 1.1.–30.6.2021

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.

Liitteet