SATOlla 160 miljoonan euron investoinnit ja vahva tulos

30.1.2013

||
| - |
| SATOlla 160 miljoonan euron investoinnit ja vahva tulos Rakenteilla 650 uutta vuokra-asuntoa YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2012 (1.1.–31.12.2011) Tulos ennen veroja parani edellisvuodesta 16 % ja oli 60,6 (52,1) milj. €. Sijoitusasuntojen arvoero kasvoi 60,6 milj. € ja oli 534 (474) milj. €. Konsernin nettovarallisuus käyvin arvoin kasvoi 9 % ja oli 697,6 (640,2) milj. € Investoinnit sijoitusasuntoihin olivat 160 (149) milj. €. Vuokrausaste oli 98,1 (98,3) %. Osinkoesitys on 0,55 €/osake (osinko vuodelta 2011 oli 0,49 €/osake). Toimitusjohtaja Erkka Valkila: ”SATO menestyi vuonna 2012 hyvin. Vuokrausaste oli erinomaisella tasolla, ylläpitokulut pysyivät hallinnassa ja tehostimme hankintatoimintaa. Investoimme voimakkaasti ja asuntojen myyntitoiminta eteni suunnitellusti. Korot pysyivät matalalla tasolla, mikä myös vaikutti myönteisesti SATOn tulokseen. Paransimme lisäksi vuokra-asukkaidemme asiakastyytyväisyyttä edellisvuodesta.” Toimintaympäristö Eurokriisi aiheutti taloudellista epävarmuutta ja Eurooppa ajautui kertomusvuonna taantumaan. Koko vuoden talouskasvu jäi Suomessa heikoksi. Vuokra-asuntojen kysyntä SATOn toiminta-alueilla pysyi siitä huolimatta koko vuoden hyvänä ja SATOn taloudellinen vuokrausaste oli erinomaisella tasolla. Eurokriisi heijastui myös pankkien toimintaan Suomessa, mikä näkyi mm. nousevina lainamarginaaleina. SATOn rahoituksen saatavuus oli kuitenkin hyvä koko vuoden ja investoinnit ylittivät edellisvuoden tason.  Kuluttajien luottamus oli selkeästi alle pitkän ajan keskiarvon, mutta asunnon ostoaikeet pysyivät keskimääräisellä tasolla. Suomessa omistusasuntojen kauppamäärät vastasivat edellisten vuosien toteumaa, mutta epävarmasta markkinatilanteesta johtuen uudisasuntoaloituksia vähennettiin loppuvuonna. SATO aloitti yhteensä 214 (309) omistusasunnon rakentamisen. Korkotaso oli koko vuoden poikkeuksellisen alhainen. Tämä vaikutti positiivisesti SATOn tuloskehitykseen. Taloudellinen epävarmuus heijastui Venäjälle Eurooppaa vähemmän. SATO jatkoi investointejaan Pietarissa ja teki päätökset yhteensä 16,8 (10,0) miljoonan euron investoinneista.  Segmenttijako Taloudellisessa raportoinnissa konsernin sijoitusasunnot on ryhmitelty kahteen segmenttiin, SATO-liiketoimintaan ja VATRO-liiketoimintaan. Segmentoinnilla lisätään valtion tukemaan asuntovarallisuuteen kohdistuvan toiminnan ja raportoinnin läpinäkyvyyttä. SATO-liiketoiminta sisältää rajoituksista vapaat ja lyhyemmän rajoitusajan omaavat sijoitusasunnot sekä omistusasuntotuotannon. VATRO-liiketoimintaan kuuluvat sijoitusasunnot, joilla on pidemmät rajoitusajat. Konsernin kasvustrategian mukaisesti uudet investoinnit kohdistetaan SATO-liiketoimintaan ja VATRO-liiketoiminnan suhteellinen merkitys konsernissa pienenee.  Liikevaihto ja tulos Kertomusvuonna konsernin liikevaihto kasvoi 23,7 prosenttia ja oli 286,9 miljoonaa euroa (232,0 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin lisääntyneistä myynti- ja vuokratuotoista.  Liikevaihdosta 250,0 (196,9) miljoonaa euroa kohdistui SATO-liiketoimintaan ja 36,9 (35,1) miljoonaa euroa VATRO-liiketoimintaan. Vuokratuotot kasvoivat 8,6 (8,7) prosenttia ja niiden osuus liikevaihdosta oli 212,7 (195,8) miljoonaa euroa. Vuokratuottojen kasvu vaikuttaa liikevaihdon lisäksi kassavirtaan ja omaisuuden arvoon. Hyvänä jatkunut kysyntätilanne, uudet investoinnit sekä vuokraustoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen tukivat myönteistä kehitystä. Konsernin liikevoitto oli 99,1 (86,8) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 16 (25) prosentilla ja oli 60,6 (52,1) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy realisointitoiminnan myyntivoittoja 14,4 (13,9) miljoonaa euroa. SATO-liiketoiminnan osuus tuloksesta ennen veroja oli 56,3 (48,8) miljoonaa euroa ja VATRO-liiketoiminnan 4,3 (3,3) miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat lisääntyneet vuokratuotot ja omistusasuntojen myyntituotot, alhainen korkotaso sekä hyvä kuluhallinta. Konsernin oman pääoman tuotto oli 15,5 (14,9) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 6,3 (6,1) prosenttia.  Taloudellinen asema Konsernitaseen loppusumma 31.12.2012 oli 1 854,6 (1 716,6) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 1 375,3 (1 255,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli sijoitusasuntojen kirjanpitoarvoin laskettuna 16,0 (16,7) prosenttia ja käyvin arvoin laskettuna 29,4 (29,5) prosenttia. Tavoitteena on vähintään 25 prosentin omavaraisuusaste sijoitusasuntojen käyvin arvoin laskettuna. Sijoitusasuntojen kirjanpitoarvo oli 1 553,7 (1 424,9) miljoonaa euroa ja käypä arvo 2 088,0 (1 898,6) miljoonaa euroa. Arvoero oli 534,3 (473,7) miljoonaa euroa ja arvoero kasvoi kertomusvuonna 60,6 (122,3) miljoonaa euroa. SATOn strategiseksi tavoitteeksi on asetettu keskimäärin 12 prosentin kokonaistuotto ja vuoden 2012 toteuma oli 13,5 (22,8) prosenttia. Kokonaistuotto koostuu oman pääoman tuoton lisäksi sijoitusasuntojen arvonnousutuotosta. Kokonaistuotto lasketaan nettovarallisuudelle käyvin arvoin. Konsernin nettovarallisuus käyvin arvoin oli 697,6 (640,2) miljoonaa euroa ja kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia.  Rahoitus Konsernin ja emoyhtiön rahoitustilanne on ollut hyvä koko tilikauden.  Konsernin rahavarat vuoden lopussa olivat 33,7 (23,6) miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 375,3 (1 255,4) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 882,7 (773,1) miljoonaa euroa. Lainaerittely on tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 24. Markkinaehtoisiin lainoihin sisältyy 16.4.2012 liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjalainan pääoma 100 miljoonaa euroa. Laina on vakuudellinen ja sen maturiteetti on seitsemän vuotta ja eräpäivä 16.4.2019. Lainan kiinteä vuotuinen korko on 3,375 prosenttia. Lainan vakuutena on asunto-omaisuutta. Joukkovelkakirja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 17.4.2012 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta yhteensä 147,8 miljoonaa euroa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin kohdistuvat velkavastuut kasvoivat 26,1 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä kiinteäkorkoisten ja johdannaissopimuksilla suojattujen lainojen osuus koko lainasalkusta, pois lukien aravalainat, oli 69,5 (67,0) prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 6,5 (6,4) vuotta. Tilikaudella suojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli -8,4 (-13,3) miljoonaa euroa ja tulokseen ennen veroja 1,6 (2,2) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta oli katsauskaudella hyvä. Liiketoiminnan rahavirtaa vahvisti erityisesti liikevoiton parantuminen 12,3 miljoonalla eurolla.  