Suhde31 SATO Asukas Melissa Leon Sarika Josefiina vauva nainen30 tytto5 hiekkalaatikko-(1)

SATOn tavoitteena on pitkäjänteinen kannattava liiketoiminta, joka perustuu eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Tämä liiketapaohje yhdessä SATOn arvojen ja johtamiskulttuurin kanssa muodostavat kehyksen yhtiön toimintatavalle ja korostavat sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan.

Suhtaudumme intohimoisesti tehtäväämme osaltamme kantaa vastuuta vuokra-asuntojen tarjoamisesta niitä tarvitseville ihmisille. Uudistumme asiakkaamme parhaaksi.

Kun kohtaamme haasteita päivittäisessä työssämme, muistamme, että lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toimintatapa ovat liiketoimintamme ja menestyksemme kulmakiviä.

Noudatamme lakeja ja määräyksiä

SATO on yksityisten yhteisöjen ja henkilöiden omistama elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti eikä se osallistu vilpilliseen toimintaan.

Toimintaamme koskevat monet kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset, joiden noudattaminen toiminnassamme on minimivaatimus.

Myös yhteiskunnan tukea saavan asuntokantamme osalta noudatamme tarkasti sitä koskevia normeja ja viranomaisohjeita.

Jokaisen työtekijän edellytetään toimivan työtehtäviinsä vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti. Ymmärrämme, että lakien ja määräysten noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia henkilö- ja yrityskohtaisia seurauksia.

Raportoimme totuudenmukaisesti ja avoimesti

Raportoimme viranomaisille ja sidosryhmillemme SATOn toiminnasta, taloudellisesta tilasta ja vastuullisuuden toteutumisesta voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Taloudellisessa raportoinnissa noudatamme kaikissa yksiköissämme yhtenäisiä, kansainvälisiin laskentastandardeihin perustuvia laskenta ja raportointiperiaatteita (IFRS) sekä kansallista kirjanpitolainsäädäntöä.

SATO toimittaa veroviranomaisille ajantasaiset ja asianmukaiset tiedot, joita tarvitaan verotuksen määrittämiseen oikein. Säännösten noudattamiseen kuuluu myös markkinaehtoperiaatteen mukainen siirtohinnoittelu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat riittävän varmuuden raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.

Vältämme eturistiriitoja

Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava SATOn etu. Työntekijät eivät koskaan saa käyttää asemaansa tai vaikutusvaltaansa muiden kuin SATOn etujen ajamiseen. Päätökset eivät saa perustua henkilökohtaisiin suhteisiin tai painostukseen.

Kaikkien työntekijöidemme on tunnistettava tilanteet, joissa on mahdollinen eturistiriita, ja vältettävä niitä. Autamme työntekijöitämme ohjein ja neuvoin tunnistamaan eturistiriitatilanteet.

Kaikista eturistiriidoista tai niiden epäilyksistä on viipymättä ilmoitettava esimiehelle tai Raportoi väärinkäytöksestä -kanavallamme.

Emme tue taloudellisesti poliittisia puolueita tai ryhmiä emmekä poliitikkoja.

Kilpailemme rehdisti

Kilpailemme rehdisti ja kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Uskomme avoimeen ja reiluun kilpailuun, emmekä tavoittele kilpailuetua lain vastaisin keinoin.

Emme tee kilpailua rajoittavia sopimuksia emmekä harjoita kilpailua rajoittavaa toimintaa.

Emme keskustele luottamuksellisista aiheista tai vaihda niihin liittyviä tietoja kilpailijoidemme kanssa.

Kilpailijoiden kanssa solmittavien yhteyksien ja sopimusten sekä alan järjestöjen toimintaan osallistumisen tulee aina noudattaa kilpailuoikeuden säännöksiä.

Lahjonta ja korruptio ovat ehdottomasti kiellettyjä

Lahjonta ja korruptio ovat kaikissa muodoissaan ehdottomasti kiellettyjä. Emme koskaan tarjoa tai maksa lahjuksia. Emme myöskään koskaan pyydä tai ota vastaan lahjuksia.

