Saton tilinpäätös vahvistettu ja Saton toiminimi muuttuu SATO Oyj:ksi

31.3.2005

Sato-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 31.3.2005 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2004.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja osingonjako
Sato-Yhtymä Oyj:n yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2004. Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 5,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 12.4.2005.

Yhtiön hallitus
Sato-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle valittiin edelleen kauppaneuvos Jouko Tuunainen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:
Heikki Hyppönen, ekonomi
Juhani Järvi, varatoimitusjohtaja
Jorma Kuokkanen, sijoitusjohtaja
Raimo Lind, varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja
Martti Porkka, johtaja
Pekka Pystynen, toimitusjohtaja
Jukka Salminen, hallintojohtaja, kauppaneuvos

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan kauppatiet. maist. Markku Sohlman, KHT.

Toiminimen muutos
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen SATO Oyj:ksi, englanniksi SATO Corporation.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja samasta hinnasta määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo tai äänimäärä on enintään viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä osakkeiden hankinnan jälkeen. Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään osakkeiden hankintahinnan perusteiden määrittämisestä sekä muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään edellisessä kohdassa mainitun valtuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden luovutushinnan perusteiden määrittämisestä ja luovuttamiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 439.569 kappaletta yhtiön uusia 2,00 euron nimellisarvoisia osakkeita. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuuksien perusteella korottaa yhteensä enintään 879.138 eurolla. Lisäksi hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia, mikäli poikkeamiselle on yhtiön taloudelliselta kannalta painava syy. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus valtuutettiin päättämään merkintään oikeutetuista, perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä muista osakemerkinnän sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien merkinnän ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Kai Simberg, puh. 0201 34 4005, 040 590 3322