MONIPUOLISEN RAHOITUKSEN AVULLA LUOMME KASVUA JA HALLITSEMME RISKEJÄ

SATOn rahoitustilanne on hyvä. SATOn rahoituksessa noudatettavat periaatteet on kirjattu hallituksen hyväksymään rahoituspolitiikkaan. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi konsernin omavaraisuusasteelle on asetettu tavoitteeksi vähintään 35 prosentin omavaraisuus laskettuna sijoitusasuntojen käyvälle arvolle. Rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa.

REAALIVAKUUDETTOMAN OMAISUUDEN OSUUS KASVAA

Olemme asettaneet strategiakaudelle 2017-2020 tavoitteen, jonka mukaan vähintään 60 prosenttia omaisuudestamme tulee olla reaalivakuudesta vapaata. Ylsimme tähän tavoitteeseen jo vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä. Rahoitusrakenteen muutoksen jatkumiseen vaikutti Swedbankin kanssa solmittu 100 miljoonan euron sopimus reaalivakuudesta vapaasta lainasta. Aiemmin vastaavanlaiset lainasopimukset on solmittu OP Yrityspankin, Aktian ja EIP:n kanssa. Samanaikaisesti rahoitusrakenteen muutoksen kanssa yhtiön luototusaste laski, ja yhdessä nämä tekijät vahvistavat mahdollisuuksiamme monipuolisten rahoitusmarkkinoiden hyödyntämiseen.

Perustimme 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EMTN (Euro Medium Term Notes) -ohjelman, jonka puitteissa laskimme toukokuussa liikkeeseen 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta kasvatimme lainan kokoa suunnitellusta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon. Varat käytettiin vuosina 2016 ja 2015 liikkeeseen laskettujen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainojen takaisinostoon. Tällä pidennettiin konsernin lainasalkun keskimaturiteettia, alennettiin tulevia rahoituskustannuksia sekä hallittiin jälleenrahoitusriskiä.

Parantaakseen rahoituksen saatavuutta sekä laajentaakseen rahoituspohjaa, SATO on hankkinut julkisen luottoluokituksen ja laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Jatkamme määrätietoisesti rahoitusrakenteen laajentamista. Monipuolinen rahoitus tukee kannattavia asuntoinvestointejamme ja strategisia tavoitteitamme sekä vahvistaa riskien hallintaa.

Graafit Q3 2019 600dpi FI7 Luototusaste
Graafit Q3 2019 600dpi FI13 Velkasalkun rakenne