Konsernirakenne SATO Oyj on SATO-konsernin emoyhtiö. Emoyhtiöllä oli kertomusvuoden lopulla yhteensä 6 (6) liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä. Sijoitusasunnot Konsernin omistuksessa oli 31.12.2012 yhteensä 23 510 (23 279) asuntoa. Asuntojen kirjanpitoarvo oli 1 553,7 (1 424,9) miljoonaa euroa ja käypä arvo 2 088,0 (1 898,6) miljoonaa euroa. Käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välinen positiivinen arvoero oli 534,3 (473,7) miljoonaa euroa. Arvoeron kasvu johtui asuntojen hintojen ja vuokrien kehityksestä sekä kohteiden aravarajoitusten päättymisestä. Kirjanpidossaan SATO soveltaa sijoitusasuntoihin hankintamenomallia. Sijoitusasuntojen arvoeron muutosta ei viedä tuloslaskelmaan eikä taseeseen, vaan esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.  Investoinnit sijoitusasuntoihin ja realisoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 159,9 (148,8) miljoonaa euroa. Kertomusvuonna kasvu jatkui strategian mukaisesti. Vuoden 2012 aikana hankittiin yhteensä 603 (748) asuntoa, joista uudisasuntoja oli 415 (240). Investoinnit kohdistettiin alueille, joissa vuokra-asuntojen kysyntä ja arvonnousuodotukset nähdään parhaiksi. Sitovia hankintasopimuksia oli 31.12.2012 Suomessa 66,2 (66,9) miljoonan euron arvosta. Tämä luo hyvät edellytykset jatkaa konsernin kasvutavoitteen toteuttamista. Syyskuussa SATO osti rakenteilla olevan 43 vuokra-asunnon kerrostalokohteen Helsingin Jätkäsaaresta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 12,8 miljoonaa euroa. Muut merkittävät uudistuotantoinvestointipäätökset tehtiin Espoon Matinkylässä ja Helsingin Kalasatamassa käynnistetyistä kohteista. Merkittävin hankinta valmiista asuntokannasta oli 88 vuokra-asunnon osto Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta 14,1 miljoonan euron kauppahinnalla. Kertomusvuoden lopussa Suomessa oli rakenteilla 644 (469) konsernin omistukseen tulevaa vuokra-asuntoa. Asuntojen korjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 46,0 (37,2) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana asuntoja realisoitiin Suomessa 390 (301) yhteisarvoltaan 19,5 (18,7) miljoonaa euroa.  Realisoidut asunnot sijaitsivat pääosin SATOn tavoitetoimialueen ulkopuolella.  Vuokraustoiminta Taloudellinen vuokrausaste oli Suomessa keskimäärin 98,1 (98,3) prosenttia ja vaihtuvuus keskimäärin 33,6 (30,6) prosenttia. Vuokra-asuntojen keskineliövuokrat olivat katsauskaudella 13,92 (12,82) euroa/m2/kk. Asuntojen nettovuokratuotto toteutui SATOn julkaiseman arvion mukaisesti edellisvuotta parempana ollen 125,3 (109,4) miljoonaa euroa. Vuokra-asuntojen nettovuokratuottoprosentti kirjanpitoarvolle oli 8,6 (8,1) ja käyvälle arvolle 6,4 (6,2).  Kiinteistökehitys Kiinteistökehityksellä on merkittävä rooli kasvun toteuttamisessa. Sekä vuokra- että omistusasuntotuotannossa SATO keskittyy kerrostalojen rakennuttamiseen ja hankkii siihen sopivaa tonttivarantoa. Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo katsauskauden lopussa oli 94,8 (90,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 28,1 (19,0) miljoonaa euroa. Merkittävimmät maa-aluehankinnat tehtiin Helsingin Leppäsuolta sekä Kalasatamasta ja Espoon Suurpellosta.  Vuoden aikana myydyn ja asuntotuotantoon siirretyn tonttivarannon kirjanpitoarvo oli 24,9 (10,6) miljoonaa euroa. Espoon Saunalahden alueella vahvistui asemakaava, jossa SATOlle tulevaa asuinkerrostalorakennusoikeutta on yhteensä n. 20 000 kerrosneliömetriä. Tilikauden aikana konsernille valmistui 360 (240) sijoitusasuntoa ja 299 (111) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 31.12.2012 yhteensä 644 (469) sijoitusasuntoa ja 289 (387) myytäviä omistusasuntoja. Kertomusvuoden lopussa oli myymättä 50 (16) valmista ja 200 (274) rakenteilla olevaa omistusasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 89,1 (78,3) miljoonaa euroa. SATOn omistusasunnot myydään pääosin vasta niiden valmistuttua uuden konseptin mukaisesti.  Liiketoiminta Pietarissa Kertomusvuoden lopulla Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 91,1 (69,2) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli vuoden lopulla yhteensä 29,0 (13,7) miljoonan euron arvosta. 31.12.2012 SATOlla oli Pietarissa yhteensä 148 (93) valmista ja 169 (85) rakenteilla olevaa asuntoa. Uusia investointeja tehtiin ostamalla 95 (44) rakenteilla olevaa asuntoa. Merkittävin uusi hankinta oli Moskovski Prospektin alueen 80 rakenteilla olevaa business-luokan vuokra-asuntoa arvoltaan noin 13 miljoonaa euroa. Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli kertomusvuonna keskimäärin 89,5 (70,0) prosenttia.  Asiakkuudet Helmikuussa Helsingin vuokraus- ja myyntipalvelupiste muutti keskustaan Mikonkadulle. Lisäksi asiakkaiden yhteydenpitomahdollisuuksia parannettiin avaamalla asiakaspalvelukanava sosiaaliseen mediaan. Vuokra-asukkaiden kokonaistyytyväisyys parani hieman edellisvuodesta ja oli 3,71 asteikolla 1-5.  Asiakassuhteiden kehittämisen tueksi otettiin käyttöön suositteluhalukkuutta kuvaavat mittarit.  Ympäristövaikutukset SATO on sitoutunut valtion Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan sisältyvään kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Kertomusvuonna veden ominaiskulutus laski edellisvuodesta noin kaksi ja lämmön kolme prosenttia.  Konsernin ympäristöohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan internet-sivuilla www.sato.fi. Tutkimus ja kehitystoiminta SATO käytti kertomusvuonna tutkimus- ja kehitystoimintaan yhteensä 1,3 (1,1) miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,4 prosenttia liikevaihdosta. Kehitystoiminta kohdistui sähköisten asiakaspalvelujen parantamiseen, prosessien ja tietojärjestelmien sekä energiatehokkaiden lämmitysratkaisujen kehittämiseen. Riskienhallinta SATOn riskienhallinta perustuu hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeisiin sekä strategia- ja vuosisuunnitteluprosessiin sisältyvään systemaattiseen riskiarviointiin. Sisäisen tarkastuksen suorittaa riippumaton taho ja tarkastustoiminta kohdistetaan strategia- ja vuosisuunnitteluprosessin riskiarviointien mukaisesti. Asuntojen myynnin ja vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. SATOn hallitus on määrittänyt euromääräiset rajat myymättömien asuntojen ja tonttiomaisuuden kokonaismäärille. Asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys ja asuntojen vuokrattavuus varmistetaan keskittymällä kasvukeskuksiin. Suunnitelmallisella korjaustoiminnalla kehitetään konsernin asuntokannan laatua. Energiatehokkuus- ja ympäristövaatimusten muutokset voivat nostaa SATOn sijoitusasuntojen korjauskustannuksia. Pietarin toiminta sisältää toimintaympäristöön liittyvien riskien lisäksi valuuttariskin. Tiedossa olevat kohteiden hankintaan liittyvät valuuttamääräiset maksuerät suojataan konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Pietarin investointien suuruus suhteessa konsernin kaikkiin asuntosijoituksiin on rajattu. Kumppaneilta ostettavien palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi hankinnat on hajautettu useammalle palveluntuottajalle. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pidetään 50–80 prosentissa. Konsernin tavoitteena on yli 25 prosentin omavaraisuusaste laskettuna sijoitusasuntojen käyvälle arvolle. Konsernin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisilla vakuutuksilla.      Vireillä olevat oikeudenkäynnit Helsingin Arabianrantaan rakennetun omistusasuntokohteen toteuttamiseen ja laskutukseen liittyen on vireillä osapuolia koskevia kanteita ja vastakanteita. Lisäksi hallinto-oikeudelta on haettu ratkaisua koskien yhden SATOn konserniyhtiön konserniapua.  Osakkeet SATO Oyj:n osakepääoma 31.12.2012 oli 4 442 192,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 51 001 842 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. SATO Oyj:n omistuksessa on 160 000 kappaletta omia osakkeita. Osakemäärä vastaa 0,3 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä. SATO Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen omistivat 31.12.2012 yhteensä 521 999 yhtiön osaketta.   Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 150 (141) henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa oli 144 (135) ja määräaikaisessa työsuhteessa 6 (6) henkilöä. Konsernin henkilöstö oli vuoden aikana keskimäärin 152 (137) henkilöä. Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat SATOn hallitukseen ovat kuuluneet varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.3.2012 saakka puheenjohtaja Juha Laaksonen ja varapuheenjohtaja Raimo Lind sekä jäsenet Timo Hukka, Vesa Immonen, Jorma Kuokkanen ja Esko Torsti. Varsinaisessa yhtiökokouksessa SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juha Laaksonen ja jäseniksi valittiin kaikki entiset jäsenet. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi edelleen Raimo Lindin. Vuonna 2012 hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallitustyöskentelyä tukee kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Toimitusjohtajana on toiminut insinööri Erkka Valkila. Toimitusjohtaja saavuttaa eläkesopimuksensa mukaisen eläkeiän loppuvuonna 2013. Hallitus on päättänyt jatkaa toimisuhdetta tämän ajankohdan jälkeen 31.12.2015 saakka. Toimitusjohtajan sijainen on OTK, ekonomi Tuula Entelä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Lasse Holopainen, KHT.  Johtoryhmän jäsenet Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Erkka Valkila, liiketoimintajohtajat Tuula Entelä ja Pasi Suutari, asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro ja talousjohtaja Esa Neuvonen.  Näkymät Taloudellinen epävarmuus taloustilanteessa jatkuu ja ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden kasvu on vähäistä. Venäjän talouden ennustetaan kasvavan voimakkaammin. Korkotason odotetaan pysyvän edelleen matalana vuonna 2013. Vuokra-asuntokysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä SATOn toiminta-alueilla. SATOn nettovuokratuoton arvioidaan paranevan. Vahva vuokra-asuntokysyntä Suomessa ja Pietarissa luo hyvät edellytykset investointien jatkamiselle. Rahoituksen saatavuuden heikentyminen voi vaikeuttaa realisointeja ja omistusasuntomyyntiä.  