SATOn tilinpäätös vahvistettiin

30.3.2006

Eino Halonen ja Esko Torsti hallitukseen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 30.3.2006 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2005.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja osingonjako
SATO Oyj:n yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2005. Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2005 osinkoa 7,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 11.4.2006.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle valittiin edelleen kauppaneuvos Jouko Tuunainen.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kesko Oyj:n varatoimitusjohtaja Juhani Järvi, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Jorma Kuokkanen, Wärtsilä Oyj Ab:n varatoimitusjohtaja Raimo Lind, Sampo-konsernin rahoitusjohtaja Martti Porkka ja SOK:n hallintotoimintojen johtaja kauppaneuvos Jukka Salminen.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja Eino Halonen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Esko Torsti.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan kauppatiet. maist. Markku Sohlman, KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja samasta hinnasta määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo tai äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä osakkeiden hankinnan jälkeen. Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään osakkeiden hankintahinnan perusteiden määrittämisestä sekä muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään edellisessä kohdassa mainitun valtuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden luovutushinnan perusteiden määrittämisestä ja luovuttamiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 439 569 kappaletta yhtiön uusia 2,00 euron nimellisarvoisia osakkeita. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuuksien perusteella korottaa yhteensä enintään 879 138 eurolla. Lisäksi hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia, mikäli poikkeamiselle on yhtiön taloudelliselta kannalta painava syy. Hallitus valtuutettiin päättämään merkintään oikeutetuista, perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä muista osakemerkinnän sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien merkinnän ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Harri Huttunen, puh. 0201 34 4005, 0400 959 600