MONIPUOLISEN RAHOITUKSEN AVULLA LUOMME KASVUA JA HALLITSEMME RISKEJÄ

SATOn rahoitustilanne on hyvä. SATOn rahoituksessa noudatettavat periaatteet on kirjattu hallituksen hyväksymään rahoituspolitiikkaan. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi konsernin omavaraisuusasteelle on asetettu tavoitteeksi vähintään 35 prosentin omavaraisuus laskettuna sijoitusasuntojen käyvälle arvolle. Rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa.

REAALIVAKUUDETTOMAN OMAISUUDEN OSUUS KASVAA

Vuonna 2021 lisäsimme reaalivakuudettoman rahoituksen osuutta 83,0 prosenttiin kaikista lainoista. Reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus oli vuoden lopussa 87,5 prosenttia koko taseesta.

EMTN-ohjelma ja vihreä rahoitus

Perustimme 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EMTN (Euro Medium Term Notes) -ohjelman, jonka puitteissa laskimme toukokuussa liikkeeseen 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta kasvatimme lainan kokoa suunnitellusta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon. Varat käytettiin vuosina 2016 ja 2015 liikkeeseen laskettujen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainojen takaisinostoon. Tällä pidennettiin konsernin lainasalkun keskimaturiteettia, alennettiin tulevia rahoituskustannuksia sekä hallittiin jälleenrahoitusriskiä.

Niin ikään Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelmanmme puitteissa laskimme syyskuussa 2020 liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan. 350 miljoonan euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta saadut varat käytetään SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kohteiden (Eligible Green Assets) rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.

Parantaakseen rahoituksen saatavuutta sekä laajentaakseen rahoituspohjaa, SATO on hankkinut julkisen luottoluokituksen ja laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Jatkamme määrätietoisesti rahoitusrakenteen laajentamista. Monipuolinen rahoitus tukee kannattavia asuntoinvestointejamme ja strategisia tavoitteitamme sekä vahvistaa riskien hallintaa.