Hallituksen voitonjakoesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 100 289 884,45 euroa, josta tilikauden voitto oli 35 620 155,85 euroa. Yhtiön ulkona olevien osinkoon vuodelta 2012 oikeuttavien osakkeiden määrä on 50 841 842 kappaletta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkona 0,55 (0,49) euroa osakkeelta, eli yhteensä 27 963 013,10 euroa ja että voittovaroihin siirretään 7 657 142,75 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  Suurimmat osakkeenomistajat 22.1.2013 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 41,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16,0 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 14,8 % LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö   7,5 % Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   5,4 % LähiTapiola-ryhmä 4,8 % Wärtsilä Oyj Abp 3,9 % Pohjola Vakuutus Oy 2,7 %     Muut 3,0 % 22.1.2013 konsernilla oli 28 arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa. SATO Oyj:n osakkeiden vaihtuvuus kertomusvuoden aikana on ollut 2,4 %. Taloudelliset tunnusluvut, konserni VIISIVUOTISKATSAUS 2008 2009 2010 2011 2012               TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT           Liikevaihto M€ 290 230 193 232 287 Liikevoitto M€ 74 71 75 87 99   prosentteina liikevaihdosta 25,6 30,7 38,7 37,4 34,5 Nettorahoituskulut M€ -43 -41 -33 -35 -39 Tulos ennen veroja M€ 32 30 42 52 61   prosentteina liikevaihdosta 10,8 13,1 21,6 22,5 21,1               Taseen loppusumma M€ 1 390 1 418 1 472 1 717 1 855 Oma pääoma ja vähemmistöosuus M€ 204 221 274 284 295 Vieras pääoma M€ 1 185 1 197 1 198 1 433 1 559 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11,5 10,7 12,4 14,9 15,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 6,3 5,6 5,7 6,1 6,3 Omavaraisuusaste-% 14,8 15,7 18,8 16,7 16,0 Omavaraisuusaste (%) käyvin arvoin 22,3 24,8 29,5 29,5 29,4 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin M€ 1 361 1 503 1 657 1 899 2 088 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen M€ 134 112 104 150 160   prosentteina liikevaihdosta 46,1 48,6 54,1 64,7 55,7               Henkilökunta keskimäärin 160 141 129 137 152               OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT           Tulos / osake (€) 0,53 0,50 0,62 0,82 0,88 Osakekohtainen nettovarallisuus (€) 4,57 4,83 5,36 5,56 5,79 Osakekohtainen nettovarallisuus (€) käyvin arvoin 7,86 9,07 10,48 12,59 13,72 Osinko/osake euroa *) 0,24 0,24 0,35 0,49 ** 0,55** Osinko M€ 10,7 10,9 17,8 24,9 ** 28,0**               Kokonaistuotto (%) 14,1 17,9 20,8 22,8 13,5               Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 44 421 920 45 269 689 50 841 842 50 841 842 50 841 842               *) Hallituksen esitykseen perustuva osinko vuodelta 2012           Segmenttikohtainen informaatio 2012 SATO- liiketoiminta VATRO- liiketoiminta Milj. euroa     Liikevaihto 250,0 36,9 Asuntokannan nettovuokratuotto 106,7 18,6 Tulos ennen veroja 56,3 4,3 Bruttoinvestoinnit sijoitusasuntoihin 159,9 0 Sijoitusasuntojen kirjanpitoarvo 1 353,8 199,9 Sijoitusasuntojen käypä arvo 1 888,1 199,9 Vuokra-asunnot, lkm 18 199 4 095 Osaomistusasunnot, lkm 1 216 0 Valmistuneet sijoitusasunnot, lkm 360 0 Valmistuneet omistusasunnot, lkm 299 0                      Lisätietoja: Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001, matkap. 050 62 050 Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005, matkap. 040 5001 003 www.sato.fi   SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 500 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. SATOn sijoitusomaisuuden käypä arvo on noin 2,1 miljardia euroa. SATO on 2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 286,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 99,1 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 60,6 miljoonaa euroa. |
| Liitteet: Tilinpaatos_2012.pdf TP_info_30012013.pdf |