SATO Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

3.3.2016

SATO Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 3.3.2016 klo 13.25

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.3.2016 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin Marcus Hansson.  

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivänä 9. helmikuuta 2016. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista laissa mainituin edellytyksin suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön liiketoimintaan liittyvän omaisuuden hankkimiseksi tai yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Valtuutuspäätös ei kumoa yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160 000 oman osakkeen osalta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista
Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakeannissa annetaan uusia osakkeita enintään 5 200 000 osaketta ja että osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 9.helmikuuta 2016. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Valtuutuspäätös ei kumoa edellä mainittua osakeantivaltuutusta eikä yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160 000 oman osakkeen osalta.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2015 osinkona 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 25 420 921,00 euroa.  Osinko maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 7.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 22.3.2016.

 
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 tai 040 5515 953
Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005 ja 040 500 1003

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 600 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.