Hallinnointi­periaatteet

SATO Oyj on suomalainen asuntosijoitusyhtiö, jonka suurimpia omistajia ovat institutionaaliset sijoittajat. SATO-konsernissa on kolme liiketoiminnan vastuualuetta: asuntoliiketoiminta, investoinnit ja kaupallinen yksikkö. Näitä toimintoja tukevat liiketoiminnan kehitys, markkinointi ja viestintä, taloushallinto, tietohallinto, hankinta, henkilöstöhallinto ja lakiasiat.

SATOn hallitus on hyväksynyt henkilöstön määrittelemät arvot: ihminen ihmiselle rima rohkeasti korkealle sekä yhdessä onnistumisen ilo. SATO-konsernin toiminnan lähtökohtana on hyväksyttyjen arvojen huomioon ottaminen ja toiminnan arvojen mukainen ohjaaminen.

SATO Oyj:n hallinto perustuu osakeyhtiölakiin ja SATO Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Lisäksi noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2020. SATO Oyj:n osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Selvitys SATO-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka sisältää muun ohessa riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan kuvaukset, ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä.

SATO Oyj on laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, jotka on listattu Irlannin pörssissä ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja joukkovelkakirjalainoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä valvontaviranomaisten määräyksiä.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen, joka koskee kaupankäyntiä SATO Oyj:n osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä.

SATO Oyj laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Ulkopuolinen, riippumaton arvioitsija antaa lausunnon SATOn asunto-omaisuuden ja tonttivarannon arvonmääritysmenetelmien asianmukaisuudesta ja arvoista.
Yhtiön määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. SATO Oyj:n voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity 19.4.2018.

Yhtiökokous on SATO-konsernin emoyhtiön SATO Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksynyt sille työjärjestyksen. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä sekä yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. SATO Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, joka koskee hallituksen tehtäviä, kokouskäytäntöä ja päätöksentekomenettelyä.

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa HR- ja palkitsemisvaliokunnan. HR- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen keskuudestaan valitsemat kolme–viisi jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Hallitus on vahvistanut valiokunnan työjärjestyksen. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja tarvittaessa hänen sijaisensa. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät lain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden perusteella. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa konsernin liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteutumisesta. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä käsittelee kaikki konsernijohtamisen kannalta keskeiset asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä.