Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden sekä yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Ylin vastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella, joka päättää riskienhallinnan tavoitteista ja seuraa keskeisiä riskejä. Riskienhallinta on osa SATOn strategiaprosessia, toiminnan ohjausta ja liiketoimintaprosesseja.

Tunnistettujen riskien toteutumisen ehkäisemiseksi ja mahdollisten seurausten minimoimiseksi suunnitellaan tarpeelliset toimenpiteet. Näiden vaikutusten seuranta vastuutetaan yksikkötasolle. Johtoryhmä seuraa riskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia vähintään neljännesvuosittain. Sisäinen tarkastus avustaa prosessissa sekä toimii ulkopuolisena laadun varmistajana ja tulosten arvioijana.

Riskienhallintajärjestelmä

Riskiarvioinnit ja riskienhallinta

SATO tekee toimintaansa liittyvän riskiarvioinnin säännöllisesti strategia- ja vuosisuunnittelun yhteydessä. Eri osa-alueiden riskien tunnistamiseksi SATO käyttää sille kehitettyä riskimallia.

Riskimallin avulla kartoitetaan laajasti toimintaympäristöön, toiminnan ohjaukseen ja päätöksentekoon sekä operatiivisiin prosesseihin mahdollisesti liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Keskeiset ohjeistukset

• Päätöksentekomalli ja toimintavaltuudet
• Rahoituspolitiikka
• Hankintatoimen ohjausmalli (toimittajayhteistyö, toimittajavalinnat, toimittajakriteeristö, kumppanivalinnat)
• Vakuutusten hallintajärjestelmä, arviointi ja vastuutus
• Sisäisten kontrollien järjestelmä

Prosessijohtamismalli

• Avainprosessien omistajuus, seuranta- ja kehitysmalli ja mittaristot

Taloudellinen ja operatiivinen raportointi

• Ennakoivien ja seuraavien mittareiden tasapaino

Avainriskien hallinta »

bf4862d