SATO Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

3.3.2015

||
| - |
| Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.3.2015 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiön hallitus SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Lagerin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Niina Rajakoski, Tarja Pääkkönen ja Ilkka Tomperi. Uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Hienonen ja Timo Stenius.   Tilintarkastaja Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 160 000 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakkeista. Hallitus päättää osakeannin ehdoista sekä osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on ennestään yhtiön osakkeita (suunnattu osakeanti), jos poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 28.2.2020 saakka, tämä päivä mukaan lukien. Osingonjako ja pääomanpalautus Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2014 osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,62 euroa osakkeelta, yhteensä 31 521 942,04 euroa.  Osinko, 0,20 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautus, 0,42 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 5.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 20.3.2015 Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 ja 050 62 050 Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005 ja 040 500 1003 |