Emme vastaanota, pyydä tai tarjoa liiketoiminnassamme kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Emme myöskään vastaanota lahjoja toistuvasti samoilta henkilöiltä tai organisaatioilta emmekä vastaanota tai tarjoa rahalahjoja tai lahjoja, jotka voisivat vahingoittaa yrityksemme mainetta tai luottamusta yritystämme, työtekijöitämme tai liikekumppaneitamme kohtaan.

Kaiken toimintamme tulee olla lakien, hyvien tapojen ja liiketapaohjeidemme mukaista. Tarjouskilpailun aikana vältämme kaikkea sellaista toimintaa, joka voisi vaikuttaa tilaajan päätöksentekoon.

Osallistuminen toimittajan tai muun liikekumppanin järjestämään tapahtumaan, joka ylittää kohtuullisen vieraanvaraisuuden rajan, on hyväksytettävää vain, jos osallistumisella on perusteltu, liiketoimintaan liittyvä syy. Osallistumiseen on tällöin oltava etukäteen saatu hyväksyntä ja SATO maksaa mahdolliset matka– ja majoituskustannukset.

Viestimme asiakkaillemme avoimesti

Asiakkaat ovat SATOn tärkein sidosryhmä. Haluamme tarjota heille turvallisen ja terveellisen kodin sekä erinomaisen asiakaskokemuksen.

Viestimme asiakkaillemme avoimesti ja totuudenmukaisesti.

Haluamme olla asukkaillemme luotettava ja pitkäaikainen vuokranantaja.

Kehitämme toimintaamme laadukkaasti ja kustannustehokkaasti uusilla asumiskonsepteilla sekä asiakaskontakteissa saamaamme tietoa hyväksi käyttäen. SATO on aina valmis uudistumaan.

SATO noudattaa Hyvää vuokratapaa ja toimii hyvän liiketavan sekä markkinointia ja mainontaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

SATO pyrkii varmistamaan tarjoamiensa asuntojen ja palveluiden laadun.

Noudatamme asiakassuhteissamme kansainvälisiä pakotteita ja rahanpesun vastaisia normeja.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on rehellistä

Keskeisiä sidosryhmiä SATOlle ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat ja rahoittajat, kumppanit, tavaran- ja palveluntoimittajat sekä julkiset tahot.

Suhteemme sidosryhmiimme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti.

Liiketapaohjeemme sekä erillinen Harmaan talouden ohje luovat perustan yhteistyölle. Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia lakeja ja varmistamme, ettemme toimi kansainvälisillä pakotelistoilla olevien tahojen kanssa.

Rakentamisessa ja korjaustoiminnassa edellytämme ammattitaitoista ja rakennusvirheitä ennalta estävää työskentelytapaa.

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi kanssamme hyvää liiketoimintatapaa. Siihen kuuluvat muun muassa yhteiskunnalliset velvoitteet, rehti kilpailu, korruption vastustaminen, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määräysten kunnioittaminen sekä ympäristövastuullinen toiminta.

Sisäpiirintieto on luottamuksellista

Sisäpiirintieto on julkaisematonta tietoa, jota sijoittajat voivat pitää tärkeänä tehdessään päätöksiä SATOn liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden ostamisesta tai myymisestä.

Sisäpiirintieto on luottamuksellista siihen saakka, kunnes se julkaistaan tai saatetaan muuten markkinoiden saataville.

Sisäpiirintietoa omaava henkilö ei saa tehdä arvopaperikauppoja rahoitusvälineillä, joita kyseinen sisäpiirintieto koskee, eikä hän saa paljastaa tietojaan ulkopuolisille ennen kuin tieto on julkistettu.

Sisäpiirikauppoja ja sisäpiirintiedon käyttöä säätelee EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus ja Suomen arvopaperikauppaa koskeva lainsäädäntö, jonka noudattamista valvoo Suomessa Finanssivalvonta.

SATOn sisäiset sisäpiiriohjeet määrittelevät käytännöt, joita edellytämme kaikkien sisäpiirintietoa omaavien ja käsittelevien henkilöiden noudattavan.

