Saton tilinpäätös vahvistettu

25.3.2004

Sato-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2004 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2003.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja osingonjako
Sato-Yhtymä Oyj:n yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2003. Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2003 osinkoa 3,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 6.4.2004.

Yhtiön hallitus
Sato-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle valittiin edelleen kauppaneuvos Jouko Tuunainen.

Hallituksen jäseniksi valittiin
Heikki Hyppönen, ekonomi
Mauri Jaakonaho, talousjohtaja
Juhani Järvi, talous- ja rahoitusjohtaja
Raimo Lind, talous- ja rahoitusjohtaja
Martti Porkka, johtaja
Pekka Pystynen, toimitusjohtaja
Jarmo Rytilahti, Senior Executive Advisor
Jukka Salminen, kauppaneuvos

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan kauppatiet. maist. Markku Sohlman, KHT.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja samasta hinnasta määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo tai äänimäärä on enintään viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä osakkeiden hankinnan jälkeen. Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään osakkeiden hankintahinnan perusteiden määrittämisestä sekä muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään edellisessä kohdassa mainitun valtuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden luovutushinnan perusteiden määrittämisestä ja luovuttamiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 439.569 kappaletta yhtiön uusia 2,00 euron nimellisarvoisia osakkeita. Yhtiön osakepääomaa voidaan valtuuksien perusteella korottaa yhteensä enintään 879.138 eurolla. Lisäksi hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia, mikäli poikkeamiselle on yhtiön taloudelliselta kannalta painava syy. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus valtuutettiin päättämään merkintään oikeutetuista, perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä muista osakemerkinnän sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien merkinnän ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Håkan Malmlund, puh. 0201 34 4005, 040 503 0899