SATOn tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikan tavoitteet

SATO Oyj:n liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja on listattu Irlannin pörssissä.

SATO noudattaa viestinnässään ja tietojen julkistamisessa EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Irlannin pörssin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä muita määräyksiä, jotka koskevat yhtiöitä, joiden rahoitusvälineitä on noteerattu julkisesti.

Tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että

  • kaikilla osapuolilla on samanaikaisesti ja tasapuolisesti tiedot tapahtumista, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus SATOn rahoitusvälineiden hintaan,
  • SATOa koskevat tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä ja johdonmukaisesti ja
  • julkistettavat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja selkeitä.

SATOn hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan noudatettavaksi SATO-konsernissa.

Roolit ja viestintävastuut

SATOn hallitus hyväksyy tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia koskevat pörssitiedotteet julkistettaviksi. Toimitusjohtaja hyväksyy julkistettavaksi muut pörssi- ja lehdistötiedotteet. Toimitusjohtajan poissa ollessa julkaisuluvan antaa talousjohtaja.

Kaikkia julkisia tiedotteita koordinoi, julkaisee ja jakelee yhtiön viestintäyksikkö.

Talousjohtaja vastaa SATOn suhteista pääomamarkkinoiden toimijoihin. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja/tai rahoitusjohtaja sekä talousjohtajan pyynnöstä myös muita SATOn edustajia. Tapaamisten yhteydessä ei tuoda esiin yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden hintaan olennaisesti vaikuttavaa, aiemmin julkistamatonta tietoa.

SATOn media- ja yhteiskuntasuhteista sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen tiedonantopolitiikan noudattamisesta vastaa kaupallinen johtaja. Yhtiön liiketoimintajohtajat osallistuvat omaan liiketoimintaansa liittyvien tiedotteiden valmisteluun.

Hallituksen puheenjohtaja antaa lausuntoja hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. SATOn toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoimintajohtajat sekä kaupallinen johtaja. Yksiköiden johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista. Ennen lausunnon antamista on yhteydenottopyynnöstä konsultoitava viestintäyksikköä.

SATOn julkaisemat tiedotteet

SATOn julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Kaikki SATOa koskevat tiedotteet julkistetaan samanaikaisesti yhtiön käyttämän julkaisujärjestelmän kautta keskeisille tiedotusvälineille ja Irlannin pörssille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sato.fi. Tiedot julkaistaan sekä suomen- että englanninkielisinä.

Pörssitiedotteet

SATO julkistaa kaikki sellaiset yhtiötä, sen liiketoimintaa ja strategiaa koskevat tapahtumat ja tiedot, joilla SATO arvioi olevan todennäköisesti huomattava vaikutus SATOn liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden hintaan. SATO julkistaa pörssitiedotteena mm. taloudelliset raportit, kuten tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsaukset. Lisäksi pörssitiedotteella julkistetaan muita tietoja, jotka vaaditaan julkistettaviksi pörssitiedotteella, vaikka tällaiset tiedotteet eivät välttämättä sisälläkään rahoitusvälineen hintaan vaikuttavaa tietoa.

SATO julkistaa ennen tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, josta ilmenee mm. seuraavan tilikauden tilinpäätöstiedotteen sekä osavuosikatsausten julkistamisajankohdat.

Tietoa, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus SATOn liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen hintaan, koskevat pörssitiedotteet julkistetaan mahdollisimman pian, ellei ao. tiedon julkistamista ole päätetty lykätä kulloinkin soveltuvan lainsäädännön ja muiden määräysten nojalla.

Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa tai uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median keskuudessa.

Tällaisia ovat esimerkiksi uutiset yhtiön liiketoiminnan luonne huomioon ottaen tavanomaisista investoinneista ja realisoinneista, projektien käynnistämisistä tai valmistumisista, yhteistyösopimuksista ja pienemmistä kumppanuuksista, tuote- tai palvelu-uutuuksista sekä liiketoimintayksiköiden nimitysuutiset.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso SATOssa on 30 päivää ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistuspäivää. Hiljaisen jakson aikana SATO ei tapaa pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajia eikä kommentoi SATOn tulosta, siihen vaikuttavia tekijöitä tai tulevaisuudennäkymiä.

Markkinahuhut ja tietovuodot

SATO ei kommentoi markkinahuhuja. SATO voi kuitenkin korjata sellaisen virheellisen tiedon, jolla todennäköisesti on huomattava vaikutus SATOn liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen hintaan.

Mikäli sisäpiiritieto, jonka julkistamista on lykätty sitä koskevien määräysten mukaisesti, on vuotanut julkisuuteen, SATO julkistaa mahdollisimman pian sitä koskevan pörssitiedotteen.

Sisäpiiriohje, johtohenkilöiden liiketoimet ja suljettu ikkuna

SATOn hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen noudatettavaksi yhtiössä.

Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava SATOlle ja Finanssivalvonnalle heidän liiketoimensa, jotka koskevat SATOn liikkeeseen laskemia rahoitusvälineitä. Ilmoitukset julkistetaan pörssitiedotteena.

SATOn hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa käydä kauppaa SATOn rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä julkistamispäivänä.

Kriisiviestintä

SATOlla on erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Kriisin sattuessa yhtiön ylimmälle johdolle on tiedotettava asiasta viipymättä. Konsernin johtoryhmä nimeää kriisitilanteen pääviestijän tapauskohtaisesti.

Ennen em. päätöstä viestintävastuu on toimitusjohtajalla ja kaupallisella johtajalla. Kriisin laajuuden ja luonteen huomioon ottaen toimitusjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Tulosta tiedonantopolitiikka (.pdf)