SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

27.3.2008

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 26.3.2008 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,36 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2008 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan maanantaina 7.4.2008.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajana alkavalla toimikaudella jatkaa Fortum Oyj:n talousjohtaja Juha Laaksonen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jorma Kuokkanen, Raimo Lind, Asko Salminen ja Esko Torsti sekä uutena jäsenenä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen sijoitusjohtaja Timo Hukka. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Raimo Lindin.

Valiokunnat
Hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Juha Laaksosen ja jäseniksi Jorma Kuokkasen sekä Timo Hukan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raimo Lind ja jäseniksi Asko Salminen sekä Esko Torsti.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM Markku Sohlman, KHT.

Hallitukselle valtuutus päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 442 192 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ehdoista sekä osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Hallitus voi päättää osakeannista muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on ennestään yhtiön osakkeita (suunnattu osakeanti), jos poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oikeuttavana painavana taloudellisena syynä voidaan osakeannissa ainakin pitää

  1. yhtiön pääomarakenteen vahvistamista
  2. yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimista käyttäen vastikkeena yhtiön osakkeita sekä
  3. tulevien yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamista tai toteuttamista.

Valtuutus on voimassa 26.3.2009 saakka.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Harri Huttunen, puh. 0201 34 4005, 0400 959 600