SATOn kasvu jatkui vakaana

31.7.2015

||
| - |
| SATOn kasvu jatkui vakaana Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.6.2015 (1.1.–30.6.2014) Tulos ennen veroja oli 93,0 (96,7) milj. €. Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 44,7 (42,9) milj. €. Oma pääoma oli 945,0 (859,5) milj. €, 18,59 (16,91) €/osake. Oman pääoman tuotto oli 16,1 (18,4) %. Vuokratuotot olivat 125,0 (120,4) milj. €. Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 96,1 (100,8) milj. €. Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 485 (509) asuntoa. Vuokrausaste oli 96,5 (96,5) %.   Yhteenveto ajalta 1.4.-30.6.2015 (1.4.-30.6.2014) Tulos ennen veroja oli 34,7 (46,0) milj. €. Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 8,1 (18,5) milj. €. Vuokratuotot olivat 62,9 (60,6) milj. €. Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 66,8 (41,6) milj. €. Vuokrausaste oli 96,6 (96,8) %.   Toimintaympäristö Suomen talouden kasvun odotetaan olevan heikkoa kuluvana vuonna. Kuluttajien luottamus on laskenut kesän aikana ja ostovoiman kasvu pysyy vaimeana. Inflaation ja korkojen ennustetaan pysyvän poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Vuokra-asuntojen tarjonta SATOn toiminta-alueilla on kasvanut, mutta varsinkin pääkaupunkiseudulla pieniä, edullisia vuokra-asuntoja tarvitaan lisää. Asuntojen vuokrat nousevat maltillisesti. Omistusasuntojen kysyntä on kevään kuluessa piristynyt ja pääkaupunkiseudulla pienten asuntojen hintojen ennustetaan pysyvän koko vuoden vakaana. Venäjän talous supistuu ennusteiden mukaan vuonna 2015.   Toimitusjohtaja Erkka Valkila: SATOn liiketoiminta toisella vuosineljänneksellä jatkui vakaana. Kaupungistuminen ja lisääntyvä pienten kotitalouksien määrä luovat edellytyksiä vuokra-asuntokysynnän ja myös SATOn liiketoiminnan kasvulle. Investoimme edelleen voimakkaasti vuokra-asuntotarjontamme lisäämiseksi.   Pääkaupunkiseudun kehittymisen kannalta tarvitaan uutta näkemystä asuntopolitiikkaan ja vaihtoehtoisia asumisen malleja. Näkemysten kartoittamiseksi  SATO järjesti huhtikuussa asuntopoliittisen keskustelutilaisuuden. SATO pitää myönteisinä hallituksen viestejä normien keventämissuunnitelmista ja vuokra-asuntojen rakentamisen vauhdittamisesta.   SATO lanseerasi kesäkuussa SATO StudioKoti konseptin vaihtoehdoksi pienten, edullisten asuntojen pulaan pääkaupunkiseudulla. Konsepti edustaa laadukasta asumista edullisin asumiskustannuksin. Oman noin 16 neliömetrin parvellisen yksiön lisäksi asukkailla on käytössään tasokkaat yhteiset oleskelutilat. Malliasunto on esittelyssä Vantaan asuntomessuilla, jossa se on saanut myönteisen vastaanoton.   Katsauskausi 1.1. - 30.6.2015 (1.1. - 30.6.2014) Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 10,6 prosenttia vertailujaksoon nähden ja oli 175,5 (158,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta vuokratuottoja oli 125,0 (120,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 111,9 (116,1) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 93,0 (96,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 44,7 (42,9) miljoonaa euroa. Muutokseen ovat vaikuttaneet positiivisesti joidenkin kohteiden rajoitusten päättyminen ja ruplan arvon vahvistuminen. Tulosta alensi 4,3 miljoonan euron suuruinen kustannusvaraus, joka on tehty Asunto Oy Helsingin Tilan toteuttamiseen liittyvän hovioikeuden päätöksen perusteella. Taloudellinen asema ja rahoitus Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa yhteensä 2 909,6 (2 718,3) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 945,0 (859,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 18,59 (16,91) euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 32,5 (31,7) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 16,1 (18,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 (9,5) prosenttia. Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun lopussa 1 654,0 (1 567,3) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 282,7 (1 187,2) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,4 (2,7) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä 18,8 (19,4) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista rahoitusta hankittiin 97,7 miljoonaa euroa ja luototusaste (LTV) oli kesäkuun lopussa 56 (57) prosenttia. Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli 7,8 (-9,3) miljoonaa euroa ja tulokseen ennen veroja 0,4 (0,3) miljoonaa euroa.  Asunto-omaisuus ja käypä arvo Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille, joilla vuokra-asuntokysyntä pitkällä tähtäimellä kasvaa. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin. SATOn omistuksessa oli 30.6.2015 yhteensä 24 356 (24 061) asuntoa. Asuntojen määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 183 asunnolla. Vuokra-asuntojen käypä arvo oli kesäkuun lopussa 2 652,9 (2 443,4) miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos oli 124,9 (127,4) miljoonaa euroa.  Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 15 prosenttia Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä sekä noin 5 prosenttia Pietarissa. Investoinnit ja realisoinnit Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vuokra-asuntoihin yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 96,1 (100,8) miljoonaa euroa. Alkuvuoden investoinneista 73 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle ja 75 prosenttia uudisasuntoihin.  Kesäkuun lopussa Suomessa oli lisäksi sitovia hankintasopimuksia 245,7 (82,6) miljoonan euron arvosta. Alkuvuoden aikana vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 302 (276) yhteisarvoltaan 19,4 (17,5) miljoonaa euroa. Realisoidut asunnot sijaitsivat pääosin SATOn tavoitetoimialueen ulkopuolella. Vuokraus Tehokkaalla vuokraustoiminnalla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Vuokrauspalvelu hoidetaan pääasiassa SATOn vuokraustoimipisteissä. Lisäksi asiakkaan on helppo löytää sopiva koti SATOn sähköisissä kanavissa. Vuokratuotot kasvoivat 3,8 prosenttia ja olivat 125,0 (120,4) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,5 (96,5) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 40,0 (38,0) prosenttia.  SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat keskimäärin 16,14 (15,54) euroa/m2/kk ja osaomistusasuntojen 8,66 (9,54) euroa/m2/kk.  Asuntojen nettovuokratuotto oli 78,6 (77,5) miljoonaa euroa ja nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 6,0 (6,1). Kiinteistökehitys Kiinteistökehittämisellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille ja omistusasuntojen tuotannolle Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla. Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo kesäkuun lopussa oli 67,6 (76,2) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 6,6 (2,8) miljoonaa euroa.  Suomessa valmistui 359 (384) vuokra- ja 99 (79) myytävää asuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2015 yhteensä 878 (672) vuokra- ja 98 (247) omistusasuntoa. Asuntojen korjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 23,9 (17,6) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa myytiin yhteensä 76 (146) uutta asuntoa. Katsauskauden lopussa oli myymättä 44 (94) valmista ja 90 (140) rakenteilla olevaa myytävää uudisasuntoa hankinta-arvoiltaan yhteensä 66,2 (105,0) miljoonaa euroa. SATOn konseptin mukaisesti omistusasunnot myydään pääosin vasta niiden valmistuttua. Liiketoiminta Pietarissa Pietarin asuntomarkkinat vastaavat volyymiltaan koko Suomen asuntomarkkinoita. SATO toteuttaa kasvuaan investoimalla vuokra-asuntoihin Pietarissa. Kohteet hankitaan kaupungin keskeisiltä sijainneilta*. * Kesäkuun lopulla Pietarin asunto-omaisuuden arvo oli yhteensä 131,0 (130,3) miljoonaa euroa. Sitovia hankintasopimuksia oli yhteensä 4,7 (22,3) miljoonan euron arvosta.  SATOlla oli kesäkuun lopussa Pietarissa yhteensä 313 (237) valmista ja 217 (293) rakenteilla olevaa asuntoa. Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 91,8 (96,0) prosenttia.     Katsauskausi 1.4. - 30.6.2015 (1.4. - 30.6.2014) Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto pieneni huhti-kesäkuussa -6,9 prosenttia vertailujaksoon nähden ja oli 79,2 (85,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta vuokratuottoja oli 62,9 (60,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 44,4 (56,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 34,7 (46,0) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyvä vuokra-asuntojen käyvän arvon muutos oli 8,1 (18,5) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista rahoitusta hankittiin 55,0 miljoonaa euroa. Asunto-omaisuus ja käypä arvo Asuntojen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 115 asunnolla. Käyvän arvon muutos oli 67,6 (50,3) miljoonaa euroa.  Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 66,8 (41,6) miljoonaa euroa ja realisoinnit Suomessa 183 (190) asuntoa yhteisarvoltaan 10,7 (9,9) miljoonaa euroa. Vuokraus Vuokratuotot kasvoivat 3,8 prosenttia ja olivat 62,9 (60,6) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,6 (96,8) prosenttia ja vuokra-asuntojen vaihtuvuus 40,4 (37,7) prosenttia. Asuntokannan nettovuokratuotto oli 38,6 (39,8) miljoonaa euroa ja vuokra-asuntojen nettovuokratuottoprosentti vuositasolle laskettuna oli 6,0 (6,1). Kiinteistökehitys Huhti-kesäkuussa hankittiin uusia tontteja omistukseen arvoltaan 5,1 (2,8) miljoonaa euroa.  Suomessa valmistui 205 (86) vuokra- ja 34 (45) myytävää asuntoa.  Asuntojen korjaamiseen ja asuntojen laadun parantamiseen käytettiin 12,2 (9,4) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa myytiin yhteensä 42 (53) uutta asuntoa. Liiketoiminta Pietarissa Pietarin asunto-omaisuuden arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yhteensä 5,8 (15,3) miljoonaa euroa. Uusia hankintoja ei tehty. Vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 91,6 (95,5) prosenttia. Luottoluokitus Moody’s Investor Service myönsi toukokuussa SATO Oyj:lle pitkäaikaisen luottoluokituksen Baa3 vakain näkymin. Julkinen luottoluokitus luo mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, mikä lisää joustavuutta ja tehokkuutta rahoitusjärjestelyihin. Luokitus tukee myös pyrkimystä kasvattaa vakuudettoman velan osuutta. Monipuolinen rahoituspohja auttaa ylläpitämään rahoituskustannukset kilpailukykyisellä tasolla. Toimitusjohtajanimitys SATOn nykyinen toimitusjohtaja Erkka Valkila siirtyy eläkkeelle vuoden 2015 lopulla. Valkilan työsuhdetta jatkettiin vuonna 2013 työsopimuksen mukaisen eläkeiän jälkeen kahdella vuodella. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin kesäkuussa DI Saku Sipola, joka aloittaa tehtävässä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana loppuvuonna.  Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 171 (158) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 163. Huhti-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 171 (161) henkilöä.  Oikeudenkäynnit Hovioikeuden päätöksen perusteella yhtiö on tehnyt Asunto Oy Helsingin Tila –nimisen rakennusprojektin toteuttamiseen katsauskauden tulosta heikentävän kuluvarauksen. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta asiaan liittyen.  Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Hidas talouskasvu jatkuu, mikä heijastuu asunto- ja rahoitusmarkkinoihin.  Asuntojen markkinahintojen muutoksella on vaikutus SATOn asunto-omaisuuden arvoon. Asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys ja asuntojen vuokrattavuus varmistetaan keskittymällä kasvukeskuksiin.  Pietarin asuntosijoitustoiminnan riskit liittyvät asuntojen markkinahintojen kehittymiseen, valuuttakurssin vaihteluihin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muihin muutoksiin. Pietarin osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin. Pietarin nykyisen asunto-omaisuuden arvo konsernin koko asunto-omaisuudesta on noin 5 prosenttia. Korkotason muutokset vaikuttavat SATOn tulokseen ja taseeseen korkokulujen muutoksena ja korkosuojausten markkina-arvomuutosten kautta. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa. Rahoituksen riittävyyttä seurataan juoksevasti likviditeettiennusteella. Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2014 vuosikertomuksesta ja internet sivuilta www.sato.fi. Näkymät Suomen kansantalouden kasvun ja yleisen luottamusilmapiirin arvioidaan jatkuvan heikkona. Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, asuntojen vuokra- ja hintakehitys sekä korkotaso. Vuokra-asuntokysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä SATOn toiminta-alueilla ja kohdistuvan pääosin pieniin asuntoihin. Noin 80 prosenttia SATOn asunto-omaisuudesta sijaitsee Helsingin seudulla, jossa vuokra- ja hintakehitys on vakainta.  SATOn tarjonta vastaa pienten asuntojen kysyntään, asuntojen keskipinta-ala on 57 neliömetriä. Kasvava kaupungistuminen ja maahanmuutto luovat hyvät edellytykset investointien jatkamiselle Suomessa. Hyvästä kysynnästä ja uusista investoinneista johtuen SATOn nettovuokratuoton arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Vuokrankorotusten arvioidaan kuitenkin olevan edellisvuosia maltillisempia.  Korkotason arvioidaan pysyvän matalana, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn liiketoimintaan.  Venäjän talouden ennustetaan supistuvan. SATOn asunto-omaisuudesta noin 5 prosenttia on Pietarissa. Venäjän epävarman taloudellisen ja poliittisen tilanteen vuoksi SATO pidättäytyy uusista investointipäätöksistä Venäjällä toistaiseksi.   **SATO Oyj:n osakkeenomistajat 24.7.2015          ** Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 22,8 % APG Asset Management NV 22,8 % Balder Finska Otas AB 16,1 % Danske Bank Oyj (hallintarekisteröity) 13,7 % Keskinäinen Työläkevakuutusyhtiö Elo 12,9 % Valtion Eläkerahasto   5,0 % Rakennusliitto ry. 0,9 % Muut osakkeenomistajat (71 kpl)     5,8 %   100%     SATOn osakkeiden lukumäärä 24.7.2015 oli 51 001 842 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 78. Osakkeiden vaihtuvuus oli 31,7 prosenttia 1.1. - 24.7.2015.   Taloudelliset tunnusluvut, konserni  **    KUMULATIIVISET TUNNUSLUVUT 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 1-12/2013** 1-12/2012*** 1-12/2011** Liikevaihto, milj. € 175,5 158,6 312,3 311,5 286,9 232,0 Tulos ennen veroja, milj. € 93,0 96,7 152,0 141,0 121,0 174,0 Tulos / osake (€) 1,45 1,52 2,37 2,34 1,78 2,63 Taseen loppusumma, milj € 2 909,6 2 718,3 2 802,0 2 596,0 2 360,0 2 167,0 Oma pääoma, milj. € 945,1 860,7 892,0 823,0 693,0 635,0 Korollinen vieras pääoma, milj. € 1 654,0 1 567,3 1 584,9 1 501,3 1 375,3 1 255,4 Oma pääoma / osake (€)**** 18,59 16,91 17,55 16,16 13,72 12,59 Osakkeita, milj.kpl* 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 8,8 % 9,5 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 10,9 % Oman pääoman tuotto (%) 16,1 % 18,4 % 14,0 % 15,5 % 13,5 % 22,8 % Omavaraisuusaste (%) 32,5 % 31,7 % 31,8 % 31,7 % 29,4 % 29,5 % Henkilöstö keskimäärin*** 172 161 165 156 152 137 Henkilöstö kauden lopussa 171 158 169 156 150 141 ** **   ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** EPRA TUNNUSLUVUT JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € 31,8 36,4 65,1 62,7 44,4 43,2 Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) 0,63 0,72 1,28 1,23 0,87 0,85 Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. € 1 171,6 1 065,6 1 120,3 1 006,9 900,5 825,1 Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€) 23,0 21,0 22,0 19,8 17,7 16,2 Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 32,7 41,8 72,9 66,1 61,6 51,9 Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) 0,64 0,82 1,43 1,30 1,21 1,02 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Liikevaihto, milj. € 79,2 96,3 76,4 77,3 85,0 73,6 Liikevoitto, milj. € 44,4 67,5 38,4 36,8 56,0 60,1 Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta 8,1 36,6 16,1 4,8 18,5 24,4 Nettorahoituskulut, milj. € -9,6 -9,2 -9,9 -9,8 -9,9 -9,5 Tulos ennen veroja, milj. € 34,7 58,3 28,5 27,1 46,0 50,7 Tulos / osake (€) 0,55 0,90 0,42 0,42 0,72 0,80 Bruttoinvestoinnit, milj. € 66,8 29,3 30,6 42,6 41,6 59,2 **  prosentteina liikevaihdosta 84,4 % 30,4 % 40,1 % 55,1 % 48,9 % 80,4 % Taloudellinen vuokrausaste, % 96,6 % 96,4 % 97,9 % 97,8 % 96,8 % 96,2 % ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** EPRA TUNNUSLUVUT JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € 17,3 14,5 12,0 16,7 18,5 17,9 Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) 0,34 0,29 0,24 0,33 0,36 0,35 Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 11,1 21,6 10,8 20,3 18,5 23,3 Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) 0,22 0,42 0,21 0,40 0,36 0,46 ** **     ** **     ** ** ** ** *) **Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta  ** **) IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallin käyttöönoton vaikutus on huomioitu takautuvasti tunnusluvuissa. Takautuvasti tehdyt oikaisut ovat tilintarkastamattomia. ***) Sisältää kesätyöntekijät ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****) Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta ** ** ** ** ** **     Lisätietoja: Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001, matkap. 050 62 050 Talousjohtaja Esa Neuvonen, p. 0201 34 4005, matkap. 040 5001 003 www.sato.fi   SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,7 miljardia euroa.     |
| Liitteet: Osavuosikatsaus_Q2_2015.pdf OVK_info_31072015.pdf |