Suojelemme yhtiön omaisuutta

Pidämme huolta SATOn omaisuudesta, johon kuuluvat yhtiön käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, rahoitusomaisuus sekä muut aineelliset ja aineettomat varat sekä luottamukselliset tiedot.

Jokaisen työntekijämme on suojattava omaisuuttamme asianmukaisesti vahingoittumiselta, luvattomalta käytöltä ja katoamiselta.

Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää ilman lupaa yhtiön ulkopuoliseen tarkoitukseen.

Tieto on yhtiömme arvokasta omaisuutta. Suojelemme omistamamme tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta.

SATOn työntekijän työpanosta tai ammattitaitoa ei saa käyttää SATOn etujen vastaisesti.

Käsittelemme luottamuksellisesti myös tietoja, jotka asiakkaat, alihankkijat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanimme ovat haltuumme uskoneet.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa

Kunnioitamme nykyisten, entisten ja tulevien asiakkaidemme, työtekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä.

Käsittelemme kaikkia henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti ja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten sekä SATOn tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusten mukaisesti.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työelämään liittyviä velvoitteitamme

Noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä, työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja yhdistymisvapautta sekä Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) määräyksiä sekä kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia. SATO ei käytä pakko- tai lapsityövoimaa.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä.

Tavoitteenamme on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Emme hyväksy työyhteisössämme työtekijöihin, urakoitsijoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista.

Vuosittaisella henkilöstökyselyllä kartoitamme työyhteisömme kehittämistarpeita, joita parannamme.

Ympäristö ja luonto ovat meille tärkeitä

Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, luontoon, ihmisiin ja omaisuuteen sekä edistää energiatehokkuutta ja tehokasta luonnonvarojen käyttöä.

Tehokkaat toiminnot, materiaalivalinnat, vastuullisen toimitusketjun hallinta ja kasvava ympäristötietoisuus auttavat meitä pääsemään tavoitteeseemme. Pienennämme ympäristökuormitusta olemassa olevassa asuntokannassa ja uudisrakentamisessa.

Ylläpidämme organisaatiota, toiminnallisia järjestelmiä ja menettelytapoja ympäristöä koskevien lakien, säännösten ja toimintastandardien mukaisesti.

SATOn vastuullisuusohjelma ja strategia ohjaavat ympäristönäkökohtien huomioon ottamisessa kiinteistöjen koko elinkaaren ajan yhä tiukemmin tavoittein.

Liiketapaohjeen noudattaminen

Tämä liiketapaohje on jaettu jokaiselle SATOn työntekijälle ja se on nähtävillä SATOn internet- ja intranetsivuilla. Lisäksi siitä järjestetään säännöllisesti koulutusta henkilöstölle ja uusien työntekijöiden perehdytys sisältää tutustumisen tähän liiketapaohjeeseen.

Lakien, tämän liiketapaohjeen tai muiden yrityksen sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa kurinpitotoimiin. Mahdolliset seuraamukset vaihtelevat huomautuksesta irtisanomiseen.

SATOn henkilökunta on velvollinen noudattamaan tätä liiketapaohjetta.

Raportoi väärinkäytöksistä

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiössämme ja sen liiketoiminnassa. Pidämme arvossa rehellisyyttä ja kaikkien sidosryhmiemme kunnioitusta.

Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme. SATOn Raportoi väärinkäytöksestä -kanava antaa sinulle mahdollisuuden nimettömästi ilmoittaa epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai asiasta, mikä ei mielestäsi noudata yhtiömme arvoja ja käytäntöjä. Vilpittömin aikein rikkomuksesta ilmoittaneelle henkilölle ei koidu asiasta minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia.

Raportoi väärinkäytöksistä

Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme. Voit ilmoittaa epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai asiasta, joka ei mielestäsi noudata yhtiömme arvoja ja käytäntöjä. Vilpittömin aikein rikkomuksesta ilmoittaneelle henkilölle ei koidu asiasta minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia.