SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

8.3.2011

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.3.2011 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä.
Juha Laaksonen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Timo Hukka, Vesa Immonen, Jorma Kuokkanen, Juha Laaksonen, Raimo Lind sekä Esko Torsti hallituksen jäseninä.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Suunnattu osakeanti

Varsinainen yhtiökokous 2.3.2011 valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 160 000 osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakkeista. Valtuutus on voimassa 28.2.2016 saakka.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan torstaina 17.3.2011.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila
puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen
puh. 0201 34 4005, 040 500 1003